background image
Kenyértörés
Nem úgy, ahogyan mi törjük. Nem 
elválás,   egymásnak   hátat   fordítás, 
istenveled!   Jézus   töri   meg: 
Vegyétek,   egyétek,   ez   az   én 
testem.
” A mozdulat: nektek adom. 
Amit   adok:   az   élethez   nélkülöz-
hetetlen. Ez az én testem, de ti ezt 
még nem tudjátok – de majd később 
megértitek. Vagy elhiszitek. Emma-
usiak és minden kor tanítványai. 
Megtört test
Sok   minden   törte.   Törte   – 
láthatatlanul   –   gúny,   köpdösés, 
hamis vádak,  káromlások. Törte  – 
húsba   vágóan   –   ütlegelés, 
korbácsütés,   töviskorona,   hideg 
vasszeg.  A  test   kifeszült,   megsza-
kadt,   megtört.   Tegnap   a   kenyér, 
most az Élet Kenyere. Hogy belőle 
minket részesítsen. 
Megtört tekintet
A tanítványoké. Zúgó fej, kavargó 
gondolatok, még mindig értetlenség, 
fejet   rázás:   nem  hiszem!   Pedig   a 
test   már   ott   fekszik   a   sírban, 
kihűlten. 
Hosszú   az   éjszaka.   Hideg   van, 
vacogás.     Egyedüllét.   Mi   lesz 
holnap? Lesz-e holnap? „...én újat 
cselekszem, most kezd kibontakoz-
ni, majd megtudjátok!
” 
Még  sötét  van.  Nem  létezik,  hogy 
virradni fog. 
Megtört a halál hatalma!
Friss   reggel.   Új   reggel.   Dobogó 
szív.   Megdermedt   szív.   Repeső 
szív. „Mit keresitek a holtak között 
az   élőt?   Nincs   itt,   hanem   feltá-
madt!
” Feltámadt! Feltámadt!
Ökumenikus imahét 
Sárszentmiklóson és Nagylókon
Január 19-24 között a sárszentmik-
lósi   három   történelmi   felekezet 
hívei   gyűltünk   össze   imaheti 
sorozatra,   míg   a   rákövetkező   hét 
három   napján   a   nagylóki 
hittestvérek voltak imaközösségben. 
A   Krisztus-hívők   egységéért 
megrendezett   imahét   mottója 
Ezékiel  
könyvéből  
került 
kiválasztásra:   „...legyenek   eggyé 
kezedben!
”   A   miklósi   hívek   az 
imahéten   összegyűjtött   adománya-
ikat   (101.000,-Ft)  Huszár   Petra 
gyógykezeltetésére ajánlották fel.
"Gyöngyfűzős" szombat
2009.   februárjának   utolsó   napján 
kézműves   foglalkozásra   vártuk 
hittanosainkat   a   sárszentmiklósi 
evangélikus   közösségi   házba.   Ha 
már   gyöngyfűzés   volt   a   délelőtti 
közös   munka,   a   nyitó   áhitaton 
Jézus   igazgyöngyről   szóló   példá-
zatáról hallottunk: Isten országáért 
érdemes   mindent   "eladni",   vagyis 
érdemes   Jézus   Krisztust   teljes 
valónkkal követni. A gyöngyfűzést 
Zocskár András tanár úr vezette.
Amerikából jöttem, Igét hoztam...
Március 1-jén a délelőtti vasárnapi 
istentiszteleteken  Suhai   György 
személyében  egy  amerikai   lelkészi 
oklevelet   szerzett   magyar 
református fiatalember igehirdetését 
hallgathattuk.   György   testvérünk 
három  és  fél  éves  amerikai  tanul-
mányai után idehaza,  egy  bibliais-
kola tanáraként szolgál.
"Mert Ő a mi békességünk..."
2009.   március   14-én   ökumenikus 
HÍRLEVÉL
2009. Húsvét
HÍRLEVÉL
Sárbogárd-Sárszentmiklósi 
Evangélikus Egyházközség
2009. Húsvét
Nagyheti töredékek
Hírek
background image
istentisztelet   keretében   könyörög-
tünk a sárszentmiklósi katolikus és 
református   gyülekezettel   közösen 
Istenhez, hogy a hazánkban tapasz-
talható erőszakhullám helyett valódi 
megbékélés történjék.
Az istentiszteleten a Sárszentlőrinci 
Evangélikus   Gyülekezet   cigány  és 
nem   cigány   tagjai   szolgáltak 
énekekkel,   bizonyságtétellel.   A 
gyülekezet  lelkésze,  Karl   Jánosné 
Csepregi   Erzsébet
  a   gyülekezet 
ékességének   nevezte   a   cigány 
testvéreket, és éppen ezért kiváltsá-
gosnak   a   gyülekezetet.  Bakay 
Péter
,   a   gyülekezetben   cigány-
missziót   folytató   lelkész   igét 
hirdetett  az   istentisztelet  mottójául 
szolgáló Ef 2,14 alapján. A kötetlen 
hangvételű   istentisztelet   szeretet-
vendégséggel zárult.
Teológus-hallgató 
gyülekezetünkben 
Március   22-én   mindhárom 
vasárnapi   istentiszteleten   Bence 
Győző másodéves teológus-hallgató 
szolgált  igehirdetéssel  szupplikáció 
alkalmával.  Bence   Győző  -   bár 
lelkészcsaládban   nőtt   fel   -   nem 
lelkésznek készült: az érettségi után 
szakmát   tanult.   Az   Isten   csendjét 
keresve, és azt egy különös helyen 
megtalálva  értette  meg  elhívását   a 
lelkészi   pályára.   Bakonycsernyén 
nőtt   fel,   ahonnan   családjával 
serdülő   korában   költözött 
Budapestre.   Falusi   származását 
büszkén   vallja,   és   szíve   szerint 
vidéki   gyülekezethez   szeretne 
kerülni   majdani   lelkésszé   avatása 
után   is.   Cserkészvezetőként   már 
évek óta foglalkozik gyermekekkel, 
fiatalokkal.   Ezen   a   vasárnapon 
gyülekezetünk   tagjai   az   Evan-
gélikus  Teológus  Otthon  munkáját 
támogatták adományaikkal.
Böjti kérdések - igehirdetés-
sorozat 
Március   25-27.   között   református 
lelkésztestvérek  szolgálatával   böjti 
igehirdetés-sorozatot   tartottunk   a 
sárszentmiklósi   közösségi   házban. 
Jézus   kérdései   állítottak   meg 
bennünket   a   böjti   rohanásban,   és 
késztettek   bennünket   elcsendese-
désre,   magunkba   tekintésre,   és 
Jézus   Krisztushoz   fordulásra. 
Külön öröm volt számunkra, hogy a 
szolgáló lelkésztestvérek (Vass Edit 
Szeréna,   Nemes   Gyula,   Polgár 
Tibor
)   segítőtársakkal   érkeztek, 
akik   zenével,   énekkel,   verssel, 
bizonyságtétellel szolgáltak. Kíván-
juk, hogy Istenünk áldja meg az így 
megismert   soponyai,   kálozi,   és 
sáregresi református gyülekezeteket 
lelkipásztoraikkal együtt!
Húsvét vasárnapi úrvacsorás 
istentisztelet 
Április  12-én,  húsvét  vasárnapján, 
Krisztus   feltámadásának   örömün-
nepén  Bartucz   István  lelkésztest-
vérünk személyében vendégszolgáló 
érkezik   gyülekezetünkbe.   Alkalom 
nyílik az úrvacsorai közösségre is. 
Szeretettel   várunk   mindenkit   9 
órakor a sárbogárdi, 10.30 órakor a 
sárszentmiklósi templomba!
Húsvéti gyermekklub 
(Meghívó a Hírlevélben!)
Egyházkerületi missziói nap
Május   a   kirándulások   hónapja. 
Érdemes   megcélozni   az   egyház-
kerületi   mértékkel   hozzánk   közel 
eső Veszprémben tartandó missziói 
napot május 23-án. „Válságban az 
ember?   Válságban   a   társadalom? 
Válságban   az   egyház?”   Ezekre   a 
kérdésekre   keressük   a   választ 
közismert személyiségek előadásai-
ban, fórumbeszélgetés során. Talán 
sokat   sejtet   Jézus   biztatása,   ami 
egyben   a   nap   mottója   is: 
Emeljétek fel a fejeteket...!” 
Egyházmegyei csendesnap
A   tavalyi,   emlékezetes   bicskei 
találkozó   után   idén   Tordason 
tartjuk   az   egyházmegyei  pünkösdi 
csendesnapot   június   1-jén.   A 
tartalmas   lelki   program,   a   két 
megye   evangélikusaival   való 
találkozás   gyülekezeti   kirándulás-
ként   is   felfogható.   Részletekről 
később,   de   már   most   írjuk   be   a 
dátumot a naptárunkba!
Nyári gyermektábor
2009   nyarán  újra   megrendezzük  a 
hittanosaink által már annyira várt 
gyermektáborunkat. Hogy a szülők 
előre   tudjanak   tervezni,   íme   az 
időpont   és   helyszín:   június   29   – 
július   3,   sárszentmiklósi   evangéli-
kus közösségi ház. Hogy pontosan 
miről is fog szólni a  tábor...  hadd 
legyen még titok!
A   mai   gyülekezetekben   –   a 
miénkben   is   –   élénk,   sokszínű, 
életközeli   közösségi   alkalmak 
HÍRLEVÉL
2009. Húsvét
Események
Alkalmaink
background image
szerveződnek.   Mindenki   megtalál-
hatja a számára leginkább megfelel-
őt.   Olvassunk   néhányról   a   követ-
kező beszámolókban!
Asszonykör
Amennyiben lelkileg gazdagodni és 
másokat   gazdagítani   vágyó 
nőtestvérünk   vagy   asszonytest-
vérünk  vagy,  szívesen látunk  újra, 
illetve   először   közösségünkben. 
Kéthetenként kedden  18 és 19  óra 
között   egy-egy   témát   bevezetve 
beszélgetünk   Isten   Igéjének 
fényében  a   sárbogárdi   gyülekezeti 
termünkben.   Jelenleg   Jabéc 
imádságával foglalkozunk (1Króni-
kák  4,9-10)   az   „Istenem,   bárcsak 
velem   lennél!
”   résszel.   Húsvétra 
kedves   meglepetéssel   készülünk   a 
gyülekezeti testvérek részére!
Váraljainé Melis Orsolya
Fafaragó kör
„Téli   álmunk”   után   hetente 
hétfőnként 17 és 19 óra között újra 
benépesítjük   a   faragni   vágyó 
gyermekekkel   és   felnőttekkel   a 
sárszentmiklósi   közösségi   házun-
kat.   A   faragás,   vésés   fogásainak 
elsajátítása   mellett   a   résztvevők 
egy-egy   történettel   gazdagodva 
lehetünk  együtt.   Közben  sportjáté-
kokra   is   lehetőség  nyílik.   Jelenleg 
evőeszköz készletet faragunk tartó-
val együtt. Történetünk: Dávid, az 
Isten szíve szerint való ember.
Váraljai Péter
Férfikör
Kéthetenként   találkozunk,   férfias 
témákról   férfiak   között   beszélge-
tünk,   mint   például   külső  és   belső 
harcaink,   a   férfi   és   a   gyengeség, 
bátor   kiállás,   mit   jelent   férfiként 
Isten   gyermekének   lenni.   A 
veszprémi   evangélikus   férfikör 
meglátogatására   készülünk   még   a 
tavasz   folyamán.   Amikor   pedig 
kell,   kétkezi   munkával   segítjük   a 
gyülekezetet. Ennek hamarosan újra 
itt lesz az ideje.
Baba-mama klub
Anyukák  és  csemeték  kéthetenként 
keddenként találkozunk a sárszent-
miklósi közösségi házban. Gyüleke-
zés   után   néhány   perces   áhítattal 
indulhat   kicsik   és   nagyok   közös 
programja.   Amíg   a   kicsik 
játszanak,   addig   a   nagyok   –   az 
anyukák   –   valamilyen   szakmai 
kérdésről hallgathatnak előadást, pl: 
logopédus   a   beszédfejlődésről, 
védőnő   a   táplálkozásról,   és/vagy 
megbeszéljük örömeinket, gondjain-
kat a gyerkőcök nevelése, gondozá-
sa   körül.   Egy   kis   éneklés   mindig 
belefér  –  kicsik  és  nagyok  együtt! 
Volt   már   társasjáték,   és   baba-
mama torna is. A hangulat vidám, 
közvetlen,   ám   komoly   és   őszinte 
beszélgetések   révén   baráti   szálak 
szövődnek.   Minden   babának, 
mamának szívből ajánlom!
Bőjtösné Fűke Veronika
A tél végi, tavaszeleji időjárás nem 
kedvezett  a   sárbogárdi  gyülekezeti 
központ   építésének.     Két   hete 
azonban   újult   erővel   folynak   a 
munkák,   napról-napra   valami   új 
fejleménnyel   találkozhatnak   a 
Baross utca és a Németh sarok felé 
járók. Ha minden jól megy, tavasz 
végére szerkezetkészen áll majd az 
első  épület,   és   reményeink  szerint 
szeptember   elejére   beköltözhetővé 
válik   a   felső   szinten  elhelyezkedő 
lelkészlakás.   Aztán   pedig   szeret-
nénk   tovább   haladni   az   ütemes 
megvalósítással... ütemesen!
Szeretettel   kérem   a   magukat   a 
gyülekezetünkhöz   tartozónak   valló 
testvéreinket, hogy eme kötődésüket 
az   egyházfenntartói   járulék 
befizetésével  is   nyilvánítsák   ki.   E 
tekintetben az elmúlt évben jelentős 
elmaradást   tapasztaltunk.   Bízunk 
abban,   hogy  ebben  az   elszomorító 
jelenségben leginkább a feledékeny-
ség  játszott  közre,  amelyen  ezúton 
is   szeretnénk   segíteni.   Emlékezte-
tőül:   a   járulék   minimális   összege 
nyugdíjasoknak   3.000,-Ft,   dolgo-
zóknak   5.000,-Ft.   Azok,   akik 
tudják, hogy a befizetett járulékból 
és   adományokból  igyekszik  magát 
fenntartani a gyülekezet; ismerik a 
gyülekezetben   folyó   sokrétű 
munkát, és élvezik  annak  áldásait: 
ennél   többet   is   szoktak   fizetni. 
Evangélikus   Egyházunk   az   éves 
jövedelem egy százalékát  javasolja 
járulékként  befizetni,  míg  a   Biblia 
tizedet   javasol...   Ki-ki   számoljon, 
és döntse el, 2009-ben mennyit tud 
anyagiakban  visszaadni  gyülekeze-
tének, az egyháznak – végső soron 
Istennek. És adja – jó szívvel! És – 
ha személyesen nem tudja befizetni, 
amit   egyébként   várnánk   –   a 
csekkszelvényre írja rá: 
egyházfenn-
tartói járulék. Köszönjük!
HÍRLEVÉL
2009. Húsvét
Sárbogárdi építkezés
Egyházfenntartói járulék
background image
HÍRLEVÉL
2009. Húsvét
Vasárnapi istentisztelet
Sárbogárd (Posta u. 5.)   09.00
Sárszentmiklós(Közt.u.200.) 10.30
Nagylók (ref. templom, hónap 
páros vasárnap 15.00)
Mezőfalva (ref. imaház, hónap 3. 
vasárnap 14.00)
Rendszeres  alkalmak
Férfikör: kedd  18.00 
Sárszentmiklós (kéthetenként)
Asszonykör: kedd 18.00 Sárbogárd 
(kéthetenként)
Énekkar:  szerda  17.30 Sárbogárd 
Baba-mama klub: kedd 9.30 
Sárszentmiklós (kéthetenként)
Bibliaórák: csütörtök 16.00 
Nagylók, péntek 9.00 házi 
bibliakör; péntek15.30 Ref. Id. 
Otthona
Imakör: szerda 16.30
Gitársuli: péntek 18.00 Sárbogárd 
(kéthetenként)
Hittan
Kipp-Kopp Óvoda: szerda  11.00
Nagylóki Óvoda:péntek  11.00
Zengő Óvoda:   péntek  8.00
Mészöly G. Ált. Isk.: kedd  11.50
Szent István Ált. Isk:szerda  12.50
Sárszentmiklósi Ált. Isk: szerda 
11.50 (alsós); péntek 13.15 (felsős)
Nagylóki Ált. Isk: péntek 11.50
Kossuth Zs. Ált. Isk: péntek  14.10
Petőfi S. Gimn.: kedd  14.00
Adó 1%
Szeretettel kérjük a tisztelt Olvasót, 
hogy   adó   1%-os   felajánlásukkal 
támogassa   a   Magyarországi 
Evangélikus   Egyházat.   Amennyi-
ben   nyugdíjas,   de   családtagjai, 
ismerősei  körében vannak adózók, 
értesítsék   őket   erről   a   számunkra 
fontos   felajánlási   lehetőségről. 
Technikai szám: 0035. 
A másik 1%-ot   a gyülekezetünket 
támogató Béldi Károly Evangélikus 
Alapítványnak
 
javasoljuk 
felajánlani. Köszönjük!
Nagyhét istentiszteleti rendje
Sárbo-
gárd
Sárszent-
miklós
Nagy-
lók
Nagycsütörtök 
(ápr. 9.)
18:00
16:30
15:00
Nagypéntek 
(ápr. 10.)
18:00
16:30
-
Nagyszombat 
(ápr. 11.)
18:00
16:30
-
Húsvét ünnepe* 
(ápr. 12.)
9:00
10:30
-
Húsvét 2. napja 
(ápr. 13.)
9:00
10:30
15:00
Húsvét u. 1. 
vas. (ápr. 19.)
9:00
10:30
-
* úrvacsorás istentisztelet
Húsvéti gyermekklub
 
2009 áprilisában
Bibliai történet
Éneklés
Játék
Kézműves
Finomságok
Április 18, szombat 9.00: Sárszentmiklósi közösségi ház
Április 19
., vasárnap 16.00:  Nagylóki Általános Iskola
Gyere el, hozzál egy kis üdítőt, ropogtatnivalót!
Várunk szeretettel!
Figyelem!
Gyülekezetünk   honlapja   megújult! 
Rajta   nyomon   követhetők   a 
sárbogárdi   építkezés   jegyzetekkel, 
képekkel   kiegészítve,   képes 
beszámolók   a   legfrissebb   hírekről, 
tudakozódni   lehet   a   közeljövő 
eseményeiről, és még sok egyéb is 
megtalálható. 
http://sarbogard.lutheran.hu
Béldi Károly Evangélikus 
Alapítvány
A   Béldi   Károly   Evangélikus 
Alapítvány   2006.10.31.-től   műkö-
dik.   Jelenleg   a   számla   egyenlege: 
425.000.-   Ft.   Az   alapítvány 
bevétele   kizárólag   adományokból 
származik.   Adományt   2007-ben 
340.000.- Ft-ot, 2008-ban 103.000.- 
Ft-ot,   2009-ben   ezidáig   100.000.-
Ft-ot   kapott.   Az   alapítvány   2007-
ben   80.000.-   Ft-al,   2008-ban 
40.000.- Ft-al támogatta a hittanos 
gyerekek nyári táborozását. 
Az   adóhatóság   megállapítása   sze-
rint   2009.01.01.-től   az   alapítvány 
támogatható az állampolgárok által, 
a személyi jövedelemadó 1 %-val.
Adószámunk: 18499429-1-07
Lengyel József
az Alapítvány kuratóriumi elnöke
Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség
700 Sárbogárd, Posta u. 5.   http://sarbogard.lutheran.hu
Bőjtös Attila gyülekezeti mtárs    0620-824-6760 
Attila.Bojtos@lutheran.hu

Document Outline