2008 Karácsony

Hírlevél2008karácsony.pdf — PDF document, 3537Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Eljött a sok nép. A tér és az idő
összemosódik, de ma is tisztán látom
őket. A kis siófoki imaházba eljött az
alföldi rendőr, hogy végre
istentiszteleten vehessen részt.
Jócskán a rendszerváltás előtt
voltunk még, saját városában nem
mert
elmenni
templomba.
Úrvacsorázni még nálunk sem mert
nyilvánosan. Istentisztelet után, az
immár gondosan bezárt ajtók mögött
adtam neki a falatnyi ostyát és a
korty bort. Patakban folytak a
könnyei.
Eljött a dáma is, aki azt gondolta,
hogy ez az este amolyan társasági
esemény. Végigvonult a padsorok
között, közben széles mosollyal
üdvözölte ismerőseit. Míg mások
énekeltek, ő színpadias mozdulattal
csókot dobott valakinek.
A kamasz is eljött. Eleinte izgett-
mozgott, majd szemmel láthatóan
figyelni kezdett. A végén ezt mondta:
„Egész király volt ez a beszéd!”
A 15 éves leányka is eljött. Néhány
lépéssel lemaradt szüleitől. Durcás
arccal ülte végig az alkalmat. A záró
ének alatt sms-eket küldött a
mobiltelefonjáról.
Ilyenkor eljött a koldus is. Mankóját
a sarokba támasztotta, majd
körülményesen helyet foglalt az
utolsó padsorban. Hamar elaludt,
egyenletes hortyogása beszűrődött az
imádság csöndjébe.
Természetesen Vira néni is eljött. Ő
nem maradt el egyetlen vasárnap
sem. Énekeskönyvét ráncos kezében
tartotta, olykor zsebkendővel
törölgette könnyeit. Búcsúzáskor
nemcsak kezet fogtunk, hanem meg is
simogatta az arcomat.
Eljött Péter is. Tele torokból harsogta
az éneket. És eljött Tamás is, aki
némi gyanakvással ülte végig az
úrvacsorát. Eljött János is, aki
viszont ennél a résznél volt a
legátszellemültebb. Júdás is eljött, de
ő nem várta meg a végét: váratlanul
távozott.
Eljött a farizeus is, aki szegény már
csak hátul mert helyet foglalni, eljött
a vámszedő is, ő viszont
megrészegülve a sok elismeréstől
büszkén az első sorban foglalt helyet.
Eljött Lázár: a gyolcsokat
rendezgette karján.
Nikodémus mindig az esti alkalomra
jött.
Három idegen is eljött – egyikük
színes bőrű –, kezükben mindhárman
kis csomagot szorongattak.
Heródes is eljött, ám ő az egyik
karzati oszlop mögött foglalt helyet.
Egy valakit vártunk már csak. Ő ezt
üzente: „Íme, eljövök hamar!”
Fabiny Tamás evangélikus püspök
Hálaadó istentisztelet
Július 6-án a háromnegyed részben
megújult sárszentmiklósi templom- és
közösségi házért adtunk hálát ünnepi
istentiszteleten, amelyen Szarka
István
esperes
igehirdetési
szolgálatával. Az ünnepi közgyűlésen
Váraljai Péter vetített képes
előadásban számolt be az elvégzett
munkákról, amelyekről bővebben a
Hírlevélben olvashatnak. Az ünnepi
alkalmat közös, kerti gulyásebéddel
zártuk.
Nyári gyermektábor
Idén helyben maradtunk, és a
felújított sárszentmiklósi közösségi
házban
tartottuk
nyári
gyermektáborunkat július első
hetében. Illetve mégiscsak utaztunk:
hajóra szálltunk, és ezen ősi
közlekedési eszközzel kapcsolatos
bibliai történetekkel ismerkedtünk
meg: Jónás hajón menekült küldetése
elől; Jézus, az Élet hajójára hívta
tanítványait; Pál apostol is hajón
„szállította” az evangéliumot távoli
országokba. Hajózással kapcsolatos
kézműves foglalkozásoknak és
játékoknak örülhettek a gyerekek.
Autóbusszal és autókkal pedig
Alapra is elkirándultunk, hogy ott
lovagoljunk és szamaragoljunk. A
repülőt és az űrhajót kivéve tehát
szinte minden közlekedési eszközt
kipróbáltunk!
HÍRLEVÉL
2008. Karácsony
HÍRLEVÉL
Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus
Egyházközség
2008. Karácsony
Eljön – kétirányú
mozgás
Számunk tartalmából:
Eljön – kétirányú mozgás
Ez történt
Közeljövő eseményei
Több, mint statisztika
Miklósi csoda
Gyülekezeti központ
Hittanosok
Ünnepi istentiszteleti rend
Ez történt
background image
LMK Sárszentmiklóson
Szeptember 11-én gyülekezetünk
látta vendégül egyházmegyénk
lelkészeit. A Lelkészi Munkaközös-
ség (LMK) munkanapjának nyitó
istentiszteletén Pethő Judit hatodéves
teológus hirdetett Igét, Ferenczy
Andrea esztergomi lelkésznő a
lelkészek lelkigondozásáról tartott
előadást, míg Decmann Tibor
lajoskomáromi lelkésztestvérünk
igehirdetési előkészítőt vezette.
Reformáció hete
Október utolsó hetében együtt
ünnepelt városunk evangélikus és
református közössége. Református-
evangélikus közös istentisztelet után
estéről
estére,
különböző
helyszíneken hallgattunk előadásokat,
amelyek témájukban a Biblia évéhez
igazodtak. Így Ábrahám János
református presbiter személyesen
vallott önmaga és a Bibliája
személyes kapcsolatáról; Fekete
Ágnes
műsorszerkesztő
a
rádiómisszióban szerzett tapaszta-
latairól; Fehér Károly evangélikus
lelkész a bibliai szimbólumokról;
Lakatos Judit pedig a Csendes percek
c. áhítatos könyv szerkesztői
munkájáról. A hónap utolsó napján,
reformáció ünnepén más saját
otthonaikban ünnepeltek gyülekeze-
teink.
Ravatalozó átadása
November elsején a rétszilasi
ravatalozó
átadása
történt
ökumenikus istentisztelet keretében.
Így a rétszilasi testvérek is méltó
körülmények között búcsúzhatnak el
halottaiktól – Istenünk irgalmára,
életet adó hatalmára bízva őket.
Adventi kézműves foglalkozás
December 6-án nem a Mikulás,
hanem Zocskár András tanár úr tett
eleget meghívásunknak, és egy
nagyszerű alkotó foglalkoztatásban
részesítette hittanosainkat – és
bennünket, felnőtteket is a miklósi
közösségi házban. Agyagból
készítettünk ajándékokat, a bátrabbak
a korongon is formázhatták ezt az
ősi, természetes anyagot. Úgy,
ahogyan együtt énekeltük Urunknak:
„Kezedben hadd legyek agyag
csupán, áraszd rám Lelkedet,
pecséted nyomd rám!” Az elkészült
alkotásokat a Szabadegyházi Óvoda
jóvoltából ki is égetjük, hogy
maradandó tárgyakként tudják
készítőik elajándékozni.
Új technikai eszközök
gyülekezetünkben
Gyülekezetünk belső egyházi
pályázaton laptopot nyert, amelyet
biblia- és hittanórákon, illetve a
mindennapi munkában használunk.
Ittzés János püspök úr pedig egy
projektor beszerzésében támogatott
bennünket – így semmi akadálya,
hogy a gyermekek és ifjak igényét
kielégítve még modernebbé,
színesebbé váljanak gyülekezeti
alkalmaink.
Hírlevelünk legutóbbi, húsvéti száma
óta nem tudtunk érdemben hírt adni a
tervezett sárbogárdi gyülekezeti
központ fejleményeiről. A remélt
belső egyházi támogatást nem kaptuk
meg, így tervünk hosszabb álomra
hajtotta fejét. Nyáron azonban az
„égből” az ölünkbe hullott egy
jelentős állami támogatás, amely
megmozdította az állóvizet. Ittzés
János püspök úrral való egyeztetés
eredményeképpen nekivághattunk a
tervek felmelegítésének. Időközben
megérkezett a német testvéregyháztól
már hosszú ideje várt támogatás is, és
a gyülekezeti önrésszel együtt
rendelkezésre áll a több ütemben
megvalósuló építkezés első ütemének
anyagi feltétele.
Újra felvettük a kapcsolatot a tavalyi
kivitelezési pályázaton két legjobb-
nak ítélt vállalkozóval, és új verse-
nyeztetés után, a beruházáshoz
befejezéséhez nélkülözhetetlen állami
támogatás jogszerű felhasználását is
mérlegelve, gyülekezetünk legszéle-
sebb körű döntéshozó fóruma, a
Közgyűlés egyhangúlag meghozott
döntése alapján a Fodor és Molnár
Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel
kötünk szerződést az első ütem
kivitelezésére. A Közgyűlés egyúttal
megbízta Kiss Lászlót – aki
egyébként a Székesfehérvári
Evangélikus Gyülekezet felügyelője
is – a műszaki ellenőrzés
lefolytatásával. A Gyülekezet
egyúttal saját kézbe vette az építő-
anyagok egy részének beszerzését.
A napokban várjuk Sárbogárd Város
Önkormányzata engedélyét arra
vonatkozólag, hogy az építkezés ideje
alatt felhúzandó átmeneti kerítés ne a
telekhatáron, hanem attól néhány
méteres távolságban – jelen
pillanatban
közterületen
húzódhasson. Minderre a telekhatárra
való építkezés technikai megoldásai
miatt lesz szükség. Folyamatban van
az áram és a víz bekötésének
tervezése és kivitelezése, hogy 2009
januárjának első felében megkezdőd-
hessenek a munkák. (Mindez
természetesen az időjárás függvénye
is.) Nincs azonban vesztegetni való
idő: tavasz közepére szerkezetkészen
kell állnia a felül lelkészlakást, alul
gyülekezeti helyiségeket magába
foglaló első épületnek. Ha a további
anyagi feltételek a remélt ütemben
érkezik Egyházunktól, akkor még az
év folyamán beköltözhetővé válik a
lelkészlak; 2010-re pedig az alsó
szint is. A tervezett következő lépcső
már az előtér és a gyülekezeti terem
megépítése lesz. Jó reménységünk
van arra, hogy így, több ütemben
megvalósulhat az egész épülete-
gyüttes.
Az előző Hírlevélben Váraljai Péter
presbiter testvérünkkel készített
interjúból bepillantást nyerhettünk a
templom- és parókiafelújítás
helyzetéről és az előttünk álló
feladatokról. A tavaszi események
összegzésére hadd álljon itt egy cikk,
amely országos hetilapunkban, az
Evangélikus Élet július 13-i
számában jelent meg.
HÍRLEVÉL
2008. Karácsony
Gyülekezeti
központ
„Miklósi csoda”
background image
„Miklósi csoda”
Mindaz, ami az elmúlt négy
hónapban
Sárszentmiklóson
történt, talán „miklósi csodának”
is nevezhető. Március elején még
romos, helyenként életveszélyes,
kívül-belül megújításra szoruló
egykori parókiaépület, illetve
templom állt a közösségi életre
jóformán
alkalmatlan
templomkertben. Július 6-án pedig
a megújult templomért, közösségi
házért adott hálát a gyülekezet
ünnepi istentiszteleten, amelyen
Szarka István, a Fejér-Komáromi
Egyházmegye esperese hirdetett
igét.
Volt miért hálát adni. Kulturált
mosdók és kis konyha teszik
otthonosabbá a gyülekezet életterét.
A kertben fa játszótérelemekből álló
vár, pingpongasztal, tűzrakóhely és
kerti padok hívogatják a gyermekeket
és szüleiket. A templom belül
kifestve, kívül újravakolva, a
tetőszerkezet megerősítve, a
toronysisak újra fényesen csillog. Az
igazi csoda azonban az, hogy az
ötmillió forint értékű felújítás
gyakorlatilag egy fillérjébe sem
került a kicsiny gyülekezetnek. Akkor
miből futotta?
Adakozásból és önkéntes munkából.
A gyülekezet néhány év alatt – házról
házra járva, megszólítva a város
lakóit is – két és fél millió forintot
gyűjtött össze. És hogy ne kelljen
szakmunkákra költeni, minden
feladatot a gyülekezet tagjai,
valamint az ország távoli pontjairól
érkező testvérek – saját
szabadságukat feláldozva – végeztek
el. „Isten országát építjük” –
mondták.
Sárszentmiklóson csoda történt.
Reménység szerint nem csak három
napig tart. A munkák a második
szakasszal szeptemberben folytatód-
nak.
És ami azóta történt? Ősszel színt
kapott az épület, a gyülekezeti terem
régi hajópadlója helyére laminált
padló került, s rajta már
olvasóállvány is van. A kertrendezés
során tujákat és más növényeket
ültettünk be. A mára közösségi házzá
vált épület felújítása befejeződött, ám
azóta is az apró csinosítások azóta is
történnek. És most is: minden munka,
növény adományként érkezett!
Nehezen felejthető az az összefogás,
távoli testvérek szeretetből megnyi-
lvánuló segítségnyújtása, a helyi
evangélikusok (és más felekezetűek)
megmozdulása, ami az elmúlt fél
évben Sárszentmiklóson történt! A
mellékelt képek csak szegényesen
adhatják vissza mindazt a szépet, ami
megszületett. Élőben kell megnézni
és használni – azért épültek meg.
Érkeztek
Az elmúlt egyházi esztendőben a
keresztség szentségében részesültek:
Bőjtös Boldizsár Pál (Bőjtös Attila
és Fűke Veronika második
fiúgyermeke), Virág Dorina (Virág
István és Magyar Eszter elsőszülött
gyermeke), Szeip Ármin (Szeip
Sándor és Juhász Andrea harmadik
fiúgyermeke)
Eggyé lettek
Gyülekezetünkben
házasságot
kötöttek:
Farkas Zoltán és Ortner Renáta,
Álló János és Verner Mónika
Eltávoztak
Istenünk, az élet és halál Ura nyolc
testvérünket szólította magához:
Nusszer Vilmosné sz. Molnár Margit
(82), Sinkovics Mihály (70), Szöllősi
Károlyné sz. Mészáros Lujza (76),
Nagy Pálné sz. Álló Lídia (73),
Szántó Józsefné sz. Plézer Mária
(54), Plézer Imréné sz. Fülöp Anna
(87), Szabó Lajos (75), Szloboda
Józsefné sz. Rohonczi Anna (83).
Isten kegyelmére bízzuk elhunyt
testvéreinket és itt maradt
szeretteiket.
A 2008-2009-es tanévben a
következő tanulók vesznek részt
evangélikus hitoktatásban:
Mészöly Géza Általános Isk.: Resch
Gábor, Resch Anna, Ambrózi Miklós,
Gazsó Anna, Csőgör Klaudia, Asbóth
Adél, Szarka Éva
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
Rehány Tamás, Szeip Ábel, Oszlánczi
János, Tanhauser Ernő, Kovács
Dániel, Szeip Dominik
Szent István Általános Iskola:
Szőnyegi Dávid, Szőnyegi Bence,
Siklósi Balázs
Nagylóki Általános Iskola: Denkó
Eszter, Csibrik Annamária, Tóth
Lilla, Farkas Gréta, Tóth Nikolett,
Bán Lúcia
Nagylóki Óvoda: Répási Eszter,
Répási Nóra, Huszár Anna, Kapás
Ákos, Tóth Laura, Lukácsi Nóra,
Denkó Erik, Tóth Daniella, Faragó
Dóra, Sándor Fanni, Tránszky Kitti,
Csibi Laura
Zengő Óvoda: Puha Erik, Szabó
Barnabás, Szőcs Médea, Asbóth András
Kossuth Zsuzsanna Általános Isk.:
Bolvári Gábor, Oláh István, Puha
Eszter, Bodnár Georgina, Szűcs
Roland
Petőfi Sándor Gimnázium: Leszák
László, Makkos Anna, Kovács Gréta
Kinga
HÍRLEVÉL
2008. Karácsony
Több, mint
statisztika
Hittanosaink
background image
Vasárnapi istentisztelet
Sárbogárd (Posta u. 5.) 09.00
Sárszentmiklós(Közt.u.200.) 10.30
Nagylók (ref. templom, hónap
páros vasárnap 15.00)
Mezőfalva (ref. imaház, hónap 3.
vasárnap 14.00)
Rendszeres alkalmak
Férfikör: kedd 18.00
Sárszentmiklós (kéthetenként)
Asszonykör: kedd 18.00 Sárbogárd
(kéthetenként)
Énekkar: szerda 17.30 Sárbogárd
Baba-mama klub: kedd 9.30
Sárszentmiklós (kéthetenként)
Bibliaórák: csütörtök 16.00
Nagylók, péntek 9.00 házi
bibliakör; péntek15.30 Ref. Id.
Otthona
Imakör: alkalmazkodó időpontban
Gitársuli: péntek 18.00 Sárbogárd
(kéthetenként)
Hittan
Kipp-Kopp Óvoda: szerda 11.00
Nagylóki Óvoda:péntek 11.00
Zengő Óvoda: péntek 8.00
Mészöly G. Ált. Isk.: kedd 11.50
Szent István Ált. Isk:szerda 12.50
Sárszentmiklósi Ált. Isk: szerda
11.50 (alsós); péntek 13.15 (felsős)
Nagylóki Ált. Isk: péntek 11.50
Kossuth Zs. Ált. Isk: péntek 14.10
Petőfi S. Gimn.: kedd 14.00
Karácsonyi ünnepkör
istentiszteleti rendje
Sárbo-
gárd
Sárszent-
miklós
Nagy-
lók
Karácsony este
(dec.24.)
15.30
17.00
-
Karácsony ünnepe
(dec. 25.)
09.00
10.30
-
Karácsony 2.
napja* (dec. 26.)
09.00
10.30
15.00
Karácsony
utáni vasárnap
(dec. 28.)
09.00
10.30
-
Óév este (dec. 31.)
16.30
18.00
15.00
Újév (jan. 1.)
9.00
10.30
-
Vízkereszt
ünnepe (jan.6.)
15.30
17.00
* úrvacsorás istentisztelet
Most igazán örülök
Most igazán örülök, mert eljöttél
hozzám is. Megszülettél nekem is, és
most én is elhoztam ajándékaimat:
néhány össze-vissza gondolatot,
melyeket jelenléted kibogoz. Egy
gyarló életet, melyet szereteted
megújít. Néhány hamis hangot,
melyet
jóságod
megtisztít.
Köszönöm,
hogy
mindezt
odaadhatom neked.
Most igazán örülök, mert te tetted
késszé
szívemet,
hogy
befogadhassalak. Hogy érezzem
közelségedet, hogy mindig velem
lehess. Köszönöm az utánad való
vágyakozást, mellyel lelkemet
betöltöd.
Most igazán örülök, mert velem
vagy, és tudom, hogy nem akarsz
elhagyni; mert hívsz, szüntelen
hívogatással, bármerre, bármelyik
úton járok; mert előttem jársz és
vezérelsz, mutatod a célt, az irányt.
Köszönöm, hogy eljöttél és
összekötsz Istennel az élet útján.
Immánuel: Velünk az Isten!
Vladika Zsófi
Bizonytalan folytatás
Még az ünnepek előtt megvettem az
új naptárakat.
Egyet a falra, egyet az asztalra,
egyet, amit hurcolok magammal.
Szeretem ezeket a tiszta lapokat.
Igaz, van már benne itt-ott bejegyzés,
mégis annyira új.
Új év.
A régit elteszem.
Talán van benne olyan feljegyzés,
ami később is szükséges.
(Mennyire tudom, hogy ez nem igaz!)
Elteszem a múlt évet.
Előveszem az újat.
Mi maradt?
Mi vár rám? Van-e örök?
A torkom elszorult arra a
felfedezésre,
hogy mindaz, amibe kapaszkodom,
az évek évek után,
az ünnep ünnep után
csak a múlandó dicsérete.
Naptárral a kezemben most mégis
megérint az örök.
Itt van egy lépésre.
Egy lépésre állok, Uram, előtted,
Egy lépésre állsz tőlem.
Koczor Tamás
HÍRLEVÉL
2008. Karácsony
Újévre
Karácsonyi
hálaimádság
Köszönjük
anyagi
áldozatát
mindazoknak, akik adományaikkal
hozzájárultak a gyülekezetben folyó lelki
munkához, ill. már befizették az idei
egyházfenntartói járulékot. Szeretettel
kérjük e vállalt kötelességüket még nem
teljesítő testvéreinket, hogy mihamarabb
pótolják a járulék befizetését. Megtehetik
személyesen, ill. a gyülekezet
számlaszámára kiállított sárga csekken.
Figyelem!
Gyülekezetünk honlapján nyo-
mon követhetők a legfontosabb
hírek, képes beszámolók, letölt-
hetők az elhangzott prédikációk,
és még sok egyéb is meg-
található.
http://sarbogard.lutheran.hu
Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség
7000 Sárbogárd, Posta u. 5. http://sarbogard.lutheran.hu
Bőjtös Attila gyülekezeti mtárs 0620-824-6760 Attila.Bojtos@lutheran.hu
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930