2004 január

2004januar — PDF document, 170Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Állandó alkalmaink:
V
asárnapi istentisztelet
Sárbogárd 9:00 ( templom: Posta u. 5)
Sárszentmiklós 10:30 (templom: Köztársaság u. 200)
Nagylók 15:00 (kéthetenként; ref. templom)
B
ibliaóra
Pénteken 17:00-tól váltott helyszínen, a bogárdi és a miklósi templomban ill.
gyülekezeti teremben. Pontos helyszin a Hírek rovatban!
A református szeretetotthonban minden pénteken 15:30-kor szintén tartunk bibliaórát.
Nagylókon csütörtökönként 15 órától ökumenikus bibliaóra.
H
ittanórák, bibliakörök:
Mészöly Géza Általános Iskola:
szerda 13:15 (alsósok)
csütörtök 13:45 (felsősök)
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
kedd 11:45 (alsósok)
péntek 13:30 (felsősök)
Töbörzsök:
szerda 14:30
Nagylók:
minden hónap páros vasárnapja: 14:00
Petőfi Sándor Gimnázium:
kedd 15:00
Erős vár a mi Istenünk!
“Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi
Urunkkal való közösségre.”
(1Kor 1,9)
Sárbogárd-Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség
7003 Sárbogárd, Köztársaság u. 200.
Telefon: 06-25-460-460
Postacím:
Bőjtös Attila gyülekezeti munkatárs
7000 Sárbogárd, Posta u. 5
Tel: 06-20-445-81-08
E-mail:
Sárbogárd-Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség
HÍRLEVÉL
2004.
JANUÁR
background image
E
havi Hírlevelünknek a szokásosnál szélesebb
olvasóközönsége lesz. Amikor írom ezeket a sorokat, már csak néhány
óra választ el minket a sárszentmiklósi ökumenikus imahét utolsó,
hatodik alkalmától. Szeretnénk minden résztvevő kezébe helyezni ezt a
kis olvasmányt, s köszönteni kiváltképp azokat, akik először találkoznak
velünk így az írott sorokon keresztül. S hogy mi várható ebben a
számban? Az imahét kapcsán olvashatunk néhány gondolatot a Jézus
Krisztusban megélhető valódi egységről. Helyet kapott egy írás arról,
hogy Isten, noha legegyértelműbben az Igén keresztül vezeti az Övéit,
időnként egész különös módon is jelezhet eseményeket az életünkben.
Imádságos elcsendesedésünk a más felekezetekre való gondolás jegyében
történik majd, s megtudhatunk néhány hasznos információt.
I
dősebb gyülekezeti tagok még emlékeznek arra az időre,
amikor még “nem volt szabad” a másik felekezet templomába járni. Mert
valaki – például pap, lelkész, vagy más egyházi elöljáró – ezt megtiltotta.
Elgondolkozom: milyen szomorú, hogy emberi rendelésekkel,
hagyományokkal gátat lehetett – és lehet ma is – verni egy családba
tartozók közé.
E
gy családba tartozók közé? Igen. Mert a Biblia tanítása
szerint a bűneiből Istenhez térő, bűnei bocsánatát Krisztusban meglelő,
Vele személyes kapcsolatba kerülők egy családba tartoznak. Mindannyian
Isten gyermekei. Jn 1,12-13 szerint: “Akik pedig befogadták (Jézus
Krisztust), azokat felhatalmazta arra, hogy Isten
B
ach-est Sárbogárdon
N
éhány héttel ezelőtt a váci Bon Ton énekegyüttest láthattuk és
hallhattuk gyülekezetünkben. E sorozat folytatásaként 2004 február 1-
én, vasárnap, 17 órakor
zenés áhítatot tartunk a sárbogárdi
evangélikus templomban
. Ez alkalommal Budapestről és Vácról érkezõ
fiatal muzsikusok J. S. Bach műveit szólaltatják meg. Az „ötödik
evangélista” – Bach – mûvészetében az evangéliumnak akar hangot adni,
zenéjét áthatja az Istent magasztaló hit. Csodálhatjuk tehetségét – szépen
hangzó harmóniát, melódiáit, virtuóz futamokat – mint Isten ajándékát,
és a zenében ott az ige üzenete, mely vigasztal, békességet ad, lelkünket
fölemeli. Az estét szeretetvendégséggel zárjuk. Gyülekezetünk tagjait és
minden érdeklődőt szeretettel várunk!
***
I
fjúsági csendeshétvége Piliscsabán
A
z EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) ifjúsági
cendesnapot szervez a piliscsabai Béthel missziói otthonban. Két
időpont is a fiatalok rendelkezésére áll: jan. 29-febr. 1, ill. febr. 13-15. A
program mindkét hétvégén ugyanaz: Isten mondott igen a nemekre. A
talányos cím a férfi és nő Istentől rendelt szerepét, valamint a
házasságban megvalósuló egységét körbejáró előadásokra utal. Mivel
ezek a hetek teltházasok (80-100 fő), a jelentkezéseket minél hamarabb
szíveskedjenek jelezni. A második hétre személyesen kísérem el a
jelentkező fiatalokat. Biztassuk gyermekeinket, unokáinkat a
résztvételre!
***
G
yülekezeti bibliaórák időpontjai:
január. 30: Miklós február 6: Bogárd febr. 13: Miklós febr. 20:
Bogárd febr. 27: Miklós
Ökumenikus imahét
Beköszöntő
Hírek
background image
A
zt hiszem, nem vagyok egyedül azzal a gondolattal, hogy
szeretnék a jövőbe látni. Ugyan miért? Puszta kiváncsiságból vagy
félelemből, hogy mit hoz a jövő? Ez a kívánság, amikor beteljesül, nem
biztos, hogy örömet jelent számunkra.
T
öbbször volt az életemben olyan üzenet, amire jobb híján
azt mondhatom, hogy megérzés. A kisfiam 8-9 éves lehetett. Édesapja
Balatonkenesén dolgozott. Gyönyörű nyár volt, iskolai szünet. Hétfő
reggel apja ment a munkahelyére, a gyereket vitte vele.
T
ermészetesen nyugodt voltam, hiszen az apjánál jobban
senki sem vigyázhatott volna rá. Pénteken a nagyobb fiunkkal úgyis
utánuk megyünk és együtt töltjük el a hétvégét a Balatonon.
S
zerdán reggel álmomból arra riadtam fel, hogy a kisfiamat
élettelenül húzzák ki idegenek a Balatonból. Nagyon zaklatott volt a
napom, és ha nem szégyenlem, azonnal odamegyek, hogy vajon nincs-e
baja a gyereknek?
K
ét nap múlva a nagyobb fiunkkal utaztunk Kenesére. A
viszontlátás után fürödni mentünk a családdal. Ismerősök voltak a
vízben, az egyik fiatalasszony azzal fogadott, hogy a Karcsika fürdés
közben alákerült egy csónaknak és úgy húzták ki alóla. Megrendülve
hallgattam...Ugye van isteni gondviselés és anyai megérzés?
T
eltek az évek, a gyerekeink felnőttek, mi már az
unokáknak örülhettünk. Az életem legnagyobb öröme az volt, amikor az
első kisfiú unokánk megérkezett. Itthon laktak a gyerekeink, az Úristen
nagyon sok örömet adott általuk. A kisfiú ragaszkodása még akkor is
megmaradt, amikor elköltöztek a szép, új otthonukba.
I
smeretlen betegség támadta meg a nyolcéves, erős, jól
fejlett kisfiú szervezetét. Szülei kórházról – kórházra vitték, tele
reménységgel. Hittek a gyógyulásban. Az én imádságom az volt:
“Gyógyítsd meg, Uram, ha Te akarod!”
M
árcius végén a születésnapján ezt az Igét kaptam Jób 1,21-ből:
Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve.” Keseregtem,
lázadoztam, és bizakodtam, hogy talán nem is kell szó szerint vennem ezt az
Igét. Kaptam üzenetet, hogy mi vár rám. Életem legnagyobb fájdalma volt.
Istenünk rendelése szerint július 2.-án, nagyapja születésnapján, befejezte rövid
életútját. Élt 12 évet... Tudom, hogy élő hittel ment a drága kis unokánk a
feltámadás reményében. Hit nélkül nem lehetne elfogadni ezt a megpróbáltatást,
amit az egész család átélt.
A
Tiszteletes úrtól a temetésen is elhangzott a Jób 1,21-ből az Ige
üzenete: “Az Úr adta...”
V
an még az emlékeim közt előre megmutatott jelzés, ami
bekövetkezett. Sok évi betegség után az uram ismételten kórházba került.
Diagnózis: szívelégtelenség. Egy hét alatt három kórteremben is volt. Az egyik
szoba száma: 314. Ötvenegy évvel azelőtt ugyanez volt a száma annak a
szobának, ahol az első éjszakát töltöttük együtt a közös életünkben egy
szállodában. Gondolatom ez volt: ez a szám elkísér bennünket, itt kezdődött és
itt fejeződik be az életünk útja? Igen...
T
ehát van jelzés, amikor nem a mi óhajunk szerint alakul az
életünk útja. Meg kell látnunk Istenünk akaratában azt, hogy miért adta ezt így?
Néha évek telnek el, amikorra megkapjuk a lelki békességet és kivilágosodik
bennünk a MIÉRT?
Szőnyeginé Habermayer Emma
Minden úton, ösvényen,
akármerre megyünk,
észrevetten vagy észrevétlen
testvér is jár velünk.
Keres minket, téged és engem.
Elsírja magányát, baját:
“Testvér, testvér, meddig kell árván
mennem?
Mikor leszel felebarát?!”
Nem térhetsz ki előle soha.
Hangja nyugodni sose hagy.
Mert Krisztus testvérnek hív, s általa
testvéred őrizője vagy.
Túrmezei Erzsébet
Lássuk meg...
A testvér
background image
E
zek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet
megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és
nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve,
kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak: „Az
üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!
” (Jel 7,9-10)
M
indenható Isten, hogyan köszönjem Tenéked a Te ingyen
kegyelmed, hogy engemet az én egyházam kertjébe ültettél el? Óh,
másutt nem találnék a magam számára üdvösséget. De emelj föl Szent
Lelked által hogy mégis látható mesgyéken túllásson a lelkem. Add meg
nekem Atyám azt a látomást, amelyet egyszer János apostolnak adtál:
lássam lélekben a Te láthatatlan anyaszentegyházadat, amelybe minden
nemzetből és és ágazatból, népből és nyelvből jegyeztél el lelkeket a
Magad számára. Áldd meg azokat a keresztyén egyházakat, amelyek
szintén a Te Szent Fiad váltságára épülnek, add, hogy hatalom és
versengés helyett az engedelmesség és a szolgálat lelke töltse be őket.
Küldj oda is belső megújulást. Alázd meg az emberi dicsőséget, kereső
lelkek útján a Te kezed tolja félre fából és kőből készített bármilyen
megragadó művészi alkotásokat. Ne engedd, hogy Krisztus dicsőségét
kegyes és szent emberek serege eltakarja, vagy megkisebbítse. Add, hogy
megkeressük azt, ami összeköt bennünket. A mi Urunk Krisztus
növekedjék itt is és ott is. Dicsősége homályosítson el minden más fényt
és Igéje zúgjon át minden emberi bölcsességen és indulaton. Óvj meg a
felekezeti harcoktól minket, vedd el tőlünk a türelmetlenség és a lelki
gőg fegyvereit, láthatatlan sereged imája szálljon föl különböző
templomokból. Krisztus legyen úr mindnyájunk fölött. Ítélőnk
harcainkban, az egyetlen pásztor, akinek szavára mindenki enged, aki az
övé. Add, hogy legyen egyháza az Ő országának építője. Hallgasd meg
kérésem, Ő érette. Ámen.
Muraközy Gyula nyomán
gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem
vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

Más helyen ezt olvassuk, hogy a hívők “ugyanazzal a Lélekkel (Isten
Szentlelkével) itattattak meg” (1Kor 12,13), vagyis Szentlélek Isten
szülte őket újonnan, Annak részeseivé váltak, megtapasztalva az Ő
munkálkodását, vezetését életükben. A hívők tehát egytől egyig bűnösen
tértek Istenhez, Ő ugyanolyan szeretettel fogadta mindannyiukat, és
ugyabban a kegyelemben részesítette őket. Krisztus testének, az
Egyháznak (a krisztushívők közössége) tagjaivá váltak, amelynek a feje
maga Krisztus.
V
ajon kinek hiszek? Embereknek, akik azt mondják: nem
szabad velük imádkozni, vagy templomukba menni? Vagy Isten
kinyilatkoztatásának, a Szentírásnak? Vajon csak akkor vállalhatok
közösséget a másik felekezethez tartozó testvéremmel, ha egyházak erről
megállapodnak, dokumentumokat írnak alá; amikor egyházi elöljáróink
ezt megengedik? Csak akkor, ha azt mondja a lelkészünk/papunk, hogy
már szabad? Isten Igéje nem erről beszél.
T
udom, nekem nem kell magyarázni, bizonygatni, hogy
szerethetem Krisztinát, a nővéremet. Senki engedélyét nem kell kérnem
ehhez. Mert tudom, hogy ő a testvérem; hogy összetartozunk,
ugyanazoknak a szülőknek a gyermekei vagyunk. Noha Ő héhány évvel
korábban született, és talán más kórházban is. Mégis: egy családba
tartozunk. Ezért dobban meg a szívem, ha találkozom olyannal, aki
szintén Jézust vallja Urának, Megváltójának. Ő is testvérem – lehet bár
református, katolikus, evangélikus, baptista, metodista, vagy más
felekezetű – lelki testvérem! Krisztus köt össze bennünket. Ugyanannak
a testnek vagyunk tagjai. “Egy vérből” valók vagyunk. Ő az én test-
vérem!
H
a ez a meggyőződés és öröm hatja át a sárszentmiklósi
ökumenikus imahét alkalmait, nagyon sok lelki megtapasztalással és
hitbeli felismeréssel lehetünk gazdagabbak.
Imádság más egyházakért

Document Outline

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930