background image
szolgál: Ittzés István érdi evangélikus lelkész. Jöjjünk és
hozzunk másokat is!
***
E
vangélizációt tervezünk Nagylókon és
Rétszilason is, lehetőség szerint még a böjtben. A
részletekről templomi hirdetésekből, szórólapokról
értesülhetnek az érdeklődők.
***
F
ebruár hónapban gyülekezetünk
presbitériuma és közgyűlése is megvitatta és elfogadta a
2003-as lelkészi munkajelentést és zárszámadást, valamint
a 2004-es költségvetést.
***
A
z Országos Egyház elutasította a miklósi
templom felújításához igényelt anyagi támogatásra
vonatkozó kérelmünket. A gyülekezet 1,5 millió Ft-os,
szintén az Országos Egyháztól kapott összegből (köszönet
érte) gazdálkodhat, illetve pályázati úton szerezhet pénzt.
Az ajánlott SAPARD-pályázat azonban csak harmadik
körben támogatja az egyházakat, ezért kevés esély van arra,
hogy az egyébként csak igényes és konkrét terveket
elfogadó pályázaton nyerhessünk. A szükséges önrészt
(25%) magára vállalná az Országos Egyház (köszönjük),
igyekszünk élni ezzel a halvány lehetőséggel.
***
A
Bogárd és Vidéke hetilapban sorozat
indult, amely Jakus Imre egykori miklósi lelkipásztor
kicsiny könyvecskéjét közli. Jakus tiszteletes személyes
élményei alapján rajzolja meg az akkori Sárszentmiklós és
evangélikus gyülekezet lelki állapotát. Lássuk meg a
hasonlóságot az akkori és a mostani állapotok között. És ha
esetleg elcsüggednénk, ne felejtsük a címet: Egy tenyérnyi
felhő.
Ami nagy esőfelhővé növekszik, és megöntözi a
szomjas földet. Vajon várjuk-e, akarjuk-e, teszünk-e azért,
hogy Isten áldása rajtunk keresztül is áradhasson
településünkre?
***
Márciusi gyülekezeti bibliaórák: 5.-Bogárd 12.-Miklós
19.-Bogárd 26.-Miklós
***
K
öszönetet mondunk azoknak, akik 2003-
ban adójuk 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyház
számára ajánlották fel. Kérjük, idei felajánlásuknál is
támogassák egyházunkat (technikai szám: 0035).
***
Állandó alkalmaink:
V
asárnapi istentisztelet
Sárbogárd 9:00 (templom: Posta u. 5)
Sárszentmiklós 10:30 (templom: Köztársaság u. 200)
Nagylók 15:00 (kéthetenként; ref. templom)
B
ibliaóra
Pénteken 17:00-tól váltott helyszínen, a bogárdi és a
miklósi templomban ill. gyülekezeti teremben. Pontos
helyszin a Hírek rovatban!
A református szeretetotthonban minden pénteken 15:30-kor
szintén tartunk bibliaórát.
Nagylókon csütörtökönként 15 órától ökumenikus
bibliaóra.
H
ittanórák, bibliakörök:
Mészöly Géza Általános Iskola: szerda 13:15 (alsósok)
csütörtök 13:45 (felsősök)
Sárszentmiklósi Általános Iskola: kedd 11:45 (alsósok)
péntek 13:30 (felsősök)
Töbörzsök:
szerda 14:30
Nagylók:
minden hónap páros vas.: 14:00
Petőfi Sándor Gimnázium: kedd 15:00
Erős vár a mi Istenünk!
“Megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád
minden utadon.”
(Zsolt 91,11)
Sárbogárd-Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség
7003 Sárbogárd, Köztársaság u. 200.
Postacím:
Bőjtös Attila gyülekezeti munkatárs
7000 Sárbogárd, Posta u. 5
Telefon: 06-25-460-460
06-20-445-81-08
Sárbogárd-Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség
HÍRLEVÉL
2004.
FEBRUÁR
background image
E-mail: abojtos@hotmail.com
F
ebruár legvégén adjuk közre újabb
Hírlevelünket. Éppen akkor, amikor új hónapra lapozunk a
naptárban, s onnan is, meg az Útmutatóból is az köszönt
ránk: böjt.
J
ó lenne megérteni a böjt igazi lényegét.
Nem azt jelenti: most már “nem illik” bálozni. Nem is a
húsevést tiltó ódivatú szokás ez. Akik így értik ezt a lelki
gazdagodást kínáló időszakot, tévúton járnak. A Biblia így
ír a böjtről:
N
ekem az olyan böjt tetszik, amikor
leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom
köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz
minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be
házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd
fel, és ne zárkózz el testvéred elől!
” (Ézs 58,6-7)
M
it is jelent tehát a böjt? Azt, hogy
önvizsgálatot tartok – Isten előtt. Kérem Őt, leplezzen le
Szent Lelkével. Mutasson rá bűneimre, amelyek Tőle
választanak el. Bűnbánatot tartok, s kiszolgáltatom magam
Megváltó Fiának, Jézus Krisztusnak. Bűnt vallok, s veszem
a bűnbocsánatot. Így már nincsenek rajtam a bűnösen
fölrakott bilincsek, s a járom kötelei sem kötnek engem, és
mást sem. Szabad vagyok. S miután Jézushoz mentem,
indulok tovább – azok felé, akik testi-lelki hiányt
szenvednek. Akik éheznek – egy falat kenyérre, egy jó
emberi szóra, egy igei biztatásra. Akik bujdosnak – az
emberi ítélkezés, igazságtalanság és szeretetlenség elől, s
menekülnének oda, ahol igaz szeretetet találnak.
Odasegítem-e őket Jézushoz? Akik mezítelenek, mert
semmijük sincs, mindenük elfogyott: pénzük, reményük,
életkedvük. Rájuk terítem-e egyik régi ruhadarabomat,
vagy a legújabbat, s odaszeretem-e őket, ahol nem csak
földi ruhát kapnak, hanem bűneiket elfedő ruhát, az
üdvösség ruháját, az igazság palástját? Kegyelemből, hit
által, Jézus érdeméért.
V
ajon milyen lesz az én 2004-es böjtöm?
H
allottam többször fiatal, még aktívan
dolgozó egyéntől, hogy nekem mindenem van csak időm
nincs semmire sem. Gondolom, ezalatt azt értette, hogy
arra nincs, ami kedvtelésnek számít és nem kötelező
tennivaló.
A
kinek az Úristen a földi életben ad
hosszabb életutat, annak már van ideje az emlékezésre.
Kutathat a múltban, keresgélhet a családi levelezésben, és a
megsárgult, régi fényképeket is nézegetheti. Több olyan
fotó is előkerül, amiről már nem tekint ránk ismerős arc.
Talány: Ő ugyan ki is lehet? Rokon, ismerős, vagy barát?
Választ már nem kapunk a kérdésünkre. Nagyszülők-
szülők már régen eltávoztak az élők közül, és csak marad a
találgatás, kutatás az emlékezetünkben. Talán mégis előjön
a múltból egy emlékkép magyarázatként.
A
megsárgult lapok közül így került a
kezembe egy levelezőlap, amelyik kézírást, dátumot nem
tartalmazott. A másik oldalon egy nagyon kedves templom
áll, méltóságteljesen, szótlanul? Nagyon is beszédes az én
számomra, ha felidézem, százévre visszapergetve az idő
kerekét. A levelezőlapon a sárszentmiklósi evangélikus
templom áll. Néhány személyes esemény dátuma: 1901-ben
édesapám keresztelője, 1929-ben szüleim házasságkötése,
1929-ben az én keresztelésem, 1934-ben öcsém
keresztelése. Majd mindkettőnk konfirmációja.
I
stentiszteletre sokat jártunk ide, mielőtt
megépült Sárbogárdon a mi templomunk, melyet Turóczy
Zoltán püspök úr 1949. november 10.-én szentelt fel.
Istenünk nagy ajándékaként hallhatjuk benne ma is az Ige
hirdetését.
A
hogy az emlékek elémjöttek, így soroltam
fel az én életem fontos, templomhoz kötődő eseményeit,
ünnepeit. Kérem, hogy akinek közülünk ennél sokkal több
esemény fűződik az életéből a kedves hajlékhoz, ossza meg
a gyülekezettel, mondja el nekünk, hogy együtt
örülhessünk. Aki itt élte le az életét Sárszentmiklóson,
idejárt evangélikus iskolába, több emléke lehet, mint aki
szórványban élt.
F
ájó szívvel látjuk a templom és a parókia
állapotát. Isten segítsége nélkül nem tud megújulni. Örök
kérdés bennünk, hogy meddig szólhat még a kedves
harangszó, amelyik hívogat bennünket? Meddig vigasztalja
a gyászolókat, akik az eltávozott szerettüktől búcsúznak?
I
lyen sok gondolat jutott eszembe egy
elsárgult fényképről. Ugye nem áll némán, nem szótlan egy
kedves templom: az ISTEN-háza? Halljuk meg az üzenetét,
amíg van rá időnk.
Szőnyeginé Habermayer Emma
B
öjti evangélizációt tartunk a
sárszentmiklósi református testvérekkel közösen. A
helyszínt ők adják, az igehirdetőt mi hívtuk. A háromnapos
sorozat március 8-10. között lesz a miklósi református
gyülekezeti teremben 17 órai kezdettel. Igehirdetéssel
Beköszöntő
Van még időd?
Hírek

Document Outline