Hírlevél2010húsvét.pdf

Hírlevél2010húsvét.pdf — PDF document, 351Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Bandukoltunk az úton,
mi voltunk az éjfekete bánat..
Mögöttünk maradt Jeruzsálem,
a Golgota, a gyalázat...
Jaj, nyomunkban a végtelen
szomorúság ott ólálkodott.
Gyötörtük egymást, vitáztunk:
Miért lett ő Istentől elhagyott?
Csodára se várva csúfoltuk Johanna, 
Mária hírét,
kik bizonygatták: az üres sírt láttuk, 
az Úr föltámadt, él.
Reményt vesztetten jártuk a jól ismert 
júdeai tájat,
s ím, Valaki váratlanul mellénk 
szegődött útitársnak..
Ő kérdezett, mi panaszkodtunk, majd 
fölidézte az Írást,
Mózest, s a szenvedő szolgáról 
jövendölő Ézsaiást.
A faluba értünk s kérleltük: 
Maradj velünk, ne menj tovább!
Ott 
a házban,
az asztalnál
vette, megáldotta, megtörte a 
kenyeret.
Akkor 
hullt le szemünkről a hályog,
s gyúlt fény a szívben:
Ő az! Az Úr él, s szeret!
Deméné Smidéliusz Katalin
Ökumenikus imahét
A január 18-23 között megrendezett 
ökumenikus imahét a „Ti vagytok 
erre a tanúk” mottót viselte. A feltá-
madt Jézus ezekkel a szavakkal 
ruházta fel tanítványait a róla szóló 
tanúskodás kiváltságával és 
feladatával. Talán történelminek is 
nevezhető az idei imahét: soha nem 
fordult még elő, hogy nemcsak 
Sárszentmiklóson, hanem Sárbogár-
don is váltott helyszínen, vagyis a 
három történelmi felekezet együtt, 
egymás templomában tartsa az 
alkalmakat. Az igehirdetésekben 
arról tanultunk, hogy azáltal töltjük 
be a Jézusról való tanúskodásra való 
elhívásunkat, hogy:
-dicsérjük Azt, aki az élet és 
feltámadás ajándékát adja nekünk,
- ráérzünk arra, hogyan osszuk meg 
hitünket másokkal,
-felismerjük, hogy Isten 
munkálkodik az életünkben,
-hálát adunk Istentől kapott 
hitünkért,
-megvalljuk Krisztus győzelmét 
minden szenvedés felett,
-keressük, hogyan lehetünk még 
hűségesebbek Isten igéjéhez,
-növekedünk hitben, reményben és 
szeretetben,
-vendégszeretők vagyunk és 
elfogadjuk a vendégszeretet.
Az imahét szolgálói a következők 
voltak:
Varga László, Agyagási István, 
Váraljainé Melis Orsolya, Imre 
Bálint, Mészáros János, Hegedűsné 
Erdődi Judit, Bőjtös Attila
 – és a 
sütés, takarítás, személyszállítás, és 
sok egyéb teendő miatt még sokan 
mások.
Szupplikáció
Március 14-én, böjt 4. vasárnapján 
teológus-hallgató érkezett gyüleke-
zetünkbe. Bajnóczi Márió másodé-
ves hallgató szolgált igehirdetéssel 
mindhárom istentiszteleten. Külön 
öröm volt hallani az ifjú lelkészjelölt 
azirányú elköteleződéséről, hogy 
kicsi, vidéki gyülekezetben tervezi a 
lelkészi szolgálatot – bár vele együtt 
tudjuk, Isten akár más útra is vezet-
heti őt. A komolyzenében, orgoná-
lásban is tehetséges fiatalember 
számára a matematikusi pálya is 
alternatíva volt: végül a kettő közül 
a harmadikat választotta: teológiára 
jelentkezett. 
Böjti sorozat
A Kísértések között címet viselte az 
a háromrészes böjti igehirdetés-
sorozat, amelyet március 17-19 
között tartottunk Sárbogárdon. 
Hallottunk arról, hogy a hit próbája, 
a terhek alatti elkeseredés hogyan 
HÍRLEVÉL
2010. Húsvét
Emmaus
Hírek
HÍRLEVÉL
Sárbogárd-Sárszentmiklósi 
Evangélikus Egyházközség
2010. Húsvét
background image
fordulhat Isten-kísértésbe, mint a 
pusztában vándorló nép életében, 
amely nem számolt Ura hatalmával, 
és hitetlensége miatt nem mehetett 
be az Ígéret földjére. A második este 
a Miatyánk egyik mondatáról, a Ne 
vígy minket kísértésbe kérésről 
elmélkedtünk: bűneink sokszor erőt 
vesznek rajtunk, nyomorult és 
erőtlen állapotba kerülünk, de Isten-
nek hatalma és irgalma megóv 
bennünket az elveszéstől. A záró 
alkalmon Jézus drámai megkísérté-
séről szóló igehirdetést hallgattuk 
végig és merítettünk az Ő győzelmé-
ből. Akik szolgáltak: Karl Jánosné 
Csepregi Erzsébet, Bakay Péter, 
Bőjtös Attila.
Fafaragó és gitársuli
Tizenkét gyermek részvételével 
tovább folytatódik a fafaragó kör, 
amelyet természetesen most is 
Váraljai Péter vezet feleségével, 
Orsolyával, és Rónay Győzővel 
megerősítve. A résztvevők a nyárig 
tartó kurzuson falra akasztható, 
díszes, faragott kulcstartót készí-
tenek. A kör tagjai júliusban ötnapos 
fafaragó táborban is tovább mélyítik 
gyakorlati ismereteiket.
Szeptembertől két csoportban folyik 
gitároktatás. A tanulók főként 
egyházi művek dallamait – olykor 
több szólamban, illetve kánonban – 
és egyszerűbb akkordokat tanulnak 
meg, és istentiszteleti ill. egyéb 
alkalmakon be is mutatják azokat. 
Konfirmandus találkozó 
Sopronban
Március 20-21-én két leendő 
konfirmandussal Sopronba utaztunk, 
hogy részt vegyünk a Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyház-
kerület
 konfirmandus találkozóján. 
A nagy múltú Berzsenyi Dániel 
Evangélikus Gimnázium (Líceum) 
adott otthont a  mintegy százötven 
evangélikus fiatalnak és kísérőiknek. 
A kétnapos találkozón áhítatokon, 
az egyházi esztendőt feldolgozó 
foglalkozáson, vetélkedőn, soproni 
sétán,  filmnézésen, istentiszteleten 
vehettek részt a konfirmandusok. 
Lelkesen tértünk haza, várva a 
szeptemberben induló konfirmációi 
előkészítőt.
Új színfolt az istentiszteleteken
Nagy örömünkre egyre színesebb a 
vasárnapi sárbogárdi istentisztelet. 
Az, hogy rendszeresen gyermekek is 
részt vesznek az istentisztelettel 
párhuzamosan tartott gyermekisten-
tiszteleten, az nem újdonság. De az, 
hogy egyre többször szolgáljanak is 
a felnőttek között, az már új szín-
foltja az együttlétünknek. Márpedig 
több hónapja egy-egy furulya- vagy 
gitárdarabbal állnak elő alsós 
hittanosaink. A lehetőséget erre az 
adta, hogy az elmúlt félévben többen 
is zeneiskolai tanulmányokba, 
furulyatanulásba kezdtek, vagy a 
gyülekezeti gitárórákon vesznek 
részt. Újabb örömteli lépés afelé, 
hogy az istentisztelet a család 
számára is közös élményként megélt 
lelki feltöltődés, hitbeli megerősödés 
alkalma legyen.
 Húsvéti gyermekklubok
Meghívó a Hírlevélben.
LMK 
Április 15-én, csütörtökön gyüleke-
zetünk lesz a helyszíne a soron 
következő LMK-nak. A fejér-
komáromi lelkészi munkaközösségi 
találkozó 9 órakor, mindenki 
számára nyitott, úrvacsorai istentisz-
telettel kezdődik, amelyre szeretettel 
várunk minden érdeklődőt. Ezután 
lelkészi tanácskozással folytatódik a 
program.
Tavaszi hangverseny
Április utolsó szerdáján, 28-án, 17 
órai kezdettel, a sárszentmiklósi 
evangélikus templomunk ad otthont 
a helyi iskola kórusának és 
zeneiskolásainak közös hangverse-
nye számára. A koncerten gyüleke-
zetünk ifjú hangszeresei is bemutat-
koznak. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt erre a szépnek és 
különlegesnek ígérkező alkalomra!
Gyülekezeti nap
Május elején, hamarosan meghirde-
tésre kerülő időpontban és prog-
rammal gyülekezeti napra várjuk a 
gyülekezet tagjait. 
Egyházkerületi missziói nap
Május 15-én, szombaton, a Vas 
megyei Kissomlyón várják 
egyházkerületünk evangélikusait 
missziói napra. A mai magyar 
élettapasztalataink, személyes 
életünk számára sokatmondó a nap 
mottója: Biztos, védett kikötő. 
Pünkösdi csendesnap
Május 24-én, hétfőn, Nagyvelegen 
tartjuk hagyományos, egyházmegyei 
pünkösdi csendesnapunkat. Az 
egyházmegye lelkészeivel való 
megegyezés szerint a pünkösd hétfői 
istentisztelet elmarad – pontosab-
ban: egyházmegyénk evangélikusai-
val közösen tartjuk. Szeretettel vá-
runk mindenkit erre a gyülekezeti 
kirándulásnak is beillő alkalomra.
Sárszentlőrinci vendégség
Éppen egy esztendővel ezelőtt, a 
Kozma-gyilkosság nyomán támadt, 
HÍRLEVÉL
2010. Húsvét
Események
background image
illetve gerjesztett cigány-magyar 
ellenségeskedésre válaszul a Sár-
szentlőrinci Evangélikus Gyülekezet 
cigány tagjait hívtuk meg Sárszent-
miklósra, a három történelmi egyház 
által tartott ökumenikus, megbéké-
lésért könyörgő istentiszteletére. 
Cigány testvéreink azóta a 
szívükben hordozzák az együttlétet, 
és viszontlátogatásra hívnak 
bennünket. Az újabb találkozó 
június elején várható.
Hittanos gyermektábor
Hittanosainkat a július 5-9 között 
megrendezendő nyári napközis 
táborba várjuk. A nyári tábor évek 
óta általuk nagyon várt, kiemelkedő 
színvonalú programja gyülekezetünk 
életének.
Fafaragó tábor
Július 19-23 között a fafaragó kör 
tagjai számára tartunk nyári 
napközis tábort Sárszentmiklóson. 
Ez egészen új esemény nemcsak a 
gyülekezet, hanem a fafaragó kör 
életében is.
Egyházmegyei zenei tábor
Július 25-31 között Csákváron 
rendezik meg az egyházmegyei 
zenei tábort. A résztvevőket – 
mindenkinek a megfelelő hangsze-
rén –  zenepedagógusok tanítják 
egyéni, valamint kamara foglalkozá-
sokon. Naponként áhítat, 
kórusfoglalkozás, délutánonként sok 
játék és kirándulás. Az idei részvéte-
li díj még nem ismert, tavaly 
12.000,-Ft volt, amely magában 
foglalta a napi négyszeri étkezést és 
a szállásköltséget is. Gyülekezetünk 
– elismerve és szívén viselve az 
eddigi eredményeiket – a jelentkező 
hittanosok részvételi díjának egy 
részét magára vállalja. 
Nehéz szavakkal leírni azt a megle-
petést és örömöt, hogy gyülekeze-
tünk négyfős hittanos csapata első 
helyet szerzett a március 27-én, 
Nagyvelegen rendezett országos 
evangélikus hittanverseny megyei 
fordulóján. Asbóth Adél, Csőgör 
Klaudia, Gazsó Anna és Resch 
Anna
 hónapok óta készült hitoktató-
jukkal a versenyre, vállalva a szom-
bat délelőtti közös tanulásokat és 
otthoni készüléseket is. A verseny 
témája a Növények a Bibliában volt, 
melynek keretében nyolc bibliai 
történetet kellett minél jobban 
megtanulni. A versenyre több szülő 
is elkísérte a gyermekeket, és együtt 
szurkoltak a gyerekeknek. 
A kis csapat győzelmével egy 
piliscsabai hétvégét nyert, amelynek 
első napján az országos versenyen 
indulhatnak, a második napon pedig 
a gyermeknapi programokon 
vehetnek részt. Gratulálunk nekik, 
felkészítőiknek, szüleiknek pedig 
köszönjük a sok segítséget – és 
kérjük őket a folytatásra is! Hálásak 
vagyunk Istenünknek, hogy megál-
dotta munkánkat! Kérjük segítségét 
az április 23-24-i folytatásra is.
Ma   már   kezd   feledésbe   merülni   a 
húsvéti   locsolkodás,   illetve   sokan 
igénytelen   versek   elkántálásával 
pénzgyűjtési   lehetőségnek   tartják. 
Hogy   igazán   méltó   versikét 
mondhassunk a virágszálaknak, íme 
két gyöngyszem!
Húsvét hétfőjén 
kinyílott egy rózsa,
Hajnalhasadáskor,
Harmat hullt le róla.
Ezüst harmat cseppent,
Kis üvegbe szedtem,
Egy szép barna kislányt
Vele megöntöztem.
Jó reggelt, jó reggelt, 
Kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam.
Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ide szálltam..
Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, 
gyöngyvirágom,
Hol a tojás, piros tojás, 
tarisznyámba várom! 
Kedves Gyerekek (és játékos kedvű 
felnőttek)!
Hírlevelünk kétoldalas mellékleté-
ben rejtvényeket találtok. A megfej-
téseket tegyétek borítékba, és adjá-
tok nekem, vagyis Attila bácsinak. 
Minden helyes megfejtő ajándékban 
részesül. 
Beküldési határidő: április 10, 
szombat
Sok sikert!  
Béldi Károly Evangélikus 
Alapítvány, mint egyházközségünk 
közcélú alapítványa
Alapítványunk 2009 évben 100000 
Ft adományt kapott, melyet az 
adományozók felé a jogszabályok-
ban előírt igazolásokban visszaje-
leztünk, visszaigazoltunk.
Tekintettel arra, hogy alapítványunk 
már 3. éve működik, így lehetősége 
nyílt, hogy az állampolgárok 
felajánlott 1 % adóját összegyűjtsük. 
A felajánlott összegekből összesen 
67500 Ft gyűlt össze, melyet az a 
APEH számunkra igazolt és alapít-
ványunk számlájára átutalt. 
Ezt az összeget 2009 évben fel is 
használtuk, nevezetesen az elkészült 
sárbogárdi új gyülekezeti központ-
ban a gyülekezeti terem szépítésére 
fordítottuk, függönykarnisokat és 
függönyöket, sötétítő függönyöket 
HÍRLEVÉL
2010. Húsvét
Győzelem 
hittanversenyen!
Locsolóversek
Rejtvény 
gyermekeknek
Alapítványi hírek
background image
vásároltunk a gyülekezet számára. 
2010-ben is várjuk az állampolgárok 
felajánlását adójuk 1 %-ának 
tekintetében és kérjük gyülekeze-
tünk tagjait, hogy szorgalmazzák 
környezetükben ezeket a 
felajánlásokat.
Adószámunk: 18499429-1-07
Lengyel József, az Alapítvány 
kuratóriumának elnöke 
HÍRLEVÉL
2010. Húsvét
Húsvéti gyermekklub
Bibliai történet
Éneklés
Játék 
Kézműves
Finomságok
Április  10 (szo.) 9.00 Sárszentmiklósi közösségi ház
Április 11 (vas.) 16.00 Nagylóki Általános Iskola
Gyere el, hozzál egy kis üdítőt, ropogtatnivalót!
Vasárnapi istentisztelet
Sárbogárd (Baross u. 2.)   09.00
Sárszentmiklós(Közt.u.200.) 10.30
Nagylók (ref. templom, hónap 
páros vasárnap 15.00)
Mezőfalva (ref. imaház, hónap 3. 
vasárnap 14.00)
Rendszeres  alkalmak
Férfikör: kedd  18.00 
Sárszentmiklós (kéthetenként)
Asszonykör: kedd 17.00 Sárbogárd 
(kéthetenként)
Énekkar:  ősszel folytatódik
Bibliaórák: csütörtök 16.00 
Nagylók; péntek 15.30 Ref. Id. 
Otthona
Imakör: szerda 17.30
Fafaragó klub: csütörtök 17.00 
Sárszentmiklós 
Gyöngyhalászat: péntek 18.00 
Sárszentmiklós (kéthetenként)
Gitársuli: szerda 16.30 (kicsiknek), 
péntek 16.45 (nagyoknak)
Hittan
Kipp-Kopp Óvoda: péntek 9.00
Nagylóki Óvoda:péntek  11.00   
Mészöly G. Ált. Isk.: hétfő 11.50 
(1.o.); kedd 11.50 (2-3.o.)
Szent István Ált. Isk:szerda  12.50
Sárszentmiklósi Ált. Isk: szerda 
12.00 (alsós); csütörtök 12.45 
(felsős)
Nagylóki Ált. Isk: péntek 11.50 
(1.o.); 12.40 (3-4.o.)
Kossuth Zs. Ált. Isk: péntek  14.10
Petőfi S. Gimn.: csütörtök 13.45 
(12.o.); kedd 15.15 (7-9.o.)
Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus 
Egyházközség
700 Sárbogárd, Posta u. 5. 
http://sarbogard.lutheran.hu
Bőjtös Attila gyülekezeti mtárs    
0620-824-6760  Attila.Bojtos@lutheran.hu
Minden kedves Olvasónknak 
lelkiekben gazdag nagyheti 
készülődést és örömteli 
húsvéti ünneplést kívánunk!
Nagyhét istentiszteleti rendje
Sárbo-
gárd
Sárszent-
miklós
Nagy-
lók
Nagycsütörtök* 
(ápr. 1.)
18:00
16:30
15:00
Nagypéntek 
(ápr. 2.)
18:00
16:30
-
Nagyszombat 
(ápr. 3.)
18:00
16:30
-
Húsvét ünnepe* 
(ápr. 4.)
9:00
10:30
-
Húsvét 2. napja 
(ápr. 5.)
9:00
10:30
15:00
Húsvét u. 1. 
vas. (ápr. 11.)
9:00
10:30
15.00
* úrvacsorás istentisztelet
Figyelem!
Gyülekezetünk   honlapja   megújult! 
Rajta   nyomon   követhetők   a 
sárbogárdi   építkezés   jegyzetekkel, 
képekkel   kiegészítve,   képes 
beszámolók   a   legfrissebb   hírekről, 
tudakozódni   lehet   a   közeljövő 
eseményeiről, és még sok egyéb is 
megtalálható. 
Adó 1%
Szeretettel   kérjük   a   tisztelt 
Olvasót,   hogy   adó   1%-os 
felajánlásukkal   támogassa   a 
Magyarországi
 
Evangélikus 
Egyházat. Amennyiben nyugdíjas, 
de családtagjai, ismerősei körében 
vannak   adózók,   értesítsék   őket 
erről   a   számunkra   fontos 
felajánlási lehetőségről. Technikai 
szám: 0035. 
A másik 1%-ot  a gyülekezetünket 
támogató
 
Béldi
 
Károly 
Evangélikus
 
Alapítványnak 
javasoljuk felajánlani. Adószámuk: 
18499429-1-07.
Köszönjük!
Köszönet!
Szeretettel   köszönjük,   és   továbbra   is   várjuk 
adományaikat személyesen, banki átutalással, vagy a 
mellékelt   csekkszelvényen   keresztül.   Kérjük,   a 
„megjegyzés”   rovatban   tüntessék   fel   a   befizetés 
jogcímét (adomány, egyházfenntartói járulék, stb).
Gyülekezetünk bankszámla-száma: 
10402946-00013533-00000005
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930