background image
Három bizonyságtévő fiatallal is megismerkedtünk,
akik elmondták, hogyan vált egészen személyessé
Jézus-hitük, ill. hogyan tapasztalták meg életükben az Ő
segítségét. Nagylókon Pór János, a sokak által ismert
egykori kántortanító szolgált. Az igehirdetések mögött
ott volt a hitvalló keresztyénként leélt élet hitelesítő
pecsétje.
***
Böjt 5. hetében böjti elcsendesedésen
lehettünk együtt Rétszilason. Három estén keresztül
elmélkedtünk a Péter tagadását leíró evangéliumi
igeszakasz felett. Ifjúsági ének és vers tette meghittebbé
együttléteinket.
***
Április 3.-án a bogárdi Huszár-temetőben
eltemettük Mészáros Tibor testvérünket 51 éves
korában. A másnapi, vasárnapi istentiszteleten a
gyászoló hozzátartozók jelenlétében emlékeztünk meg
halottunkról.
***
Húsvét első napján vendég igehirdető
érkezik Rőzse István nyugdíjas lelkésztestvérünk
személyében. A bogárdi úrvacsorás istentisztelet
keretében megkereszteljük Szabó Balázst, Szabó
Norbert és Szaniszló Rita elsőszülött gyermekét.
***
Húsvét első napján temetői istentiszteletet
tartunk a sárszentmiklósi temetőben (15 óra) és
rétszilason (16 óra) a miklósi ill. rétszilasi református
testvérekkel közösen. Igét hirdet: Hegedűsné Erdődi
Judit református lelkésznő. Jöjjünk, hívjunk másokat is,
hogy a temető csendjében csendülhessen fel Jézus
Urunk feltámadásának örömhíre!
***
Április 17-én gyülekezeti délutánra hívtak
szolgálni Bakonycsernyére. Szívesen fogadom az
utazást vállaló testvéreket, akik érdeklődnek az
alkoholmentő misszióról szóló alkalom iránt.
***
A
gyülekezeti bibliaórák időpontja
megváltozott: a nyári időszámításhoz igazodva egy órával
később, vagyis 18 órakor találkozunk péntekenként.
Hasonló okokból a nagylóki bibliaóra is később kezdődik
csütörtökönként: 17 órakor.
A
gyülekezeti bibliaórák helyszinei
április és május hónapokban: ápr. 16: Bogárd; ápr. 23:
Miklós; ápr. 30: Bogárd; máj. 7: Miklós; máj. 14:
Bogárd; máj. 21: Miklós
Állandó alkalmaink:
V
asárnapi istentisztelet
Sárbogárd 9:00 (templom: Posta u. 5)
Sárszentmiklós 10:30 (templom: Köztársaság u. 200)
Nagylók 15:00 (kéthetenként; ref. templom)
B
ibliaóra
Pénteken 18:00-tól váltott helyszínen, a bogárdi és a
miklósi templomban ill. gyülekezeti teremben. Pontos
helyszin a Hírek rovatban!
A református szeretetotthonban minden pénteken 15:30-
kor szintén tartunk bibliaórát.
Nagylókon csütörtökönként 17 órától ökumenikus
bibliaóra.
H
ittanórák, bibliakörök:
Mészöly Géza Általános Iskola: szerda 13:15 (alsósok)
csütörtök 13:45 (felsősök)
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
kedd 12:45
(alsósok)
péntek 13:30 (felsősök)
Töbörzsök: péntek 14:30
Nagylók:
minden hónap páros vas.: 14:00
Petőfi Sándor Gimnázium:
kedd 15:00
“Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a
gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg:
mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást
örököljetek.”
(1Pét 3,9)
Sárbogárd-Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség
7003 Sárbogárd, Köztársaság u. 200.
Postacím:
Bőjtös Attila gyülekezeti munkatárs
7000 Sárbogárd, Posta u. 5
Telefon: 06-25-460-460
E-mail: abojtos@hotmail.com
Sárbogárd-Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség
HÍRLEVÉL
2004.
ÁPRILIS
background image
S
zeretettel köszöntjük kedves Olvasóinkat.
Már majdnem végigjártuk a böjti vándorutat, ám előttünk
még Jézus megfeszítésének és feltámadásának ünnepe. A
húsvét ünnepköre hatja át áprilisi számunkat: a rövidke
áhitatot Péter tagadásáról; a húsvéti imádságot; a híradásokat
gyülekezeti alkalmainkról. Kívánjuk, hogy valóban hasson át
szívünk mélyéig az üzenet, amelyet Pál apostol így sommáz:
Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint.
Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a
harmadik napon
.”
H
árom és fél év a Mester követésében.
Csodák szemtanúja, jézusi tanítások odaadó hallgatója. Érzi:
sok bízatik rá. És szeretne is megfelelni. Őszintén
fogadkozik: Az életemet adom érted, Jézus! S elcsügged és
lázong magában, amikor Jézus kijózanítja: Az életedet adod
értem? Ma, amíg megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg
engem.
Na, majd meglátja a Mester: most tévedett. Én csak
ismerem magam: követem Őt ha kell, a halálba is. És
nemsokára felhangzik a kérdés háromszor: Te is közülök való
vagy? És a tagadás, a nem, az átkozódás. Nem is ismerem azt
az embert...
A
ztán a kakasszó. Aztán Jézus tekintete. És
ezzel összetörik benne minden. Összeomlik Péterben a saját
maga önfeláldozásába, Krisztus-követésébe vetett hit. Nem
maradt más, csak a vétke, a kínzó lelkiismeretfurdalás, a
magány, az alápergő férfikönnyek, a rázkódó mellkas. A
tagadó Péter. Darabokban.
C
sak ennyi maradt volna? Nem. Ott maradt
az a tekintet. Jézus tekintete. Ahogyan ránéz megbukott
tanítványára. Ahogyan szavak nélkül, egyedül tekintetével
leplezi le Pétert, s leplez le vele együtt mindannyiunkat:
látod, megint nekem lett igazam. Én igazán ismerlek. Most
már te is magadat. Végre igazán csalódtál önnön magadban,
jóságodban, odaszánásodban. Mostantól már csak
bennem bízhatsz. Szelíd szemem üzeni neked a
megbocsátást, drága, összetört Péterem. Gyógyulj:
sebeim által. Reménykedj: ahogy ígértem, feltámadok, s
újra megkereslek. Készülj: tervem van veled.
A
ztán nagypéntek. Majd húsvét. S végül
pünkösd. S az összetört Péterből valódi kősziklát farag
Jézus szelíd tekintete.
I
mádlak Téged, életemnek királya,
szabadító Úr, imádlak Téged, én Istenem, akihez
remegve és félelemmel nézek föl, mert örök dicsőséged
ismét körülvett Téged. Imádlak és magasztallak Téged,
aki előtt leborul a múlandóság, aki elvetted a halálnak a
félelmét mitőlünk, aki a bűnnek az erejét megtörted, aki
az első embernek boldog békességét kínálod a Te
megváltottaidnak. Meglátom és megvallom Előtted, hogy
az én életemből hiányzott a húsvéti bizonyosság. Minden
napon új nyugtalanságot adott a múlandóság, amely
látható világomat darabonként ragadta el tőlem.
Megálltam, szinte a kétségbeesés szikláit hordozva
gyöngy vállaimon, sírok mélysége mellett, és amikor
legkedvesebbjeimet eltemettem, azt hittem, ezzel minden
öröm kialudt, ezzel minden szál megszakadt közöttünk,
ezzel a halál győzött szeretetünk és boldogságunk fölött..
Félelemmel néztem a holnapok felé. Mindig azt
próbáltam védeni és oltalmazni, ami múlandó volt és nem
vettem észre, hogy Általad belső emberemben.
megváltott és bűntől megszabadított énemben föléje
emeltél engem is a halál erejének.
É
n Uram, bocsásd meg minden
kishitűségemet, űzz el minden árnyékot a lelkemből.
Mutasd meg Magadat énnekem, amennyire földi ember
megláthat Téged. Adj nekem megrendíthetetlen
bizonyosságot a Te feltámadásodban. Segíts arra, hogy én
az életnek útján járjak. Tégy diadalmassá minden bűneim
fölött. Adj erőt, hogy a kétségbeesésnek és a
szenvedésnek sötét gondolataival szemben győzelmes
legyek. Világítsd meg földi életpályámat, emeld
tekintetemet Magad felé. Járja át szívemet a boldog honvágy,
az édes reménység, hogy egyszer azon az úton, amelyet Te
készítettél számunkra, én is haza érjek. Várjam türelemmel,
amíg a Te dicsőségednek fényében minden kérdésem
megvilágosodik, minden titok megszűnik.
I
mádlak Téged én Krisztusom, mert erőt
adtál nekem. Kiolthatatlan reménységet gyújtottál a
szívemben. A siralmakat ajkamon elnémítottad. A halál
félelmét elvetted. A gyásznak és a válásnak szörnyűségeit
megenyhítetted. Légy örök Királyom, életben és
örökkévalóságban. Ámen.
Muraközy Gyula
Nagyhét istentiszteleti rendje
Sárbogárd Sárszentmikl
ós
Nagylók
Nagycsütört
ök
17.00
18.30
-
Nagypéntek
17.00
18.30
-
Nagyszomb
at
17.00
18.30
-
Húsvét
vasárnapja
9.00*
11 30*
-
Húsvét 2.
napja
9.00
11 30
15.00
* Úrvacsorás istentisztelet
Böjt első heteiben vendégszolgálatra
hívtak: ökumenikus imahét egy-egy alkalmára vihettem
a Krisztus Urunkról szóló örömhírt és gyülekezetünk
köszöntését a kálozi, az alapi és a sáregresi
testvéreknek.
***
Az elmúlt hónapban kétszer is tartottunk
háromnapos evangélizációt. Sárszentmiklóson a
református testvérekkel közösen hallgathattuk Ittzés
István érdi evangélikus lelkész Ábrahámról szóló
igehirdetéseit.
Húsvéti imádság
Beköszöntő
Péter tagadása