background image
Az első a konok hitetlenség útja.
A buzgólkodó pribékek,
mint akik jól végezték dolgukat,
hazafelé indulnak.
A véres dárdát fehér gyolccsal törlik le.
Ládikóba kerül a kalapács,
dobozba a fel nem használt szögek.
Útközben betérnek az első csapszékbe
egy kupa borra.
Na, mi történt ma veletek, derék
katonák? -
kérdi bizalmaskodva a kocsmáros.
Csak a végét mondom, felelt az egyik
röhögve,
de ez a legfontosabb.
Azon a huzatos Koponya-hegyen
ma valaki ezt mondta: „szomjazom”!
A kocsmáros ért a szóból,
és vigyorogva nyújtja át a kupákat.
A második a hamis semlegesség útja.
A talányos-taláros ember, Júdea
helytartója!
Aki éppen képmutatásával enged teret
az erőszaknak.
Saját pozíciója és a császár barátsága
erősebb minden észérvnél és
érzületnél.
Elég mosdótál áll-e rendelkezésre,
hogy a mai pilátusok is így moshassák
kezüket?
A harmadik a meghasonlás útja.
Júdás útja előbb a templomba vezetett,
ahol kétségbeesett dühvel szórta szét
az árulásért kapott harminc ezüstöt.
Pedig még abban a pillanatban is lett
volna esélye.
Ám nem ismerte föl a menekülés útját,
végleg meghasonlott önmagával.
Utolsó útja, kezében kötéllel,
egy magányosan álló fához vezetett.
Isten őrizzen minket a júdási úttól!
A negyedik az ingadozás útja.
Talán Pétert is megkísértették a júdási
végzet gondolatai.
Ám tekintete találkozott Jézus szelíd
szemével.
És az egy tömbből faragott, marcona
halászember,
a meglett férfi:
újra képes volt sírni.
A Mester utánament az ingadozó
tanítványnak,
ismét megérintette a megrepedt
kősziklát.
Az ötödik a kételkedés útja.
Igen, ez a Tamásé.
De ő nem a „hitetlen Tamás”, hanem a
kételkedő.
Bizonyos helyzetekben
a kételkedés többet ér a gyáva hitnél.
A hatodik a szeretet útja.
Hajnalban asszonyok indultak útnak.
A győztesek még bódult álmukat
álmodták,
a vesztes férfiak is
rémülten húzták össze magukat
vackukon.
De ők, az asszonyok, elindultak.
Szeretet és részvét vezette őket.
A hetedik a Feltámadott útja.
Lépte csöndes szinte észrevétlen.
A bezárt ajtón keresztül lepi meg
tanítványait.
Szemük láttára jóízűen halat eszik.
A gyász sötétje elmúlt – ez az élet
derűje,
a feltámadás öröme.
Azt mondta nekik: „előttetek megyek
Galileába”,
vagyis vissza az első találkozások
színhelyére.
Ott várja őket.
Fabiny Tamás
Adventi ÉletMűhely-sorozat
December első három keddjén adventi
ÉletMűhely-sorozatot tartottunk Nagy-
lókon. Az előadások során Jézus testet
öltésével, az életünkbe lépésével, vé-
gül még előttünk álló eljövetelével
foglalkoztunk – ezek mélyítették el
HÍRLEVÉL
2008. Húsvét
HÍRLEVÉL
Sárbogárd-Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség
2008. Húsvét
Húsvéti számunk
tartalmából:
Húsvéti utak
Adventtől húsvétig
Közelgő
Gitársuli
Gyülekezeti alkalmak
Sárszentmiklósi parókiafelújítás
Gazdasági kitekintő
Húsvéti ünnepkör istentiszteleti
rendje
Adventtől húsvétig
Húsvéti utak
background image
Jézus eljöveteleiről való gondolko-
dásunkat.
Karácsonyi gyermekdélután
December 22-én Sárszentmiklóson,
23-án Nagylókon hívtuk össze
hittanosainkat karácsonyi gyermekdé-
lutánra. A rendezvény legújszerűbb
mozzanata az volt, amikor a gyerekek
– felnőtt segédlettel – egy igazi betle-
hemest készítettek természetes anya-
gokból. Mindenkinek volt munkája –
és ezért öröme is!
Adventi evangélizáció
December 13-15 között, Balavány
György
református presbiter, újságíró
hirdette az örömhírt „Megjelent az
Isten üdvözítő kegyelme minden
embernek
” (Tit 2,11) mottóval. Isten
kegyelméről újra és újra hallani, abban
elmerülni, belőle élni – ez a keresztyén
élet elindítója és mozgató rugója. És
mi erről hallhattunk!
Ökumenikus imahét
Sárszentmiklóson
A januári imahetet egy gyorsvonat
megérkezésének
bizonyosságával
vártuk. (Bár ez a sok sztrájk közepette
nem is annyira bizonyos. ) És érkezett,
nem késett, így újra együtt lehettünk a
miklósi katolikus és református
testvérekkel igehallgatásban, éneklés-
ben, imádságban. Akik szolgáltak:
Bőjtös Attila gyülekezeti munkatárs,
Mészáros János plébános, Hegedűsné
Erdődi Judit
lelkész, Melis Orsolya
presbiter, Varga László hitoktató,
Szilágyi Sándor lelkész. – és az
ökumenikus énekkar Bőjtösné Fűke
Veronika
vezetésével.
Imahét Nagylókon
Február 7 és 9 között Nagylókon zaj-
lottak az imahét alkalmai. Most elő-
ször ellátogattunk a katolikus testvérek
otthonába is. Igehirdetéssel szolgáltak:
Bőjtös Attila, Szabó István plébános,
Szilágyi Sándor lelkész.
Esperesi vizitáció
Február 21-én esperesi vizitáció
alkalmával érkeztek hozzánk egyház-
megyei elöljáróink: Szarka István
esperes és Mészáros Tamás felügyelő
testvéreink. Jóindulatú vizsgálatuk
során rendben találták a gyülekezet
adminisztrációját, pénzkezelését, és
presbiteri ülésen számoltak be a
látogatás tapasztalatairól, ill. beszél-
gettek a presbitériummal a gyülekezet
jelenéről és jövőjéről.
Játszóház
Február 23-án Játszóház várta
hittanosainkat. Bibliai lecke, éneklés
és sok-sok játék adott nekik örömet és
hasznos elfoglaltságot. A lebonyolí-
tásban két hittanosunk édesanyja is
részt vett.
Böjti ÉletMűhely-sorozatok
Márciusban Nagylókon és Sárszent-
miklóson háromrészes böjti Élet-
Műhely-sorozatot tartottunk, amelyen
Krisztusnak a kereszten elmondott hét
szavával ismerkedtünk meg beha-
tóbban vetített képes előadások
keretében. Az együttléten teázásra,
beszélgetésre is jutott idő.
Szupplikáció
Március 9-én gyülekezetünkben
szupplikált Csadó Balázs harmadéves
teológus-hallgató. A Krisztusnak elkö-
telezett, komoly gondolkodású fiatal-
ember felkészülten végezte az igehir-
detés szolgálatát.
Húsvéti gyermekklubok
Húsvéti gyermekklub várja a hitta-
nosokat március 29-én a sárszent-
miklósi parókián 9 órakor, március 30-
án, 14 órakor pedig a Nagylóki
Általános Iskolában. Hírlevelünkben
elhelyeztük a meghívót is.
Egyházmegyei csendesnap
Már most hangzik a hívás a Bicskén
megrendezendő egyházmegyei csen-
desnapra. Tavaly Bakonyszombathe-
lyen voltunk, és nagyon jól éreztük
magunkat. Idén is utazzunk minél
többen – akár bérelt kisbusszal – május
12-én, pünkösdhétfőn, hogy együtt
ünnepeljünk egyházmegyénk evangéli-
kusaival!
Nyári gyermektábor
Idén június 30 és július 4 között, régi-
új helyszínen tartjuk a nyári
gyermektábort:
a
megújuló
sárszentmiklósi parókián. Reménység
szerint addigra befejeződnek a munkák
– és néhány meglepetés is várja majd a
gyermekeket, fiatalokat! Érdemes az
időpontot már most beírni a naptárba,
beépíteni a nyári programok közé.
HÍRLEVÉL
2008. Húsvét
Közelgő
background image
Két évvel ezelőtt gyülekezetünk
gyűjtést indított a sárszentmiklósi
templom felújítására, amelyre nemcsak
a gyülekezet tagjai, hanem megke-
resésünkre a város polgárai közül is
adakoztak. Úgy tűnik, elérkezett az
ideje annak, hogy végre változás
történjen a templom és a mellette álló
régi parókia állapotában. Akik az
elmúlt hetekben arra jártak, láthatták a
mozgást, önkéntes munkásokat,
hallhatták a fúrógép, betonkeverő
zaját, és napról-napra észrevehették a
folyamatos épülés és szépülés jeleit. A
munkálatokat Váraljai Péter, gyüle-
kezetünk presbitere, az Építési Bizot-
tság tagja vezeti, aki a következő-
képpen nyilatkozik:
- Mi adta a miklósi parókiafelújítás
aktualitását?
- A legutóbbi egyházmegyei látogatás
kapcsán esperes és felügyelő urak
helyesen hangsúlyozták a presbitérium
felelősségét a gyülekezeti ingatlanok
állagmegóvása és karbantartása
tekintetében. Ez adott végső indíttatást
arra, hogy a parókia mára már
veszélyessé vált hátsó részét lebontsuk,
a templom tetőszerkezetét pedig
megerősítsük.
-Nyilván nem csupán külső késztetésre
indultak a munkák.
- Valóban nem, most csak két közelit
említek. Egyrészt már sürgetően sze-
retnénk alkalmassá, barátságossá,
otthonossá tenni az alkalmainkra
érkezők számára a gyülekezeti házat,
másrészt nyári gyermek táborunkat is
Miklósra tervezzük. Szeretnénk a
gyermekeket szüleikkel a megújult, s
egyben magukénak érzett környezet-
ben fogadni.
- Mi történt eddig?
- Megoldottuk a parókia körül az
esővíz elvezetését, az előtér aljzat-
betonozását. Közben elkezdtük a
fürdőszoba felújítását, bővített ketté-
osztását. Előkészítettük az előtér
falainak gipszkartonozását és álmeny-
nyezet felhelyezését.
- Milyen feladatok várnak az építőkre?
- A belső elkezdett munkálatok
befejezése áll előttünk: gipszkartono-
zás, festés, burkolás, szerelvényezés.
Kint pedig a tűzfal és a választófal
vakolása vár ránk. A templom
tetőszerkezetének megerősítésére je-
lenleg vállalkozóktól árajánlatokat
fogadunk.
- Akik segíteni szeretnének, mily
módon tehetik meg?
- Fizikai munkaerőt, illetve a
rendkívüli kiadások ellensúlyozásához
anyagi hozzájárulást örömmel, folya-
matosan fogadunk imádságaik mellett!
Ezúton köszönjük meg mindazok
együttműködését, akik velünk együtt
fizikai munkaerejükkel és anyagiakkal
támogatják gyülekezeti házunk és
környezete újulását.
A 2007es év pénzügyi sarokszámai a
következőképpen alakultak:
Bevételek
Egyházfenntartói járulék: 383.000,-Ft
Adomány:
145.500,-Ft
Perselypénz
494.047,-Ft
Céladomány
189.632,-Ft
Ezek együttesen jelentik a gyülekezet
anyagi erejét, ebből kellene lelkészt
fizetni, járulékokat fizetni, rezsi-
költséget állni, gyülekezeti autót fenn-
tartani, programokat szervezni, ingatla-
nokat rendbentartani. Évek óta örven-
detesen növekszik ez az összeg – és
fontos lenne, hogy megértsük: minden
egyes forint a gyülekezet – és így Isten
országa építését szolgálja.
A gyülekezet ebből a pénzből mégsem
tud megélni, ezért az Országos
Egyháztól 800.000,-Ft működési
támogatást kaptunk évről évre.
További könnyebbség, hogy a hitoktási
óradíjat (342.889,-Ft), ill. a hitoktatás-
sal járó gépkocsihasználat (77.666,-Ft)
terheit az állam vállalja magára. Tavaly
pályázatokból 200.000,-Ft-ot sikerült
nyernünk, a Béldi Károly Evangélikus
Alapítvány pedig 80.000,-Ft-tal
támogatta munkánkat. 239.000,-Ft-ot
továbbítottunk az Országos Egyház
felé kötelező offertóriumok és egyéb
segélyek, járulékok címen.
Kiadások:
Lelkészi illetmény 630.684,-Ft
TB, nyugdíj, SZJA 636.002,-Ft
Rezsi
345.000,-Ft
Vagyonbiztosítás 55.752,-Ft
Irodaszer, posta, telefon 72.000,-Ft
Gépjármű (benzin, bizt.) 410.100,-Ft
Tavaly rendkívüli kiadás volt a
telekvásárlás és a bogárdi leendő gyü-
lekezeti központ tervezése, engedé-
lyeztetése (3.354.000,-Ft), amely a
kárpótlási pénzből került kifizetésre.
A lejegyzett adatok a legfontosabb
mutatókat tartalmazzák.
Szeretettel kérjük a gyülekezet tagjait
az anyagi terhek hordozására. Tavaly
óta az egyházfenntartói járulék
mimimális mértéke dolgozóknak
5.000,-Ft, nyugdíjasoknak 3.000,-Ft.
Ezeknél a jelképes összegeknél szíve-
sen várunk – és sokszor kapunk -
nagyobb felajánlást is. Országos
egyházunk az éves fizetés / nyugdíj
1%-ának befizetését javasolja –
mindenki számoljon! És vannak, akik
jövedelmük tizedét – vagy még többet
– a gyülekezetre áldozzák. Mivel a
sokszor kellemetlen tapasztalatú
személyes járulékbeszedés megszűnt, a
Hírlevélbe csekket mellékeltünk,
amelyre rávezetve az egyházfenntartói
járulék összegét, és esetleges (és
remélt) adomány, céladomány
összegét, kényelmesen be lehet fizetni.
Természetesen továbbra is áll a
gyülekezet pénztárosánál, felügyelő-
jénél történő személyes befizetés is.
Őszinte köszönetet szeretnék mondani
a tavaly is adokozó testvérek minden
adományáért.
HÍRLEVÉL
2008. Húsvét
Sárszentmiklósi
parókiafelújítás
Gazdasági kitekintő
Egyházfenntartói járulék
background image
HÍRLEVÉL
2008. Húsvét
Gitársuli
Tízórás tanfolyam kezdőknek
Tanuld meg a gitározás alapjait más fiatalokkal együtt!
Megbeszélés:
2008. március 27., 18 óra
Sárszentmiklósi evangélikus parókia
(Köztársaság u. 200)
El ne felejtsd magaddal hozni a odat!
Bővebb információ:
Bőjtös Attila
0620-824-6760
Sárbo
-gárd
Sárszent-
miklós
Nagy-
lók
Nagycsütörtök
(márc. 20)
16.30
18:00
-
Nagypéntek*
(márc. 21)
17:00
15:30
-
Nagyszombat
(márc. 22)
17:00
15:30
Húsvét ünnepe
(márc. 23)
9:00
10:30
-
Húsvét 2. napja
(márc. 24)
9:00
10:30
15:00
Húsvét u. 1.
vas. (márc. 30)
9:00
10:30
-
* úrvacsorás istentisztelet
Vasárnapi istentisztelet
Sárbogárd (Posta u. 5.) 09.00
Sárszentmiklós(Közt.u.200) 10.30
Nagylók (ref. templom, hónap
páros vasárnap 15.00)
Mezőfalva (ref. imaház, hónap 3.
vasárnap 14.00)
Rendszeres alkalmak
Műhely-titkok: kedd 18.00
Sárszentmiklós (januártól
folytatódik)
Imakör: szerda 17.00 Sárbogárd
Énekkar: szerda 18.00 Sárbogárd
Bibliaórák: péntek 15.30 Ref. Id.
Otthona; péntek 18.00 Sárbogárd
Hittan
Aprajafalva Óvoda: kedd 8.30
Nagylóki Óvoda:kedd 11.00
Zengő Óvoda: péntek 8.30
Mészöly G. Ált. Isk.: péntek 11.50
Szent István Ált. Isk:szerda 11.50
Sárszentmiklósi Ált. Isk: szerda
12.50 (3-6.o.); péntek 12.50 (1.o.)
Nagylóki Ált. Isk: kedd 11.50 (1-
4. o.); péntek 12.50 (6. o.)
Kossuth Zs. Ált. Isk: péntek
14.10
Petőfi S Gimn.: kedd 14.15
(kisgimi); 15.00 (nagygimi)
Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség
700 Sárbogárd, Posta u. 5. http://sarbogard.lutheran.hu
Bőjtös Attila gyülekezeti mtárs 0620-824-6760 Attila.Bojtos@lutheran.hu
Húsvéti gyermekklub
2008 márciusában
Bibliai történet
Éneklés
Játék
Kézműves
Finomságok
Március 29., szombat 9.00: Sárszentmiklósi régi
parókia
Március 30
., vasárnap 14.00: Nagylóki Általános
Iskola
Gyere el, hozzál egy kis üdítőt, ropogtatnivalót!
Várunk szeretettel!
Figyelem!
Gyülekezetünk honlapján nyomon kö-
vethetők a legfontosabb hírek, képes
beszámolók, leölthetők az elhangzott
prédikációk, és még sok egyéb is meg-
található.
http://sarbogard.lutheran.hu
Figyelem!
Munkaerő felvétel!
Munka: sárszentmiklósi parókia
felújítása
Követelmény: építő szándék
Fizetség: a segítés és a közösen
végzett munka öröme
Jelentkezni lehet:
Váraljai Péter
0620-9710-133