2012 advent

Hírlevél2012advent.pdf — PDF document, 750Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Advent 1. vasárnapja
„Királyod érkezik hozzád, aki igaz  
és diadalmas.” (Zak 9,9)
Kinek a kezében vagyok?
Néha  úgy  érzem:  rossz   kezekben. 
Kiszolgáltatva politikusok döntése-
inek,   pénzemberek   akaratának, 
reklámszakemberek   tudományá-
nak, szakértelem nélküli szakembe-
reknek, embertelen embereknek.
Kinek a kezében vagyok?
Néha úgy érzem: erőtlen kezekben. 
Mert temettem sokakat, és tudom, 
akik   kezében   ma   biztonságban 
érzem   magam,   azok   keze   egykor 
már nem tud tartani engem. És az 
én   kezem   sem   tudja   majd   őrizni 
azokat, akiket  ma féltő szeretettel 
óvok. 
Kinek a kezében vagyok?
Fontos   hírt   olvasok:  „Királyod  
érkezik hozzád, aki igaz és diadal-
mas.”  
Jézus   érkezik,   az   övé 
vagyok. Király ő, de nem él vissza 
zsarnoki módon hatalmával. Igaz ő, 
aki   jóságával   győzte   le   a 
gonoszságot,   szenvedésével   és 
halálával a bűnt.
Az   Ő  kezében   vagyok.  Hatalmas, 
örök,   igazságos   és   győztes 
kezekben. Ő érkezik.
És sokunk óhaját sóhajtom: Jöjj el, 
Urunk, hozd el közénk országodat, 
uralmadat.
Advent 2. vasárnapja
„Egyenesedjetek fel, és emeljétek  
fel   a   fejeteket,   mert   közeledik   a  
megváltásotok.”
 (Lk 21,28)
Leszegett   fejjel   baktatok.   Nézem   a 
cipőm orrát. Nem mintha kevésszer 
láttam volna – sőt! De megszoktam. 
Így könnyebben bele tudunk merülni 
a   gondolataimba   –   és   „simábban” 
bele   tudok   süppedni   a   gondjaimba. 
Közben mérlegelek, számba veszem 
lehetőségeimet,   erőmet,   elképzelem 
a   lehetséges   kiutakat.   Aztán   újra 
kezdem.   Közben   táska,   gitár, 
könyvek kilói nyomják a vállam, és 
még   súlyosabb   hordozni   valók   a 
lelkem. Fejemet lehajtva, kicsit előre 
görnyedve  egykedvűen  bandukolok. 
Nem jó, de megszoktam. Nincs más, 
nincs   jobb.   Legalábbis   így 
gondolom. 
És   ekkor   szólít   meg   Jézus   szava: 
Egyenesedj   fel...   emeld   fel   fejed...  
közeledik   megváltásod.
”   Megváltás: 
szabadulás,   élet,   igazi   élet, 
bűnbocsánat.   Üdvösség,   közösség 
Istennel. Olyan tapasztalat, amely új 
megvilágításba   helyez   mindent. 
Terhek lerakása, gondok oldódása....
Mintha   a   cipőm  orra   nem  húzná   a 
tekintetem,   és   a   vállam   sem 
görnyedne   már   a   súly   alatt. 
Felegyenesedem,   felfelé   pillantok. 
Jézusra   gondolok,   aki   „felülről”, 
Isten „irányából”  érkezik.  A szürke 
föld   helyett   tiszta   kék   ég,   a 
beszűkültség helyett táguló horizont, 
a   rövidlátás   helyett   az   eljövendő 
látása.   A   tüdőmben   friss   levegő, 
arcomat   napfény   érinti,   a   fejemben 
tisztuló   gondolatok.   A   szívemben 
ragyogó   remény:   közeledik   a 
megváltásom, közeledik Jézus.
Így sétálok tovább. „Emelt” fővel.
Advent 3. vasárnapja
„Építsetek utat a pusztában az  
Úrnak! Az Úr jön hatalommal.”  
(Ézs 40,3.10)
Egy   svájci   hegyi   falucskából, 
Kanderstegből   indulva   egy   tizenöt 
kilométeres vasúti alagút szeli át az 
egyik   hegy   gyomrát.   A   legenda 
szerint   a   száz   évvel   ezelőtti 
építésekor   drámai   események   is 
történtek, amikor úgy tűnt: a mérnök 
pontos   számításai   ellenére   a   két 
szemközti irányból fúrt járat nem fog 
találkozni egymással. 
Jézust   várom.   Építsetek   utat   a 
pusztában   az   Úrnak!   –   kiáltja 
Ézsaiás. Tudom, igaza van: jó lenne 
karácsonykor
 
nemcsak
 
karácsonyfát,   hanem   minket 
magunkat   is   fényességben   tudni-
látni. Hogy az igazi világosságot ne 
a karácsonyfa a szobának, hanem a 
Megváltó   nekünk,   bennünk 
ragyogtassa fel – szeretetben, Isten-
dicséretben,   örömben.   Bennünk, 
ahol oly nagy a sötétség. Talán meg 
kellene beszélni egy pontot kettőnk 
között.   Mondjuk   középen:   ott 
találkozzunk. Mint az építők a hegy 
gyomrában.
Nekilátok   hát.   Látom   a 
rendetlenséget   az   irodámban   és   a 
szívemben. Rendezkedem, takarítok. 
Az irodában könnyebb, a szívemben 
nehezebb. Haladok az úton. Haladok 
az   úton?   A   belső   rendcsinálásba 
egyre   jobban   belebonyolódom. 
Újabb   és   újabb   rendezetlenségek 
tűnnek   elő,   bocsánatkérésre   és 
megbocsátásra   való   szavak 
kívánkoznak ki, mulasztások nyomai 
sötétülnek   fel   –   feltörölhetetlenül. 
Az   idő   fogy.   Lesz   így  találkozás?! 
Összeér az alagút két oldala?!
Míg   én   építek   és   készülök, 
kétségekbe   esve,   megérkezik   a 
Hatalmas.   Ő   adja   azt,   amit   nekem 
kellett   volna   megteremtenem: 
világosságot, bocsánatot, békességet, 
rendezettséget.   Kitakarít,   felékesít. 
Irgalmas szeretete diktálja, vére-élete 
elvégzi. Az Úr jön hatalommal.
Nem középen találkozunk.
HÍRLEVÉL
                                                                  2012. Advent
HÍRLEVÉL
HÍRLEVÉL
Sárbogárd-Sárszentmiklósi 
Sárbogárd-Sárszentmiklósi 
Evangélikus Egyházközség
Evangélikus Egyházközség
2012. Advent
2012. Advent
Adventi útravaló
background image
Advent 4. vasárnapja
„Örüljetek az Úrban mindenkor! 
Ismét mondom: örüljetek.
 Az Úr 
közel!”
 (Fil 4,4-5)
Felszólításra nem lehet örülni. Nem 
tudunk   csak   úgy   parancsszóra 
kibújni   a   sokféle   nyomorúság   alól. 
Tapasztaljuk:   a   világ   és   önmagunk 
sokszor   a   sírásnak   és   szomorúság-
nak a forrása.
A   keresztyén   ember   öröme   Jézus 
Krisztusból   fakad.   Ahogyan   Luther 
Márton   írja:   „Az   öröm   a   hit 
gyümölcse.”   Megkaptuk   a   hit 
ajándékát.   Örülünk,   mert   hisszük, 
hogy   Isten   irgalmasságát   mutatta 
meg   karácsonykor,   amikor   emberré 
lett,   hogy   a   sajátjait   magához 
szeresse.   Örvendezünk,   mert 
hisszük,   hogy   Jézus   Krisztus   a   mi 
bűneinkért is életét adta a kereszten. 
Ujjongunk,   mert   hisszük,   hogy 
feltámadásával legyőzte a halált – a 
mi halálunkat is –, és el nem múló 
életet   szerzett   nekünk.   És 
örvendezünk,   mert   hisszük,   hogy 
Jézus Krisztus  ma is velünk van, s 
ígérete   szerint   a   lépést   sem   tágít 
mellőlünk. 
Önmagunk és a világ sokszor a sírás 
forrása.   Jézus   Krisztus   azonban 
mindenkor   az   örömé.   Ismét 
mondom: az örömé! 
Bőjtös Attila
Hittanverseny megyei fordulója
A március 30-án Bokodon megren-
dezett országos hittanverseny megyei 
fordulóján a nagylóki és a sárbogárdi 
csapat   is   korosztályos   győzelmet 
szerzett, és így bejutott az országos 
döntőbe. 
LMK Sárbogárdon
Április   19-én   Sárszentmiklósra 
érkeztek   egyházmegyénk   lelkészei, 
hogy   a   gyülekezettel   közös   úrva-
csorai   istentisztelet   után   megtartsák 
havi rendszerességű munkaértekezle-
tüket (LMK).
Székelykapu-átadás 
Nem sokkal a munkaközösségi ülés 
után   már   kezdődött   a   templomkert 
előkészítése a székelykapu átadásra. 
A szemerkélő eső ellenére – bízva a 
jobb időben – székeket helyeztünk el 
mogyoróbokrok   alá,   és   gyülekeze-
tünk furulyaköre is próbát tartott.
Végül  tisztuló  égbolt  alatt   adhattuk 
át a  Váraljai Péter  és faragókörösei 
által   készített   székelykaput,   amely 
már   addig   is   sokak   érdeklődését 
váltotta   ki.   (A   Hírelvél   húsvéti 
számában   képekkel   illusztrált, 
bővebb   beszámoló   volt  olvasható  a 
kapuról és készítéséről.) Az esemény 
egyik   meghívott   vendége   Péter 
egykori   faragó   mestere,  Nemes 
Ferenc volt.
Tisztségviselők iktatása
Április   22-én   ünnepi   istentisztelet 
keretében   iktattuk   be   tisztségeikbe 
gyülekezetünk korábban megválasz-
tott   új   szolgálattevőit.   Az   új 
presbitérium   tagjai   eskütétellel 
fejezték   ki   elköteleződésüket 
gyülekezetünk és a vállalt szolgála-
tuk   iránt.   Tették   ezt   abban   a 
felismerésben:   az   ő   vállalásuk 
csupán válasz Isten kiválasztó, örök 
életre szóló elhívásának. Isten áldja 
őket felelősségteljes munkájukban!
Országos evangélikus gyermeknap 
és hittanverseny országos döntője
Kis   gyülekezetünk   hittanosai 
csodálatos   élményt   élhettek   át:   a 
sárbogárdi   csapat   (Asbóth   Adél, 
Asbóth   András,   Csőgör   Klaudia,  
Gazsó   Anna)   harmadik,   míg   a 
nagylóki (Csibi Laura, Denkó Erik,  
Kalger   Noémi,   Lukácsi   Nóra)   első 
helyezést   ért   el   az   országos   hittan-
verseny döntőjében.  A május 12-én, 
Piliscsabán   megrendezett   verseny   a 
résztvevők   számára   ingyenes   és 
színes   gyermeknapba   volt   ágyazva. 
Gratulálunk   a   csapatoknak   – 
köszönjük Urunknak!
Egyházkerületi missziói nap
Küldetésünk Isten családjában – ezt 
a   mottót   viselte   Egyházkerületünk 
misszió   napja,   melyet   május   19-én 
Tatabányán
 
rendeztek.
 
Az 
igeszolgálatokat  Szemerei   János 
püspök,   valamint  Szeverényi   János 
országos   missziói   lelkész   végezte. 
Az   előadásban   a  Levente   Péter   – 
Döbrentei Ildikó
 házaspár vallott hol 
nevetés,   hol   könnyek   között   a 
családról. Az  Égből pottyant mesék 
híres   mesemondója   Kacagó 
HÍRLEVÉL
                                                                  2012. Advent
Visszatekintés
background image
koncerttel kötötte le a sok gyermek 
figyelmét. Volt még bűvész előadás, 
Bolyki Brothers  koncert, de alkalom 
nyílt   komolyabb   témákra   is: 
kiscsoportos   beszélgetésre   és   az 
egyházkerületi   felügyelőjelöltek 
bemutatkozására   is.   Nagyon 
tartalmas,   kitűnően   megszervezett 
napról térhettünk haza gyülekezetből 
tizenketten.
Tavaszi hangverseny
Már   néhány   éve   minden   tavasszal 
ölünkbe   pottyan   egy   csodálatos 
hangverseny,   amikor   miklósi 
templomunk   megtelik   zenével, 
énekszóval   –   no   és   érdeklődőkkel. 
Idén   május   25-én   látogatott   el 
hozzánk a Sárszentmiklósi Általános  
Iskola  kórusa,   valamint   a  Violin 
Zeneiskola
 
növendékeiből   álló 
csapat.   A   gyermekeket   ezúttal   is 
Horváthné
 
Mikuli
 
Erzsike 
igazgatónő-kórusvezető   és   Jákob 
Zoltán
 tanár úr vezényelték, kísérték.
Konfirmációi vizsga és 
istentisztelet
Konfirmáció,   azaz   megerősítés. 
Megerősítése  annak, hogy  immáron 
megismertem,   becsülöm,   és   vallom 
mindazt, amit Isten a keresztségben 
megajándékozott:   bűnbocsánattal, 
üdvösséggel, a Vele való közösség-
gel. Szüleim, keresztszüleim egykor 
helyettem tettek hitvallást – most én 
magam   vallok   a   Jézus   Krisztusba 
vetett hitemről. Az ünnep így válik – 
nem   a   hittanórák   végét   jelentő 
„kikonfirmálássá” – hanem indulás-
sá, új kezdetté: ezután Jézusra bízva 
élem tovább az életemet.
Május 27-én két fiatal: Fett Tibor és 
Szőnyegi   Bence  térdelt   a   miklósi 
templom   oltára   előtt   a   gyülekezet 
közösségében,   hogy   hitvallást 
tegyenek, személyre szóló igei áldást 
kapjanak,   és   életükben   először 
úrvacsorát vegyenek. Isten áldja meg 
őket,   hogy   ez   a   nap   meghatározó 
esemény lehessen életükben!
Gyülekezeti családos csendes 
napok
Ilyen   még   nem   volt!   Egynapos 
kirándulásra   már   sokszor   összeállt 
egy   kisebb-nagyobb   csapat   a 
gyülekezetből  –  de  két  teljes  napot 
még   sohasem   töltöttünk   ennyien 
együtt távol Sárbogárdtól. A „távol” 
Nagyveleget   jelenti,   ahová   a 
pünkösdi   kétnapos   ünnepen,   május 
27-28-án utaztunk el tizenöten szinte 
közvetlenül a konfirmációi istentisz-
telet   után.   És   azért   mentünk,   hogy 
lelki elcsendesedésen vegyünk részt 
–   nem   ez   a   keresztyén   közösség 
megélésének   egyik  nélkülözhetetlen 
eleme?  Katona   Zsuzsanna  reformá-
tus   lelkész   hirdette   közöttünk   Isten 
igéjét.   Beszélgettünk,   hatalmasakat 
ettünk   a   szabad   levegőn,   kirándul-
tunk,   sportoltunk...   Azzal   az 
elhatározással  indultunk  haza,   hogy 
Nagyvelegre   visszatérünk,   csak 
éppen, ha lehet, még hosszabb időre!
Gitársulisok hangversenye
Gyülekezeti életünk egyik színfoltja 
a   gitársuli,   ahol   eddig   több, 
gyülekezetünkhöz   kötődő   evangéli-
kus,   de   máshonnan   becsatlakozó 
gyermek és fiatal megfordult már. A 
tanévet   zárókoncerttel   fejezzük   be, 
hogy   a   magunkkal   és   az 
érdeklődőkkel   is   megosszuk   az 
együtt zenélés élményét. Június 13-
án a sárbogárdi gyülekezeti teremben 
mutattuk   be   azokat   a   dalokat, 
amelyeket az év során – jelképesen – 
a   világ   különböző   vidékein 
kalandozva   tanultunk   a   keresztyén 
énekek kincsestárából. Felcsendültek 
ír,   francia,   német,   magyar,   afrikai, 
zsidó,   kínai,   brazil   és   amerikai 
dallamok.
Hittantábor
Önfeledt   játékok,   tanulás   Jézusról, 
barátságok   szövődése,   közösség, 
kirándulás – ezek mind-mind évről-
évre  részei  a  nyár  eleji  hittantábor-
nak.   Június   25-29   között   ismét 
Sárszentmiklós   adott   otthont   min-
dennek. Idén Pál apostol nyomában 
indultunk Jézus követésébe. „Szem-
tanúi” voltunk  Pál  megtérésének és 
azoknak a csodás gyógyításainak és 
szabadításainak, amelyet az irgalmas 
és hatalmas Jézus ajándékozott neki. 
És talán nemcsak szemtanúi, hanem 
részesei is lehettünk mindezeknek.
Faragó tábor
Néhány   hetes   csend   után   újra 
benépesült   –   ezúttal   egy   zajosabb 
társasággal! -  a miklósi  gyülekezeti 
ház.  Július  23-27  között  fűrészelés, 
kopácsolás   és   vésés   munkazaja 
töltötte be a szobákat: a faragó kör 
tartotta   nyári   táborát.   De   hadd 
idézzem   a   szervező   házaspár, 
Váraljai   Péter 
és
 Orsolya 
beszámolóját:   „Idén   nyáron   is 
lelkesen   összeállt   a   Fafaragó 
táborozók   népes   csapata.   Felnőttek, 
gyerekek   5   napon   keresztül   együtt 
éltük   át   a   Biblia   számunkra   szóló 
tanítását, valamint a közös -, illetve 
egyéni   alkotás   örömét   a   miklósi 
evangélikus templomban, közösségi
  házban   és   udvarán.   A   helybeliek 
HÍRLEVÉL
                                                                  2012. Advent
background image
mellett   Budapestről,   Balassagyar-
matról   is   érkeztek   résztvevők. 
Kincses dobozt, tulipános deszkabe-
tétes   korlátot,   és   akác   rönkutat 
készítettünk.  Térmeg   László  fafara-
góhoz látogatva megosztotta velünk 
élményeit,   látásmódját,   közben 
megtekinthettük munkáit. 
Közös  kirándulást   tettünk   hozzátar-
tozókkal,   gyülekezeti   tagokkal 
Keszthelyre, ahol a kastély vadászati 
kiállítása,   a   hintókiállítás,   a 
közlekedési
 
terepasztal,
 
csigaparlament,   s   a   játékmúzeum 
gazdagított   bennünket   ismeretekkel. 
2013. nyarán újra szeretnénk tábort 
szervezni!” Köszönjük a beszámolót, 
és a gyülekezet másik színfoltját!
Egyházmegyei ifjúsági tábor
Gyülekezetünkben   megbecsüljük   a 
fiatalokat – nem dúskálunk bennük! 
De megbecsüljük azért is, mert Isten 
ránk   bízta   őket,   hogy   tanítsuk-
vezessük   őket   a   hit   útján.   Ezért 
igyekszünk   nekik   megadni   azt   is, 
amit   kicsi   gyülekezetünkben   csak 
részben   élhetnek   át:   a   keresztyén 
fiatalok   közösségét.   Egyházme-
gyénkből   mintegy   hatvan   fiatal   – 
köztük a „mi”  Kovács Daninkkal – 
töltött   egy   hetet   Nagyvelegen 
egyházmegyei   ifjúsági   táborban, 
július   29.   és   augusztus   4.   között. 
Hogy   a   fiatalok   szívében   milyen 
szoros barátság alakulhat ki egy hét 
alatt,   Jézus   közelségében,   arról 
elárul   valamit   az   a   tény,   hogy 
Danival   az   ősszel   több   ízben   is 
ellátogattunk   a   székesfehérvári 
evangélikus   ifibe,   mert   hívtak   és 
vártak   bennünket.   És   épp   a   héten 
invitáltak   bennünket   palacsintázás-
ra...
Szószékcsere
Jó,   ha   a   gyülekezet   különböző 
igehirdetőktől   hallja   az   evangéliu-
mot. Így történt ez augusztus 5-én is, 
amikor   szószékcsere   alkalmával 
Kapi Zoltán  pusztavám-móri lelkész 
szolgált   istentiszteleteinken,   míg 
jómagam őt helyettesítettem.
Ökumenikus istentisztelet
A városvezetés kezdeményezésére – 
kár,   hogy   nekünk   ez   nem   jutott 
eszünkbe   –   augusztus   20-án, 
államalapításunk   ünnepén   ökumeni-
kus istentiszteletre gyűltünk egybe a 
három   sárbogárdi   történelmi 
felekezettel.   Az   idei   helyszín   a 
sárbogárdi református templom volt, 
a tervek szerint jövőre a  másik két 
egyház  valamelyike  ad   majd   helyet 
az ünnepségnek.
Hittanos nyárbúcsúztató
Vegyes   érzéseink   vannak   az 
iskolakezdés   idején   –   egyfelől 
szomorúan búcsúztatjuk  a  nyarat,  a 
felszabadult játék, pihenés, nyaralás 
idejét,   másfelől   kíváncsian   és 
izgatottan  várjuk  az  új  tanévet.  Így 
tartottuk   meg   hittanosaink   számára 
szeptember   2-án   a   nyárbúcsúztatót 
is:   felelevenítettük   a   nyári 
emlékeket, és Isten áldását kérve, no 
meg   néhány   méretes   pizzát 
„eltüntetve” indultunk az új hittanos 
évnek.
Egyházmegyei missziói nap 
Egyházmegyénk új missziói felelőse, 
Kadlecsik Zoltán, no és a szákszendi 
gyülekezet   vendégszeretetét   élvez-
tük,   amikor   szeptember   29-én 
ellátogattunk   az   egyházmegyei 
missziói   napra.   Igehirdetés, 
pszichológus előadása a gyermekne-
velés fázisairól, kiscsoportos beszél-
getés,   népzenei   koncert   és 
úrvacsorás   istentisztelet   forrasztott 
egybe   egyházmegyénk   evangéliku-
sait.
Országos evangelizáció
Az elmúlt tíz évben szinte soha nem 
hagytuk   ki   a   Deák   téri   országos 
evangelizációt.   Idén   október   13-án 
utaztunk az  ország minden  részéről 
hazánk   második   legnagyobb 
evangélikus   templomába.   Szinte 
lehetetlen   felsorolni,   de   annál   jobb 
emlékezetünkbe   idézni   a   sokszínű 
formában:   igehirdetésekben,   tanú-
ságtételekben,   szekciókban,   kerek-
asztal-beszélgetésekben, tudományos 
előadásban   és   művészi   éneklésben 
való   feldolgozását   a   nap   központi 
gondolatának, a „hazatérésnek”.
Reformációi esték
Reformáció   drága   kincsünk:   Isten 
közel ötszáz éve újra „felfedeztette” 
számunkra   evangéliumát:   irgalmas 
jóságából,   ajándékozó   szeretetéből 
egyszülött   Fiát   adta   értünk 
bűnösökért,   hogy   a   Benne   való 
hitben   bűnbocsánatot,   igazi   életet 
találjunk. És tette mindezt úgy, hogy 
mi, evangélikusok lehetünk a lutheri 
reformáció   „egyenesági”   örökösei... 
A   sárszentmiklósi   református 
testvérekkel   közös   szervezésben 
október   27.   és   30.   között   idén   is 
reformáció esték során készültünk az 
ünnepre.  Jákob   János  protestáns 
tábori   püspök   a   civil   élet   és   a 
katonaság   határán   való   misszióról 
számolt   be   személyes   élmények 
alapján.  Varga   Diána  evangélikus 
lelkész   a   nemlátók   „szemszögéből” 
tanúskodott hitéről és elhívatásáról,
HÍRLEVÉL
                                                                  2012. Advent
background image
 Tar Kata pedig a a Jews For Jesus 
(Zsidók   Jézusért)
 
elnevezésű 
nemzetközi   zsidómisszió   munkatár-
saként vallott a maga és a szervezet 
munkájáról. Tartottunk evangélikus-
református   közös   istentiszteletet,   és 
végül   az   ünnepnapon   mindkét 
felekezet   a   maga   templomában 
ünnepelt.
Hittanos karácsony
Sárbogárdon   december   22-én   14 
órakor tartjuk a hittanos karácsonyi 
ünnepséget. Jézus születése történe-
tének   felidézésével,   ajándékozással, 
énekléssel,   játékkal   szeretnénk 
megünnepelni   Isten   Jézus   Krisztus-
ban   megjelent   szeretetét.   Várjuk 
hittanosainkat!
Ökumenikus imahét
2013.   január   20-27   között   szerte   a 
világon   imahetet   tartunk   a 
keresztyének egységéért. A jövő évi 
Imahét   imádságos   és   tanulmányi 
anyagát   az   Indiai   Keresztény 
Diákmozgalom   készítette.   Téma: 
Mit kíván tőlünk az Isten? (Mik 6,6-
8 alapján)
Szeptember   végétől   november 
végéig   csütörtökön   délutánonként 
régi és új szakköri tagokkal telt meg 
közösségi   házunk   Miklóson.   Egy 
munkaasztalon 6 éves és     83 éves 
szorgos   kezek   is   készítették   a 
faragásokkal díszített fűszertartót, s a 
pohár   alátéteket.   Friss   lendület, 
kezdeti   fogások   találkoztak   sok 
esztendős élettapasztalattal.
A   készített   ajándéktárgyak   szépen 
összefoglalják őszi bibliai témasoro-
zatunkat. Fűszerek: Só – Krisztus-ízt 
ad   nekünk   Urunk.   Izsóp   –   Jézus 
megtisztít   bűneinktől.   Mustármag  – 
Krisztusban   felnövekszünk   az 
üdvösségre.  Babér – Jézus mennyei 
dicsőségre   hívott   el   bennünket. 
Innivalók:   Bor   –   Krisztusban   Isten 
országa   jött   el.   Víz   –   Jézus   örök 
életet ad. Ecet – Jézus vállalta értünk 
a szenvedést. 
Téli,   adventi   időszakban   vasárna-
ponként   a   miklósi   istentiszteleti 
részvételt   követően   maradunk   még 
együtt   egy-egy   órára   közös 
faragásra. Szakköri szinten március-
ban   találkozunk   újra   reménység 
szerint!
Váraljainé Melis Orsolya
Gyermekeink,   unokáink,   a   jövő 
nemzedék   egészséges   fejlődése, 
felnövekedése   érdekében soha nem 
tehetünk eleget! Így vezettük be egy 
3.   osztályos   kis   csapat   számára   a 
lehetőséget, hogy nagyjából havonta 
egy-egy   hétvégi   délelőtt,   vagy 
délután  Miklóson, vagy Bogárdon a 
közösségi   házban   találkozunk   az 
iskola   falain   kívül.   Nagy   ajándék, 
hogy ilyenkor énekek, vetített bibliai 
tanítások,   aranymondások   által 
ismerkedhetünk   az   Úr   Jézussal. 
Játékokon,   kézműves   foglalkozáso-
kon   keresztül   egymással   való 
közösségünk   is   formálódik.   Ezt 
mutatja,   hogy   egy   -egy   „bátyus   és 
hugica” is érkezik a tanulókkal. 
Szeretettel   várunk   továbbra   is 
benneteket!
Váraljainé Melis Orsolya
Alapítványunk, amely 2006. Október 
31.-   től   működik,   az   idei   2012. 
évben támogatta egyházközségünket, 
úgymint   200 000.-   Ft   értékben 
megvásároltuk   a   gyülekezet   részére 
az   új   úrvacsorai  készletet,   valamint 
100 000.-  Ft  értékben  támogattuk   a 
hittanos diákok nyári táborozását.
Az   alapítvány   2012.   évben   86 000 
Ft-ot   kapott,   az   állampolgárok 
személyi   jövedelem   adójának   1   % 
-os felajánlásából.
Kérjük a tisztelt gyülekezeti tagokat, 
evangélikus   testvéreinket,   honfitár-
sainkat, hogy az elkövetkező időben 
is   támogassák   személyi   jövedelem-
adójuk   1   %-nak   felajánlásával 
alapítványunkat!
Adószámunk : 18499429-1-07
Lengyel József  
Kuratóriumi elnök
Az elmúlt egyházi esztendőben egy 
kisgyermek részesült a 
keresztségben: Kecskés Luca 
(Kecskés Tamás és Lengyel Melinda 
elsőszülött gyermeke).
Egy fiatal pár: Bozsoki László és 
Marcsa Bernadett házasságára 
kértük Isten áldását.
Öt testvérünket kísértük utolsó földi 
útjukra a feltámadás 
reménységében. Akik előre mentek: 
Bottka Józsefné sz. Bakó Terézia 
(84), Molnár Györgyné sz.  
Hrabovszky Ilona (76), Selmeczi-
Kovács Sándorné sz. Remler Katalin 
(70), Varga Miklósné sz. Podest Irén 
(74), ifj. Plézer Ferenc (55). Urunk 
irgalmas szeretetébe bízva 
emlékezünk rájuk, és kérjük Istent a 
gyászolók vigasztalásáért.
HÍRLEVÉL
                                                                  2012. Advent
Ősszel újra együtt...
Játszóház
Alapítványi hírek
Érkeztek, távoztak...
Események
background image
Karácsonyi ünnepkör 
istentiszteleti rendje
Sárbo-
gárd
Sárszent-
miklós
Nagy-
lók
Szenteste 
(dec.24.)
17.00
15.30
-
Karácsony 
ünnepe* (dec. 25.)
09.00
10.30
15.00
Karácsony 2. 
napja (dec. 26.)
09.00
10.30
-
Óév este* (dec. 
31.)
18.00
16.30
15.00
Újév  (jan. 1.)
9.00
10.30
-
Vízkereszt ünnepe 
(jan.6.)
17.00
15.30
-
* úrvacsorás istentisztelet
HÍRLEVÉL
                                                                  2012. Advent
Adventi esték
Lázár Attila igehirdetései és zenés 
bizonyságtétele
2012. december 4-6, 17 óra
Sárbogárdi evangélikus 
gyülekezeti ház 
(Baross u. 2.)
1975-ben, 25 éves koromban megszólított az Úr 
Isten. „Csendesen és váratlanul”, „sötét éjjelen” 
„átölelve”   –   ahogyan   Ady   Endre   írta.   Hitre 
jutottam, és új életet nyertem. Jézus személye, 
tette, szava lenyűgözött akkor és lenyűgöz azóta 
is. Új viszonyulás az élethez és az emberekhez, 
új értékrend, olyan ajándékok Tőle, amelyekben 
igazi   önmagamra   találtam.   Meghálálni 
képtelenség, hálásnak lenni azonban 
maga   az   egészség.   Ha   van   oka   és   indítéka   a 
keresztyén szolgálatnak, akkor az csak ez a hála 
lehet.   Felajánlani   mindazt,   amim   van,   amit 
amúgy is tőle kaptam, hogy Lelke által tovább 
„nemesítve”  azt,  az  emberek  javára  fordítsam. 
Ezt   szeretném   tenni   utolsó   szívdobbanásomig 
prózában   és   dalban.   Szeretném   megérteni   és 
átadni   azt,   amit   eleink,   az   apostolok   olyan 
tisztán értettek és megalkuvás nélkül markánsan 
képviseltek, de amiből a XXI. század emberéhez 
nagyon kevés jut el. Elbizonytalanodott világunk 
sóvárogva   nyög és   vár   valamiféle  szabadulást. 
Vár,   tudat   alatt   talán   egy   adventet.   Miért   ne 
tölthetné   be   ezt   a   várakozást   éppen   Jézus 
Krisztus?  Miért ne ebben  a küldetésben  élnénk 
meg   napjainkat   mi   keresztyének?   Ünnepi 
készülődésünk   célja   lehetne   egészen   Istennek 
tetsző   indíték   is:   nagy   szükségünk   van   arra, 
hogy   maga   az   élő   Isten   szegődjön   hozzánk 
szövetséges   társul   személyes   életünk   ezer 
kihívása közepette.”
(Lázár Attila
Kedves Testvérek!
Szeretettel köszönjük, és továbbra is várjuk adományaikat, egyházfenntartói 
hozzájárulásukat személyesen, banki átutalással, vagy a mellékelt 
csekkszelvényen keresztül. 
Gyülekezetünk bankszámla-száma:  10402946-00013533-00000005
Sárbogárd-Sárszentmiklósi 
Evangélikus Egyházközség
700 Sárbogárd, Baross u. 2. 
http://sarbogard.lutheran.hu
Bőjtös Attila gyülekezeti mtárs    
0620-824-6760 
Attila.Bojtos@lutheran.hu
Vasárnapi istentiszteletek
Sárbogárd (Baross u.2.)   9.00
Sárszentmiklós(Közt.u.200.) 10.30
Nagylók (ref. templom, hónap páros vasárnap 15.00)
Rendszeres  alkalmak
Gyülekezeti bibliaóra: kedd  17.00 Sárbogárdi gyülekezeti ház
Konfirmandus óra: szerda 15.00 Sárbogárdi gyülekezeti ház
Gitársuli: csütörtök 16.00  Sárbogárdi gyülekezeti ház
Fafaragó kör: csütörtök 17.00 Sárszentmiklósi gyülekezeti ház
Bibliaóra: péntek 9.30 Ref. Id. Otthona
Ének-zenekar:  péntek 17.00 Sárbogárdi gyülekezeti ház
Hittan
Mészöly G. Ált. Isk.: kedd 11.50 (3.o.); kedd 12.35 (4-5.o.)
Kipp-Kopp Óvoda: szerda 8.15
Sárszentmiklósi Ált. Isk: szerda  12.45 (1-2.o); 13.45 (6.o)
Nagylóki Óvoda:péntek  11.00  
Nagylóki Ált. Isk: péntek 11.50 (1.-2.o.); 12.40 (3-4.o.) 
Petőfi S. Gimn.: péntek 13.50 (5-6.o.)
Zengő Óvoda: péntek 7.45
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930