2006 december

2006december — PDF document, 662Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Jézus szavai: „Jöjjetek énhozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok,
és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek.” Máté
11,28
Ez a világ gyönyörű, kincsekkel
gazdag, szívszorítóan csodás.
Mégis szenved, egy több helyen
tünetet adó hiánybetegségben: ez a
világ valakire vár. Karácsonyra:
megszületésre, új születésre, újjászü-
letésre.
Ez a világ a Megváltó nélkül
halott, kincsei elporladnak, fényei
kihúnynak.
Nélküle üres marad a koldus
kinyújtott keze, anyátlan az árva, és
csüggedten hull le minden csillogó
remény a fekete, sáros latyakba.
Nélküle kemények maradnak, és
jegesek a szívek, s a gazdag is
szegény.
Nélküle törékeny a szerelem, erős
a halál.
És Ő elrejtőzik. Királyfi így még
nem jött a világra: gyertyafényes,
bársonymeleg palota, selyembölcső
helyett szénára, állatpára melegébe.
Elrejtőzött, de aki nagyon akarta,
nagyon kereste, aki tudta, merre
induljon, aki keresve is fölfelé
tekintett, az megtalálta. Az leborult
elé, fölismerte még így elrejtve is: itt
a Király van jelen.
Ő ma is elrejtőzik. El egy
zsírpapírba csomagolt ajándékba,
néhány fillérbe, egy ápoló bátorító
mosolyába, el egy bölcsődal
foszlányába, egy szótlan ölelésbe.
De aki akarja, aki keresi, az
megtalálhatja, találkozhat Vele. Nem
tudni mikor, néha hirtelen, néha
régen vártan, de mindannyiunk
éjszakájában fölragyog egyszer a
csillag, a Király megszólít:
„Jöjj Hozzám, itt Vagyok,
várom, hogy találkozz Velem!”
A kristály, a gyémántkristály
sötétben hideg, üres. Csak akkor
világít, ha fény esik rá. Ilyenkor ezer
irányba szórja a fényt, s mintha
belülről világítana … Emberek így
világítanak egy fájdalmasan szegény,
elárvult világban, mert fény hullott
rájuk. Világítanak, gyakran öntu-
datlanul. De ha felismerték, ha meg-
ismerték az adventi Királyfit, a
magát Szeretetnek nevező Isten Fiát,
akkor egyszerre még fényesebben:
immár belülről.
Széchey Rita doktornő előbbi
karácsonyi gondolataival kívánok
minden kedves olvasónknak
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNE-
PET ÉS HÉTKÖZNAPOKAT!
Melis Orsolya
EZ TÖRTÉNT
2006-BAN
Január
● Ökumenikus imahét Sárszentmik-
lóson. Az imahét mottója: a Krisz-
tus-hívők egységéért
Február
● Ökumenikus imahét Nagylókon és
Rétszilason
● Gyülekezeti délután Sárszentmik-
lóson: “Merre tovább, evangélikus
gyülekezet?
” címmel. Hálaadás az
eddigi örömökért, őszinte szem-
benézés a kihívásokkal, közös
útkeresés a megoldásban.
● Választói közgyűlések az egyház-
megyei és országos egyházi tiszt-
újítás miatt
Március
● Vendégszolgálat zenés áhitaton a
miklósi református gyülekezetben.
Gyülekezetünk kántora vezet be
minket Händel Messiás c. orató-
riumának fület és szívet gyönyör-
ködtető zenei nyelvezetébe.
● Választói közgyűlés Sárszent-
miklóson: megválasztjuk gyüleke-
zetünk új tisztségviselőit és pres-
bitereit.
● Böjti evangélizációs sorozat
Mezőfalván: Krisztus szavai a
kereszten
● Három napos evangélizáció Sárbo-
gárdon és Nagylókon Szabó Pál
református építész szolgálatával
HÍRLEVÉL
2006. december
HÍRLEVÉL
Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus
Egyházközség
2006. december
Karácsonyi számunk
tartalmából:
Karácsonyi áhitat
Ez történt 2006-ban
ÉletMűhely
Új gyülekezeti központ
Béldi Károly Alapítvány
Ünnepi istentiszteleti rend
Rendszeres gyülekezeti
alkalmak
Hívogatás
KARÁCSONYI
ÁHITAT
background image
Április
● Evangélikus teológus-hallgatók
passiójátéka a miklósi templomban
Egyházmegyénk lelkészeinek
mun-kaértekezlete gyülekezetünk
ven-déglátásában a miklósi régi
parókián
● A Sárbogárdi Zeneiskola növendé-
keinek és a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola kórusának hangversenye a
miklósi templomban
Május
● Hittanos bringatúra Alapra, utána
sok játék, sport és pizza!
● Ünnepi istentiszteleten beiktatjuk
tisztségükbe gyülekezetünk megvá-
lasztott presbtereit
● Tizenkét fős gyülekezeti “delegá-
ció” indul Bakonycsernyére, kerületi
missziói napra
Június
● Nyári gyermektábor Töbörzsökön
húsz gyermek részvételével. Bibliai
lecke, éneklés, játék, sport,
kézműves foglalkozás
Július
● Kerti parti a bogárdi templom
kertjében. Szalonnasütés, rablóhús,
sütemény, jóízű beszélgetés
● Gyülekezetünk énekkara záró
hangversenyt ad a miklósi temp-
lomban
● Presbiterképző “tanfolyam” a
meg-választott
tisztségviselők
számára. Amiről tanulunk: a
presbiterség bibliai alapjai,
közösség, szolgálat, ÉletMűhely –
egy új evangélizációs eszköz
● Gyermektábor Nagylókon és Sár-
bogárdon
Augusztus
Egyhetes vendégszolgálat
országos evangélikus ifjúsági
konferencián, Balatongyörökön
● Presbitériumunk elhatározza egy
új gyülekezeti központ megépítését
Sárbogárdon
Szeptember
● Az ÉletMűhely első alkalma:
közös vacsora, vetítettképes előadás
és kiscsoportos beszélgetés
keretében 35 fős csapattal vágunk
neki a mintegy két hónapon át tartó
keresztyén tanfolyamnak.
Október
● Konfirmációi vizsga, majd isten-
tisztelet – gyülekezetünk két aktív
tagja, Rónay Győző és Lengyel
József vesz először úrvacsorát.
● Részvétel a Deák-téri országos
evangélizáción
● Gyülekezetünk énekkarának és
hittanosainak szolgálata a protestáns
kultúrális esten
● Reformáció heti közös sorozat –
igehirdetés, előadás, filmnézés – a
miklósi reformátusokkal
November
● Az ÉletMűhely-sorozat vége, a
folytatás Műhely-titkok címmel
indul. Amiért összejövünk: a
közösség tovább épüljön közöttünk,
HÍRLEVÉL
2006. december
background image
és hogy a keresztyén élettel
kapcsolatos minket foglalkoztató
kérdéseinket
megbeszél-jük
egymással.
December
● Bejegyzésre kerül gyülekezetünk
alapítványa, amelynek neve: Béldi
Károly Evangélikus Alapítvány
● Ádventi evangélizációra hívjuk
gyülekezetünkbe Adámi László
nyíregyházi lelkésztestvérünket. A
nagylóki református templomban és
a miklósi régi parókián megtartott
háromnapos sorozat Zákeus
történetét dolgozza fel.
● Gyülekezetünk elnöksége részt
vesz az egyházmegyei csendesnapon
Székesfehérváron, ahol beszámolunk
az ÉletMűhely programról.
● Karácsonyi gyermekdékután a
hittanosok számára Nagylókon, Tö-
börzsökön és Sárbogárdon
Keresztelés:
Németh Bence Dániel (Németh Csa-
nád Demeter és Gulyás Anikó első-
szülött gyermeke)
Felnőtt konfirmáció:
Rónay György és Lengyel József
Temetés:
Nagy Lajos (56); Magai György
(70); Takács Józsefné sz. Hajczinger
Mária (93); Térmeg Istvánné sz.
Rafai Terézia (81); Marth Béla
László (74)
BA
Jóízű vacsora, vetítettképes
előadás, közös beszélgetés – valami
újabb termékbemutató mindez?
Hát... a keresztyénség alapvető
tanítását (nem bóvli!) ismertetjük
meg azokkal az érdeklődőkkel, akik
vállalkoznak az ÉletMűhely
programon való részvételre. Tíz
részből álló sorozat, amely során
bárki megismerheti a Biblia alapvető
üzenetét, és mindeközben baráti
kapcsolatok is kiépülhetnek – a
lelkünk mélyén annyira vágyott
közösségi
élményt
átélve.
Megtapasztalni, hogy elfo-gadnak,
tisztelnek, szeretettel vesznek körül;
hogy bátran feltehetem az élet nagy
kérdéseit, senki sem nevet ki. Sőt:
közösen tanulunk a Biblia Istenétől,
hogy fejben és szívben is átélhessük,
milyen is keresztyén közösségben
lenni.
És mindez – ingyen. Nincs
rátukmálás, átverés. Isten Jézus
Krisztusban megismerhető szerete-
téhez vezetünk minden oda vagyót.
Mindazok, akik idén ősszel részt
vettek gyülekezetünkben az
ÉletMűhely-tanfolyamon,
azok
mindezt megerősíthetik. S talán
éppen közülük kerül ki az, aki a
következő ÉletMűhelyre Önt is el
fogja hívni. Hogy a kedves olvasó is
megismerkedhessen a valódi
keresztyénséggel, és belekóstoljon a
keresztyén közösségbe.
BA
Sajnálatosan viharos körülmé-
nyek között értesülhettek Sárbogárd
lakói gyülekezetünk presbitériumá-
nak azon elhatározásáról, hogy
gyülekezeti termet és lelkészlakást
magába foglaló új gyülekezeti
központot hoz létre Sárbogárdon.
Néhány hangos szó hallatán az
lehetett sokak benyomása, hogy
gyülekezetünket a világra jellemző
békétlenség és megosztottság terhe-
li. Mi, evangélikusok, akik benne
élünk és mozgunk gyülekezetünk
közösségében, jól tudjuk, hogy
presbitériumunk őszinte beszélge-
tés, együtt-gondolkodás után egy-
hangúlag, ellenszavazat nélkül
döntött a beruházásról, és a kö-
zösségbe járók egy szívvel és
békességben követhették nyomon a
fejleményeket.
Sárbogárd Város Önkormány-zata
Képviselőtestületének novem-beri
döntése értelmében a volt húsüzem
mögötti, a Baross utca és a Németh
sarok közötti területet gyülekezetünk
megvásárolhatja, és elkezdődhet a
végleges terv elkészítése, annak
elfogadtatásának jogi procedúrája,
majd az építkezés.
Kívánjuk, hogy mihamarabb
megépülhessen az új központ,
evangélikus gyülekezetünk jelenlegi
és leendő tagjai örömére, és a város
lelki-szellemi épülésére!
Nemrég került bírósági bejegyzésre
gyülekezetünk alapítványa, a Béldi
Károly Evangélikus Alapítvány. Mit
is jelent ez pontosan? Erről kér-
deztem az alapítvány elnökét, Len-
gyel Józsefet.
─Miért fogalmazódott meg az
alapít-vány
létrehozásának
gondolata?
A gondolat már régen megfo-
galmazódott bennem, mert ez
nagyon jó lehetőség magán- és jogi
személyek
számára,
hogy
kedvezményesen támogassák a jó
célt szolgáló közösségeket.
Hosszabb távon gon-dolkozva,
lehetőség lesz arra is, hogy az SZJA
1%-át magánszemélyek felajánlják
alapítványunk számára.
─Honnan a névválasztás?
A névválasztás közös munka
eredménye. A presbitérium kereste a
megfelelő nevet, amely nem túl
általános, és gyülekezetünkhöz és
településünkhöz köthető. Így vette
fel az alapítvány a Béldi Károly
nevet. Ez a lelkész építtette a
sárszent-miklósi templomot.
─Kik hozták létre az alapítványt?
Az alapítványt néhány alapító
hozta létre, akik a gyülekezet tagjai.
A kuratórium tagjai: Plájer János és
Rescg Gábor, elnöke Lengyel József.
Az alapító okirat kelte egyébként
2006 október 31. - a reformáció
ünnepének évfordulója.
─Mi az alapítvány célja?
Egy bővített mondatban össze-
foglalva:
a
Sárbogárd-
Sárszentmikósi
Evangélikus
Gyülekezet fejlődésének elősegítése.
Ebbe beletartozik az épületek
karbantartása,
közösségi
rendezvények támogatása, fiatalok
tanulásának segítése, idős beteg
emberek felkarolása, stb. A segítség
természetesen nem csak evangéli-
kusok felé irányul.
─Kik és hogyan támogathatják az
alapítványt?
Az alapítvány közhasznú alapít-
vány, célja szerinti besorolás: kultú-
HÍRLEVÉL
2006. december
ÉletMűhely
ÚJ GYÜLEKEZETI
KÖZPONT
BÉLDI KÁROLY
EVANGÉLIKUS
ALAPÍTVÁNY
background image
rális
tevékenység.
Bárki
támogathatja, akár magán- akár jogi
személy. Rövidesen rendelkezésre
állnak a postai utalványok,
amelyeken a pénzügyi átutalásokat
meg lehet tenni. Az adójogszabályok
megjelenése után tájékoztatni fogjuk
leendő támogatóinkat az aktuális
adókönnyítési
lehetőségekről.Számlaszámunk:
10402946-00009989-00000003.
Köszönettel veszünk minden
jóakara-tú támogatást.
BA
HÍRLEVÉL
2006. december
GYÜLEKEZETÜNK MEGÚJULT
PRESBITÉRIUMA
Hátsó sor: Lang Sándor felügyelő, Szakács Zsigmondné, Steitz Ádám,
Lengyel József, Rónay Győző, Melis Orsolya diakónus-lelkigondozó, Bőjtös
Attila gyülekezeti munkatárs, Bőjtösné Fűke Veronika kántor
Első sor: Térmeg Istvánné †, Plájer János, Veress Pálné, Molnár Györgyné
pénztáros, Resch Ádámné számvevőszéki elnök, Rónay Győzőné
számvevőszéki tag, id. Plézer Ferenc gondnok, Veress Sándorné
számvevőszéki tag, Szilágyi Péterné jegyző
ÜNNEPI
ISTENTISZTELETI
REND
Sárbo-
gárd
Sárszent-
miklós
Nagy-
lók
Karácsony
este
(dec. 24.)
15.30
17.00
14.00
Karácsony
1. ünnepe
(dec. 25.)
9.00
10˙30
-
Karácsony
2. ünnepe
(dec. 26.)
9.00
10˙30
15.00
Óév este
(dec. 31.)
16.30
18.00
-
Újév (jan.
1.)
9.00
10˙30
-
Vízkereszt
(jan. 6.)
16.30
18.00
-
RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAK
Vasárnapi istentisztelet
Sárbogárd (Posta u. 5.) 9.00
Sárszentmiklós(Közt.u.200) 10.30
Nagylók (ref. templom, hónap 2.
vas.) 15.00
Rendszeres alkalmak
Műhely-titkok: kedd 18.00
Sárszentmiklós
Imakör: szerda 17.00 Sárbogárd
Énekkar: szerda 18.00 Sárbogárd
Bibliaórák: csütörtök 15.00
Nagylók; péntek 15.30 Ref. Id.
Otthon; péntek 18.00 Sárbogárd
Hittan
Aprajafalva Óvoda: kedd 8.00
Kipp-Kopp Óvoda:szerda 9.00
Nagylóki Óvoda:péntek 11.00
Zengő Óvoda: péntek 12.40
Mészöly G. Ált. I. kedd 11.50 (1-
2.o); kedd 12.45 (3-4. o)
Szent István Ált. Isk:szerda 11.50
Sárszentmiklósi Ált. Isk: szerda
13.00 (1-4. o.); szerda 13.45(5-7.o)
Nagylóki Ált. Isk: péntek 11.50 (1-
3. o.); péntek 12.45 (4-6. o.)
Kossuth Zs. Ált. Isk: péntek 14.10
Petőfi S Gimn.: kedd 13.45
(kisgimi)15.00 (nagygimi)
Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus
Egyházközség
700 Sárbogárd, Posta u. 5. 06-25/460-460 http://www.sarbogard.lutheran.hu
Bőjtös Attila gyülekezeti mtárs 0620-824-6760 Attila.Bojtos@lutheran.hu
Ezzel a Hírlevéllel is
áldott, Krisztus szeretében
gazdag karácsonyi ünnepet
és boldog újesztendőt
kívánunk minden kedves
Olvasónknak! Hívunk és
várunk minden régi és új
testvérünket gyülekezetünk
nyitott közösségébe.
Erős vár a mi Istenünk!
Bőjtös Attila
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930