2003 október

2003oktober — PDF document, 207Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
“Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk”.
(Jób 2,10)
Sárbogárd-Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség
7003 Sárbogárd, Köztársaság u. 200.
Telefon: 06-25-460-460
Postacím:
Bőjtös Attila gyülekezeti munkatárs
7000 Sárbogárd, Posta u. 5
Tel: 06-20-445-81-08
E-mail:
A
z iskolakezdés második hónapjának közepén is fel-
felrémlenek a nyári emlékeim: gyermek-és ifjúsági táborok, utazások, séta a
siófoki parton... Persze amikor az ablakon kikandikálok, Zsüli kutyám
ugatásának reggeli párája már arra figyelmeztet, hogy lassacskán ránk húzódik
a tél takarója. Ilyen különös érzés- és gondolategyveleg kavarog bennem. S ezt
tükrözi a hosszabb szünet után újra megjelenő havi hírlevél is: helyet kapnak
benne nyári visszatekintések éppúgy, mint a küszöbön álló reformáció ünnepe.
Kívánom minden olvasónak, a mögöttünk álló hónapokból összegyűjtött
erővel és reménységgel indulhasson az egyházi év utolsó heteinek. Legyen
ehhez is lelki felfrissülést nyújtó segítség október havi hírlevelünk!
N
em csak a nyár, hanem talán az egész év legnagyobb eseménye
a június végén megrendezett hittanos tábor volt. Négy napon keresztül
csaknem húsz gyermek gyülekezett reggelente a kis bogárdi templom
kertjében, hogy egy kis harapnivaló elfogyasztása és vidám játékok után
gyermekfoglalkozáson vegyen részt. A kisebb és nagyobb hittanosaink bibliai
történeteken keresztül ismerkedhettek Istennel, Jézus Krisztussal; s
gyermeknyelven hallhatták az örömhírt: Jézus őket is várja, s kínálja számukra
is a bűnbocsánatot rosszaságaikra. Többen közülük teljes szívükkel és
értelmükkel felismerték és Isten elé vitték gyermekvétkeiket, és boldogan
vehették Isten megbocsájtását és az ajándékba kapott örök életet. A bibliai
foglalkozás mellett délutánonként focipályán szabadulhattak meg felesleges és
elképesztően sok energiájuktól. Türelmüket és művészi képességeiket pedig
kézműves foglalkozásokon gyarapíthatták: üveget festettek, gipszfigurákat
öntöttek és színeztek, márványborítékot készítettek, gyöngyöt fűztek.
A
gyermekek látható öröme mellett még valami átmelegítette a
szívemet. Példa nélküli volt az a gyülekezeti összefogás, amely az egész tábor
Beköszöntő
Nyári tábor
Sárbogárd-Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség
HÍRLEVÉL
2003.
OKTÓBER
background image
lebonyolítását lehetővé tette. Sokan jelentkeztek arra a szolgálatra, amelyre
erejük és tehetségük szerint alkalmasak voltak. Volt, aki a gyermekek
szállítását vállalta; másvalaki az ebédhordást; egyesek a konyhában
szorgoskodtak, ismét mások sütemény és zöldséget hoztak,
gyermekfelügyeletet vállaltak, vagy éppen kapuügyeletet teljesítettek.
Mindenki tudta, mi a feladata, és lelkiismeretesen el is végezte azt. És Isten
megáldotta ezt a hetet hatalmasan – szolgálók és gyermekek számára egyaránt.
Tessenek csak bárkit megkérdezni, aki azon a héten a Posta utcában járt!
H
a Isten is engedi, szeretnénk jövőre is hasonló tábort
szervezni. Ha úgy sikerül, ahogy az idei, nagyon, de nagyon hálásak lehetünk
majd Istennek!
E
gy másik nyári gyermektábor kis résztvevője vállalta, hogy
maga számol be tábori élményeiről. Olvassuk együtt Fekete Szilvia második
osztályos tanuló sorait az ötnapos pécsi táborról, melyben egy tucat hittanossal
vettünk részt.
R
eformáció ünnepén világszerte felcsendül a gyülekezetek
ajkán , a protestantizmus himnuszának számító „Erős vár” kezdetű ének.
Diadalmasan hirdeti a tényt: Isten harcba küldte Fiát, Jézus Krisztust a
szabadító hőst, aki kereszthalálával győzött a Sátán felett . Bár az utóvéd
harcok folytatódnak, mert az ősellenség mindent elkövet, hogy Isten
választottait megnyerje , vagy akadályozza. A csata kimenetele azonban már
rég eldőlt, s ha olykor veszteséget is kell elviselnie a keresztyén embernek,
bízhat benne, hogy az Úr védi az övéit Igéjével és Szent Lelkével.
R
öviden így lehetne summázni az ének tartalmát, amit Luther a
46. zsoltár alapján írt az újszövetség üzenetével felruházva. A kutatók szerint,
az énekhez hasonló tartalmú tömör kifejezések, gondolatok már fellelhetők
Luthernél az őt kiközösítő wormsi birodalmi gyűlés körüli időkben. A végső
formába öntés mégis csak az évtized végén történt meg; innen származik az
ének első megjelenése 1529-ben a wittenbergi Klug-féle énekeskönyvben.
A
himnológusok megjegyzik, hogy a reformátor személyes
átélései is közrejátszhattak az ének megfogalmazásában. Az 1527-ben nehéz
betegségen esett keresztül, átélte a wittenbergi pestist hűen kitartva nyája
mellett, közben kivégezték Lenard Kaiser nevű barátját, 1528-29-ben zajlott
vitája a svájci reformátorokkal, s közeledett a speyeri birodalmi gyűlés.
Mintha a világ minden ördöge elakarta volna nyelni. De ott a bíztatás, tudja,
hogy a Sátánnak” nincs ereje már, Reá ítélet vár, az ige porba dönti.”
A
z ének hamar népszerű lett, nem csak német földön, hanem
Európa-szerte. Alig néhány év múltán nálunk is megjelenik magyar fordítása.
Közös éneklésre eredeti, bonyolult ritmikájú dallama nemigen teszi a széles
tömegek számára éneklésre alkalmassá. A zenekedvelő Luther elképzelhető,
hogy inkább magáncélra, szólóelőadásra szánta énekét. A használatbavétellel
azonban egyszerűbbé csiszolódott és nem volt akadálya már annak, hogy a
gyülekezetek éljenek e kinccsel. Nagy szerepük volt ebben a korabeli
tanítóknak, akik a gyermekekkel megtanítva, a gyülekezetek fülébe énekelték
korálokat, köztük a Luther-dalt is. A reneszánsz zeneszerzők pedig a különösen
a kórusmuzsikán keresztül kedveltették meg és tették szemléletessé az ének
üzenetét. /J. Walther, J. Agricola, J. Kugelmann, L. Osiander, M. Vulpius, H.L.
Hassler…stb/A reneszánsz és barokk határán S. Sheidt hatalmas kettőskórusra
Reformáció
background image
írt motettában kelti életre az egymásnak válaszolgató karok összhatásában a
bizodalmat, a harcot, a diadalmat. A későbbi barokk mesterek mint Tunder,
Krieger, Pachelbel , Telemann és Bach már a zenekart is segítségül hívják a
kórus mellé , hogy kantátáikban mind kézzelfoghatóvá váljék a monumentális
kép. Ők már az orgonára írt korálelőjátékok és-variációkban is híven követik a
szöveget. A legváltozatosabb pompában fénylik ekkoriban az „erős vár”.
Bachék mellett J.G Walther, D. Buxtehude, N. Hanff művei említhetők meg.
A
későbbiekben megjelenik a korál szimfóniában
/Mendelssohn/, operában /Meyerbeer, R. Strauss/ indulóban /R. Wagner/
zongoradarabban /C. Debussy/ és számtalan más feldolgozásban, melyet
felsorolni sem lehet.
N
agy pályát futott be a korokon át, hatalmas tömegeket szólított
meg, jelmondattá, jelképpé lett. Ezel indultak harcba Bocskay hajdúi és ezt
énekelték gályarab eleink. Nem véletlen tehát, hogy köszönési formulaként
használjuk, ott látjuk feliratként a templomokon, ünnepi himnuszként,
szignálként hangzik fel. Ahhoz azonban, hogy ez a tüze megmaradjon, hogy a
mi személyes életünk jelmondatunk lehessen, az kell, hogy Lutherhez
hasonlóan mi is e vár védői közé, Krisztus seregéhez tartozzunk. Így, ha
fenyeget is minket a körülöttünk levő világ és e „világ fejedelme”, bátran
kérhetjük és várhatjuk fővezérünk segítségét.
Jákob Zoltán
M
inden családban más és más értékrend alakul ki. Van, ahol az
anyagi jólét, a gazdagság az érték. Másikban a munka, ami soha el nem fogy,
és már nem jelent örömet, hanem teherré válik a családtagok számára.
Abban a családban, amelyről szeretnék írni, a szeretet volt a legnagyobb érték.
Isten kezéből fogadták el a jót, de türelemmel a megpróbáltatást, betegséget is.
Panasz, zokszó soha nem hallatszott ajkukról. Hittel és ehymás terhét hordozva
élték anyagiakban nem bővölködő életüket.
A
z Édesapa 38 évesen megbetegedett. Behívták katonának a
Felvidék visszafoglalásakor. A katonaorvos megvizsgálta és azt kérdezte, mi a
foglalkozása, van-e családja, gyereke. A válasz az volt, hogy két kiskorú
gyermek és egy nehéz fizikai munkát igénylő szakma. Az orvos válasza pedig:
ha fel akarja nevelni a gyerekeit, válasszon más munkát, mert a szíve ezt nem
bírja tovább erővel.
H
osszú lenne elbeszélni a további próbálkozásokat. Békesség,
türelem és sok nélkülözés is benne volt a további életükben. A gyerekek
felnőttek. A fiú azskmát tanult, a lány férjhez ment. Két fiú unokának
örülhettek a nagyszülők. A Nagypapa betegen is szívesen tanította a fiukat
délutánonként.
A
Nagyapa hite nem fogyott, fizikai ereje. Állandó orvosi
kezelés és sok gyógyszer fogyasztása ellenére sem tudott már dolgozni. A
család aggódása és szeretete vette körül.
E
gy júliusi napon nagyon rosszul lett. Az orvos kórházba utalta.
Tüdőgyulladást állapítottak meg. Aggódva figyelte a család, hogy vajon javul-
e az apa állapota. Sajnos helyette egy újabb tüdőgyulladás alakult ki; a gyenge
szervezet ezt már nem tudta legyőzni.
A
lánya volt nála a szerdai látogatáson. Aggódva figyelte a
mélyen alvó Édesapát. Végre felkeltette, hogy tudjon vele beszélni.
Az Édesapa kérése az volt, ha ő meghal, a temetését ne fényképezzék. Aztán
így folytatta mondanivalóját lányához, aki éppen harmadik gyermekét várta:
“Kislányom, nagyon szeretném megérni, hogy láthassam azt a kicsit, akit a
szíved alatt hordozol, de ha az Úristen másként rendeli az életemet, akkor azt
kívánom, hogy annyi örömet adjon neked benne, amennyit nekem adott
tebenned.” Ez volt a nagyapai áldás a négy hónappal később megszülető
kisfiúra.
A
lány nem tudta, az Apa biztosan érezte, hogy ez volt a végső
búcsú egymástól. Két nap múlva pénteken, három órakor hazahívta a Teremtő
Isten az Édesapát a földi életből. Élő hittel, a megváltás reményében távozott a
türelemmel viselt hosszú betegség után a szerettei közül. A nagyon sok
szeretettel várt kicsi unoka már csak a család elbeszéléséből ismerhette
nagyapját. Az élet folytatódott, de már csak NÉLKÜLE.
Szőnyeginé Habermayer Emma
Emberi sors
background image
O
któber 26.-án 17 órai kezdettel zenés áhitatra hívom az olvasókat. Meghívott előadó
a Bon Ton énekegyüttes, melynek öt tagja M. Vulpius, J.S. Bach, E. Elgar, J. Rutter, és
Lisznyay Gábor műveit és spirituálékat szólaltatnak meg. Szép zene és igei áhitat
hoznak minket reménységem szerint Isten-közelbe. Az estét szeretetvendégséggel
zárjuk. Jó lenne személyesen is találkozni azokkal, akik eddig csak a Hírlevélből
ismerik gyülekezetünket!
***
O
któber 27-30-ig a sárszentmiklósi református testvérekkel közösen reformációi
előadássorozatot tartunk. Az előadások témája a Szentírás lesz. Négy előadás során
szerezhetünk ismereteket a Bibliáról, s útmutatást kapunk arra is, hogy szól ma Isten
Biblián keresztül hozzánk! Hívjuk és várjuk – nem csak evangélikus és református –
testvéreinket!
***
O
któber 31-én reformációi istentiszteletet tartunk, Sárbogárdon 16.30,
Sárszentmiklóson 18.00-kor. Legyünk testvéri közösségben az egyház megújulásának,
pontosabban: a tiszta forráshoz, a gyökerekhez való visszatérésének ünnepén!
***
N
ovember 7-9 között az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) ifjúsági
hétvégét szervez Piliscsabán. Biztassuk gyermekeinket, unokáinkat a részvételre. A
részvételi szándékot minél előbb kérem jelezni, mert a jelentkezések regisztrálása azok
érkezési sorrendjében történik, és a helyek betöltése után a szervezőknek már nincs
módjuk további jelentkezőket fogadni.
***
G
yülekezetünk pályázott arra a pénzösszegre, amelyet a bajor testvéregyház gyűjt
majd össze adomány gyanánt a 2004-es böjti időszakban s továbbít néhány közép-
kelet-európai evangélikus gyülekezetnek. Az adomány céladomány; missziót és
gyülekezetépítést hivatott szolgálni. A német nyelvű pályázatot egy, diakóniai és
missziói munkát végző munkaatárs szolgálatba állításának kb. egyéves költségeinek
fedezésére adtuk be. A diakónia munkatárs feladata az lesz, hogy a gyülekezetünk
peremén élő idős, beteg testvéreket lelkigondozásban részesítse, hétköznapi
gondjaikban, szükségeikben segítse. Szeretnénk továbbá, ha kiépülne egy olyan
diakóniai szolgálat, amelynek gyülekezeti tagok is aktív részesei lehetnének. Így
tudunk a Krisztus-hit mellé cselekedeteket ragasztani. Imádkozzunk, hogy
megvalósulhasson ez a nagyszerű terv!
***
S
árbogárd Város Képviselőtestülete elfogadta azt a felajánlásunkat, miszerint a
kárpótlásként természetben megkapott egykori iskolaépület visszaszáll az
önkormányzat tulajdonába, míg a gyülekezet 3,3 millió forintos pénzbeli kártérítéshez
jut.
Állandó alkalmaink:
V
asárnapi istentisztelet
Sárbogárd
9:00 ( templom: Posta u. 5)
Sárszentmiklós 10:30 (templom: Köztársaság u. 200)
Nagylók 15:00 (kéthetenként; ref. templom)
B
ibliaóra
Pénteken 18:00-tól váltott helyszínen, a bogárdi és a miklósi templomban ill. gyülekezeti
teremben. A következő hetek helyszínei: okt. 24: Sm; okt. 31. reformációi istentisztelet!; nov.
7: Sm; nov. 14: Sb; nov. 21: Sm
A református szeretetotthonban minden pénteken 16:00-kor szintén tartunk bibliaórát.
H
ittanórák, bibliakörök:
Mészöly Géza Általános Iskola:
szerda 13:15 (alsósok)
csütörtök 13:45 (felsősök)
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
kedd 11:45 (alsósok)
péntek 13:30 (felsősök)
Töbörzsök:
szerda 14:30
Nagylók:
minden hónap páros vasárnapja: 14:00
Petőfi Sándor Gimnázium:
kedd 15:00
Erős vár a mi Istenünk!
Hírek

Document Outline

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930