background image
S
zeretettel köszöntök mindenkit, aki kezébe eljut
júniusi Hírlevelünk. Sokunkat megvisel a nagy hőség;
szaporábban dobog a szív, ver a víz, bátyadtság
környékez, veszélyben a veteményes... Ilyen, amikor a
levegő hőmérséklete ugrik meg. De vajon mi lenne, ha
szívűnk forrósodna át egyszer ugyanígy Krisztus
szeretetétől? Vajon akkor is ilyen gyengék, erőtlenek,
sóhajtozók lennénk? Ugye nem? Még ebben a nagy
melegben is kívánatos az ének sora: “Tüzed, Uram
Jézus, szítsd a szívemben, lángja lobogjon
elevenebben.”
Ez persze csak egy kép, ami talán nem is
annyira vonzó most számunkra. De ugyanerről beszél ez
a sor is: “Mint szarvas hűs vízforrásra, szomjazik
lelkem rád.”
Ez kívánatosabbnak hangzik? Pedig az
üzenet itt is ugyanaz. Krisztus szerelmétől lángra
gyújtott szív, vagy éppen lelki szomjúságunkat hűsítő
friss, csobogó forrásvíz: mindkettő Jézus Krisztussal
való élő, eleven, szívbéli közösségről énekel. Akár így,
akár úgy: bárcsak lélekből énekelhetnénk e szívet
forrósító, szomjat csillapító dalokat! Ha már egy kicsit
segít ebben Hírlevelünk, már nem is volt hiábavaló a
közrebocsátása.
E
gyháztörténészek szerint mintegy ezer éve
ünnepli az egyház pünkösd után közvetlenül
Szentháromság vasárnapját. Az egyházi esztendőben
mérföldkőnek számít ez a vasárnap, ugyanis
összefoglalja a karácsonytól húsvétig terjedő
üdvtörténeti eseményeket. Azt, ahogyan a szerető Atya
előkészítette az idők teljességét, ahogyan a Fiú
elvégezte a hatalmas munkát, a megváltást, és ahogyan a
Szentlélek csodálatosan eljött. Ez a három személyben,
három „oldalról” megismerhető, de mégis egy Isten.
T
itokzatos és felfoghatatlan emberi értelmünkkel
ez a dolog, a hívő ember számára mégis
megtapasztalható. Hitünk gerince ez, ezért épülnek
eköré hitvallásaink, kátéink, s nem utolsó sorban
énekeink.
É
nekeskönyvünkben külön csoportba szedték a
Szentháromság dicséretét zengő énekeket, amelyek
szólnak az Atyáról mint menny és föld teremtőjéről, a
mindenhatóról, aki táplál, óvja testemet, lelkemet;
gyermekkoromtól ápolt, akinek áldása számtalan. A
Fiúról, aki felvette az emberi testet, értem áldozta
magát, megváltott vérével bűneimből, feltámadt,
közbenjár most is értem, Jó Pásztorként vezet, figyel
rám. A Szentlélekről, aki hű segítő, ajándékosztó; eggyé
teszi Krisztus népét; növeli hitemet szeretetben,
reménységben; vigasztal, biztat és bátorít; ha
elcsüggedek, új erőt önt belém.
E
zenkívül rövidebb formában is található minden
liturgiai rend elején egy rövid Szentháromság
magasztalás, idegen szóval doxológia. Sőt, ha alaposan
megfigyeljük középkori vagy reformátori énekeinket,
gyakran találkozunk ilyen dicsőítő záróverssel.
(Többnyire ezeket emelték be a liturgiai rendbe.)
E
nnyire átszövi az istentiszteletet, a keresztyén
irodalmat, és kell, hogy átszője gondolatainkat,
életvitelünket Istennek ez a gazdagsága. Jó ebben
megerősödnünk, mert ez ad örömöt és boldog hitet
Szentháromság ünnepén túl az ún. „ünneptelen
félévben” is.
Jákob Zoltán
A
z alábbi néhány sor, lelki jegyzetfüzetből
kitépett lapocska egy Répcelakon járt testvérünk
gondolatmorzsáit teszi közkinccsé.
Vedd és olvasd!
H
osszú utat tettünk meg az Istent imádni. Az
ApCsel 8,26-31 alapján Ittzés István érdi lelkész
evangélizációját hallgatva összetörettetetett életemben
hogyan szólított meg Isten. Ha túlterhelt vagyok, Belőle
sok erőt meríthetek, a hétköznapok terheit elviselni
segít. Elmaradt munkát pótolni tudom, de egy ilyen
utazást nem. Az elmélkedésre, önvizsgálatra adott
lelkemnek választ, mert helyükre kerülnek a dolgok.
ApCsel 8,37-ben ezt mondta Fülöp: “Ha teljes
szívedben hiszel, akkor lehet.”
Én úgy gondolom, az Ige
valóban isteni! Általa itt van velem Isten szeretete.
A
Biblia olvasásához, megértéséhez segítő
értelmezésre van szükségem ebben a számomra
rejtélyes, és titokzatos Szentírásban; a bölcsesség
megértéséhez kell a tanítás. Isten Igéjén keresztül szól
hozzám, Fia szavával, Lelkével magyarázva. Szólj
Uram, mert hallja a te szolgád!
“A Bibliád, ha felnyitod,
Mily nagy csodát mutat neked!
Megnyílik benne fenn az ég,
S itt lenn a szíved és szemed.
Urunk szava, te égi fény,
Ragyogj a nagyvilágon át,
Míg üdvözül ezernyi nép,
S nap űzi el az éjszakát.”
Plézer Ferencné
Szomjazom...
Ú
r Jézus...
T
erhel a hőség... Nem, nem a negyven fok, azt
bírom; a lelkem sínyli meg, az halott, s ez kínoz.
Perzselő naptól cserepes a szám; lelkem mezejét aszály
sújtja; szomjamat nem oltja semmi, de semmi; s utam
sem állja friss víznek kútja. Élő víznek hömpölygő
folyama egykor duzzadt, bennem áradt. És most?
Szikkadt üres meder ásít, s ha csepeg is víz: langyos,
fáradt.
D
e Te, Uram, Te akkor is vársz, ott a kútnál, és
én magamat Hozzád vonom; s hallom hogy mondod:
“Szomjas vagy? Jer hozzám, ez élet vize, ingyen adom!”
S kiszáradt szívvel térdeplek eléd: “Víz nekem is akad?”
Te rám nézel, és tudom: minden forrásom Belőled
BEKÖSZÖNTÖ
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
RÉPCELAK
IMÁDSÁG
-
VERSBEN
background image
fakad. Ámen.
M
ár csak két hét van a IV. Evangélikus Országos
Találkozóig. Gyülekezetünkből tízen kelünk útra, hogy a
kétnapos rendezvényen láthassuk sok távoli ismerős és
ismeretlen evangélikusainkat. Mivel a találkozón
előzetes bejelentkezés nélkül is – bár így nehézkesebb
bejutással és ebéd nélkül – is részt lehet venni
emlékeztetőül az időpont: június 27-én 18.00-21.30; 28-
án 9.00-19.30. Helyszín: Arév Sportcsarnok.
~~~
A
pályázaton elnyert számítógépes felszerelés
önrészére összegyűlt a kívánt összeg: 50 000 Ft – hála a
gyülekezeti – és nem csak gyülekezeti! – tagoknak.
Minden adományozónak köszönjük a segítséget!
~~~
E
lbúcsúztunk Jákob Erzsike testvérünktől, aki
tavaly szeptember óta végezte a kántorizálás szolgálatát.
Megköszönve munkáját, életére és a református
gyülekezetben való szolgálatára Isten áldását kérjük.
Megüresedett helyére pedig várjuk azt a jelentkezőt,
akit mi még nem ismerünk, de Isten már készíti a szívét
arra, hogy bátorságot gyűjtve elénk álljon, és ezt
mondja: Ezentúl én vállalom a kántorkodást. Vajon ki
lesz az?
~~~
G
yülekezetünkből 4-en vettünk részt az
Egyházmegyei Missziói Napon, Répcelakon. Nehéz
szavakat találni az alkalom lelki gazdagságának
lefestésére – talán a Hírlevélben erről az eseményről
olvasható beszámoló némileg azért érzékelteti!
~~~
P
ünkösd második ünnepén végre nem a mi
részvételünk nélkül rendezték meg a hagyományos
egyházmegyei pünkösdi csendesnapot a nagyvelegi
kastélyban. Hét bogárdi ill. miklósi képviselte a
gyülekezetet.
~~~
1
5-én vasárnap tizenkét kisebb és nagyobb
gyermekkel, hittanossal Pécsre indulunk a helyi
evangélikus gyülekezetbe, ötnapos táborba.
Imádkozzunk a gyerekek élő hitre jutásáért, lelki
növekedéséért!
~~~
J
únius 22.-én úrvacsorás istentisztelet lesz.
Vendégszolgálóként Bartucz István szák-szendi
lelkésztestvér érkezik gyülekezetünkbe.
~~~
J
únius 23-26 között a bogárdi templomban
napközis gyermektábort szervezünk. Szolgálók
kerestetnek – számítok azokra is, akik azt gondolják
magukról, hogy semmire sem használhatók.
Mindenkinek jut testreszabott feladat.
~~~
N
yáron a bibliaórai alkalmak tovább
folytatódnak, táborokban való részvételem idején
helyettesítéssel szeretném megoldani a folytonosságot.
Mi lenne, ha nyáron abbahagynánk a lélegzést, vagy a
táplálkozást? Ugy-e baj? Ne maradjanak el tehát közös
igetanulmányozásaink sem. Minden régi és leendő (!)
bibliakörösöket szeretettel várok!
~~~
A
z elmúlt hónapokban végzett feltárási munkák
után végre a közeljövőben elkezdődik sárszentmiklósi
templomunk rendbehozatala. Az Országos Egyház egy
hete döntött úgy, hogy támogatja a költséges
munkálatokat, melyek mind a tetőszerkezetre, mind a
süllyedés kezelésére is kiterjednek. Hordozzuk
imádságban templomunk sorsát!
~~~
Á
llandó alkalmaink:
V
asárnapi istentisztelet
Sárbogárd
9:00 ( templom: Posta u. 5)
Sárszentmiklós 10:30 (templom: Köztársaság u. 200)
Nagylók 15:00 (kéthetenként; ref. templom.)
B
ibliaóra
Június13: Bogárd június 20: Miklós; június 27: Bogárd;
július 4: Miklós
„Aki elnyomja a nincstelent, gyalázza Alkotóját,
aki pedig könyörül a szegényen, az dicsőíti.”
(Péld 14,31)
Sárbogárd-Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség
7003 Sárbogárd, Köztársaság u. 200.
Postacím:
Bőjtös Attila gyülekezeti munkatárs
7000 Sárbogárd, Posta u. 5
Telefon: 06-25-460-460
06-20-445-81-08
E-mail:
abojtos@hotmail.com
HÍREK
SÁRBOGÁRD
-
SÁRSZENTMIKLÓSI
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
HÍRLEVÉL
2003.
JÚNIUS