2013 húsvét

Hírlevél2013húsvét.pdf — PDF document, 1162Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Nagycsütörtök
„Emlékezetessé   tette   csodáit,  
kegyelmes   és   irgalmas   az   Úr.”  
(Zsolt 111,4)
Bárányt,   kovásztalan   kenyeret, 
keserűfüvet már ettem. Ismerem az 
ízét. De hogy akkor,   nagycsütör-
tök   búcsúvacsoráján,   mindez 
milyen   ízű   volt   a   tanítványok 
szájában, csak sejteni vélem. Talán 
semmit nem éreztek abból,  ami a 
Mester   kezében   az   utolsó 
vacsorából   az   első   úrvacsorává 
vált. A bűnbocsánatnak öröméből. 
Az   igazi   életből.   A   lélek 
békességéből.
De   az   úrvacsora   csodáját   Isten 
emlékezetessé   tette.   Úgy  is,   hogy 
az   evangéliumban   megőrizve, 
szívünkbe   vésve   el   nem   felejthe-
tővé tette azt a régi eseményt. És 
úgy is, hogy Ő is „megemlékezik” 
arról, hogy a kenyérhez és borhoz, 
bennünk   Krisztus   testének   és 
vérének   vételéhez   a   bűnbocsánat 
és üdvösség ígéretét fűzte. S adja 
nekünk kétezer év óta.
„Emlékezetessé   tette   csodáit,  
kegyelmes és irgalmas az Úr.”
Nagypéntek
„Úgy szerette Isten a világot, hogy  
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz  
őbenne,   el   ne   vesszen,   hanem  
örök élete legyen.” (Jn 3,16)
Azt   mondják,   ez   az   evangélium 
tömör   foglalata.   A   lényeg 
dióhéjban.   Sűrű,   súlyos   mondat. 
Először   Nikodémus   hallotta,   s 
töprengett   rajta,   amíg   vén   létére 
újonnan nem született. Amíg az Ige 
újonnan nem szülte.
Nagypéntek   sűrű   eseményeiben 
Jézus alig szólal meg. Csak hallgat. 
Nem mondja el még egyszer, hogy 
benne,   Isten   megjelent   és   halálba 
adott Fiában van az örök élet. Nem 
beszél, de önmagát a kereszthalál-
ba adja. Nem mondja – teszi.
Sűrű,   súlyos   mondat.   Mint   egy 
tömör fából ácsolt súlyos kereszt. 
Örökre   rögzíti   a   tényt:   „Úgy 
szerette   Isten   a   világot,   hogy  
egyszülött Fiát adta..
.”
Nagyszombat
„Hallgasd
 
meg,
 
Uram,  
imádságomat,   jusson   el   hozzád  
kiáltásom!” (Zsolt 102,2)
Sötét posztó.
A   zsoltáros   elhagyott,   megvetett, 
meggyalázott, erőtlen.
A sötét posztón vékony aranyszál.
A zsoltáros elhagyottan, megvetet-
ten,   meggyalázottan,   erőtlenség-
ben imádkozik az Élet Urához.
Jézus átment mindazon a keserven, 
amitől   a   zsoltáros   a   megmenekü-
lést várja. Megízlelte a halál kínját.
Húsvét előtt a sötét posztón senki 
nem   látta   azt   az   aranyszálat, 
amelyet Isten örök ígérete és Jézus 
kijelentése   beleszőtt:   „a  Krisztus-
nak szenvednie kell, de a harmadik  
napon fel kell támadnia a halottak  
közül...”.
 
Húsvét   után   élünk.   Mi   tudjuk:   a 
feltámadt  Krisztus   sírban   lételére 
emlékezünk.   Ezért,   akármilyen 
sötét is a posztó, az aranyszál ott 
van.   Leheletfinoman,   sokat 
sejtetően – de ott van.
Ez a reménységünk halálunk sötét 
posztója felől is.
Húsvét 1. napja
Krisztus mondja: „Halott voltam,  
de   íme,   élek   örökkön-örökké,   és  
nálam vannak a halál és a pokol  
kulcsai.” (Jel 1,18)
Az  elmúlt  egy évben fájdalmasan 
sok   olyan   testvért   temettünk, 
akikkel   együtt   hittük-építettük 
gyülekezetünket. Többüket halálos 
betegség szakított el tőlünk. A kór 
erősebb volt, mint az imádságunk. 
Erősebb,   mint   testvéreink   élni 
akarása.
Egykor   bennünket   is   eltemetnek. 
Dobozba,   koporsóba,   ki   tudja, 
mibe   helyeznek.   Lecsukódik   a 
szemünk,   ránk   zárul   a   fedél,   az 
ajtó. De a kulcs...
A kulcs Jézus Krisztusnál, a halál 
legyőzőjénél   van.   Diadalmasan 
mutatja kereszten átsebzett kezeit. 
Ő   nem   csak   megjárta   a   halálba 
tartó   utat,   nem   is   csak   visszajött 
onnan,   hanem   legyőzte   azt. 
Feltámadásával felnyitotta az eddig 
földbe   eresztett   és   ezután   leenge-
dett   koporsót,   falba   süllyesztett 
urnát. Hogy életre támassza minda-
zokat,   akik   a   Benne   való   hitben 
élnek s halnak.
Nem   kell   félnünk.   Immár   nem 
kinyithatatlan az, ami magába zár. 
A kulcs feltámadott Jézus Krisztus 
irgalmas kezében van. 
Bőjtös Attila
HÍRLEVÉL
                                                                  2013. Húsvét
HÍRLEVÉL
HÍRLEVÉL
Sárbogárd-Sárszentmiklósi 
Sárbogárd-Sárszentmiklósi 
Evangélikus Egyházközség
Evangélikus Egyházközség
2013. Húsvét
2013. Húsvét
Nagyheti útravaló
background image
Adventi kézműves
Hittanosainkkal   december   1-jén 
Nagylókon,   2-án   Sárbogárdon 
adventi   naptár   készítésével 
indultunk   a   tavalyi   adventi 
időszaknak   –   hogy   a   gyufás 
skatulyákba   rejtett   igék   naponta 
ébren   tartsák   a   reményteljes 
várakozást:   az   Úr   eljön,   bizonyo-
san eljön!
Adventi zenés evangelizáció
December 4-6. között Lázár Attila 
szolgált közöttünk. A finom lelkű 
zenész-énekszerző,   Jézusért   égő 
szívű   igehirdető   bizonyságtétele 
mély nyomott hagyott bennünk.
Hittanos gyermekkarácsony
December 22-én hittanos gyermek-
karácsonyon   ünnepeltük   Jézus 
Krisztus születését. Külön örültünk 
a körünkbe újonnan érkezőknek!
Új úrvacsorai készlet
Január   6.,   vízkereszt,   az   egyik 
legősibb   és   legszebb   keresztyén 
ünnep: Jézus világossága az egész 
földet   betölti   –   lám,   pogány 
csillagászok   is   útnak   indulnak, 
hogy   hódoljanak   a   Gyermeknek! 
Az   ünnep   számunkra   még   egy 
eseménnyel   gazdagodott:   felszen-
teltük   a   gyülekezet   új   úrvacsorai 
készletét.   Isten   adja   meg,   hogy  a 
belőle   ajkunkhoz   kerülő   ostya   és 
bor   –   az   úrvacsora   –   mindenkor 
üdvösségünket munkálja!
Ökumenikus imahét
Január   21-26.   között   mi   is 
bekapcsolódtunk   a   keresztyének 
egyetemes imahetébe. Sárbogárdon 
három, Sárszentmiklóson hat estét 
töltöttünk   együtt   római   katolikus 
és   református   testvéreinkkel 
imaközösségben.   Énekeinket   már 
új   kiadási   ökumenikus   énekes 
füzetünkből   választhattuk.   A 
sárszentmiklósi   imahét   során 
adományainkat  a katolikus testvé-
rek gyülekezeti termének kialakítá-
sára gyűjtöttük.
Házasság hete
Idén   először   gyülekezetünk   is 
bekapcsolódott   a   világszerte 
sokakat megszólító  Házasság hete 
nevű   mozgalomba.   Meggyőződés-
sel   valljuk:   a   házasság   Isten 
ajándéka,   amely   a   legbiztosabb 
keretet   adja   számunkra   a   boldog 
családi   élet   megéléséhez.   Ezért 
biztatunk   minden   fiatal   párt   a 
házasságban   való   elköteleződésre, 
és ezért kértük Isten áldását a már 
házasok   életére   ünnepi,   hálaadó 
istentiszteletünkön, február 17-én.
Szupplikáció
Február   24-én   Szabó   Anna 
teológus-hallgató,   leendő   hittanár 
szolgált   gyülekezetünkben.   Isten 
áldását   kérjük   fiatal,   a   hivatására 
elkötelezetten   készülő   fiatal 
testvérünk   életére!   A   vasárnap 
adományaival   az   Evangélikus 
Hittudományi   Egyetemen   folyó 
lelkészképzést támogattuk.
Passió előadás
Utoljára   2006-ban   látogattak   el 
gyülekezetünkbe   olyan   evangéli-
kus fiatalok – akkori teológus-hall-
gatók –, akik Jézus szenvedéstörté-
netét adták elő. Ezúttal március 25-
én, hétfőn, 15.30-kor, a vas megyei 
Nemescsó-Meszlen-Acsád-
Kőszegdoroszló   Társult   Evangéli-
kus Egyházközség ifjúsága adja elő 
a   passiót   sárszentmiklósi   templo-
munkban.
Országos Evangélikus 
Gyermeknap
Akik   az   elmúlt   években   részt 
vettek   a   hittanverseny   piliscsabai 
döntőjében – hittanosok és szüleik 
–,   azok  tudják,   milyen   fergeteges 
élményt   jelent   az   evangélikus 
gyermeknap.   Ezúttal   április   20-án 
Budapestre várják az érdeklődőket 
–   remélem,   sok   hittanos   családot 
sikerül mozgósítani az eseményre!
Országos hittanverseny
Idén egyetlen csapattal, a nagylóki 
3-4.   osztályosokkal   vágtunk   neki 
HÍRLEVÉL
                                                                  2013. Húsvét
Visszatekintés
Közeljövő
background image
az országos evangélikus hittanver-
senynek. A budapesti döntő április 
27-én lesz, amelyen szeretnénk jól 
szerepelni.   De   addig   még   sokat 
kell   tanulnunk   hittanórákon   és 
iskolán kívüli felkészüléseken.
LMK Sárbogárdon
Idén   május   16-án   ad   otthont 
gyülekezetünk   az   egyházmegyei 
lelkészek   havi   munkaértekezleté-
nek.   A   munkatalálkozó   nem 
teljesen zárt körű, sőt: kifejezetten 
hívjuk   és   várjuk   a   gyülekezet 
tagjait is a 9 órakor kezdődő nyitó, 
úrvacsorás   istentiszteletre,   a 
sárszentmiklósi templomba.
Konfirmációi istentisztelet
Idén egy konfirmandussal, Bolvári 
Gáborral készülünk a konfirmáció-
ra. A sáregresi fiatal lelkiismerete-
sen   készül,   hogy   majdan   a 
záróvizsgán tudásáról, a konfirmá-
ciói istentiszteleten pedig hitéről is 
vallást tegyen. Nagyon várjuk őt a 
tudatos   keresztyén   hitben   és 
úrvacsorával   élők   közösségében! 
Az ünnepi istentiszteletet pünkösd 
napján, május 19-ére tervezzük.
A   2013/14-es   tanévtől   kezdődően 
az   általános   iskolák   elsős   és 
ötödikes tanulóinak az órarendjébe 
bekerül   heti   egy   órában   az 
erkölcstan   vagy   a   helyette 
választható   hit-   és   erkölcstan 
tantárgy.   A   Magyarországi 
Evangélikus   Egyház   az   alábbiak-
ban   a   szülők   döntéséhez   szeretne 
segítséget nyújtani.
Mi jellemzi az evangélikus hit- és 
erkölcstanórát?
Az   evangélikus   hit-   és   erkölcs-
tanórán foglalkozunk mindazokkal 
a témákkal és kérdésfelvetésekkel, 
amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. 
Például:   Ki   vagyok   én?   Hol   a 
helyem a családban, az iskolában, 
a   közösségekben?   Mit   jelent   a 
hazaszeretet?   Mindezeket   a 
kérdéseket   azonban   a   Biblia 
tanítása   és   egyházunk   évszázados 
hagyományai   alapján   vesszük 
sorra,   de   ennél   több,   az   életünk 
egészére vonatkozó kérdésekről is 
tanulunk.   Például:   Hogyan 
tapasztalható   meg   Isten   szereteté-
nek ereje? Mitől teljes az életünk? 
Milyen értékeket közvetít a Biblia? 
Mit tanít az evangélikus hit- és 
erkölcstanórán a tanár? 
Az   órákon   a   diákokat   az   életük 
kérdésein   keresztül   juttatjuk   el   a 
Biblia,   valamint   az   egyház 
tanításának és történetének ismere-
téhez.   A   tananyag   feldolgozása 
során   hangsúlyt   fektetünk   a 
személyes lelki és érzelmi fejlődés 
elősegítésére,   továbbá   az   erkölcsi 
érzék mélyítésére is.
Melyek az evangélikus hit- és 
erkölcstanórák fő témakörei? 
Jézus   életének   és   tanításának 
megismerése.   Önismeret.     Emberi 
kapcsolatok.      A   közösség   és   a 
környezet jelentősége életünkben.
Ki tartja az evangélikus hit- és 
erkölcstanórát?
A helyi evangélikus egyházközség 
lelkésze vagy hitoktatója.
Ki járhat evangélikus hit- és 
erkölcstanórára?
Bárki   választhatja   az   evangélikus 
hit-   és   erkölcstant.   A   jelentkezé-
snek   nem   feltétele   sem   a 
keresztség,   sem   az   evangélikus 
egyházhoz tartozás.
Mi a jelentkezés módja? 
A   szülő   nyilatkozik   arról,   hogy 
gyermekét   szeretné   beíratni   az 
evangélikus hit- és erkölcstanórára. 
A leendő elsős gyermekek szülei a 
beiratkozás   alkalmával,   a   leendő 
ötödikesek   szülei   pedig   2013. 
május   20-ig   jelezhetik   döntésüket 
az általános iskolában.
Bővebb   információért   keresse 
Bőjtös Attilát. (06-20/824-6760)
Szeretettel   várjuk   gyermekét   a 
2013 szeptemberétől induló hit- és 
erkölcstanórákon!
Gyülekezetünk   költségvetésében 
csak a legfontosabb napi kiadáso-
kat tudjuk betervezni és megvalósí-
tani,   bármiféle   fejlesztés   csak 
adománygyűjtéssel
  fedezhető. 
Presbitériumunk   egy   hónapja   úgy 
döntött,   hogy   bízva   a   gyülekezet 
tagjainak   az   előző   években   is 
megnyilvánuló   adakozókészségé-
ben, idén is adománygyűjtést indít. 
Ezúttal   a   régi,   elhasználódott 
oltárterítőket   felváltó   új   garnitú-
rákra   (Bogárdon   és   Miklóson), 
valamint a Bogárdon még hiányzó 
oltár   elkészítésére   gyűjt.   (Ott 
eleddig egy régi íróasztal szolgált 
oltárként   (!)).   Ezúton   kérünk 
mindenkit,   hogy   adományával 
járuljon   hozzá   e   szép   cél 
megvalósításához. Kérjük továbbá 
azok   jelentkezését   is,   akik 
varrásban,   hímzésben   tudnak 
segíteni, hogy csak az alapanyagok 
megvásárlására   kelljen   költenünk. 
Adományaikat előre is köszönjük!
A   Biblia   beszámolója   szerint   a 
keresztyén   ősgyülekezet   naponta 
élt   vele.   Luther   szerint   az,   aki 
évente   legalább   négyszer   nem 
veszi   magához,   nem   is   tekinthető 
keresztyénnek.   Mi   az?   Válasz: 
úrvacsora. 
Bizonyára mindegyik gyakorlatnak 
megvolt   a   maga  oka.   Mi,   ma  élő 
keresztyének   nem   azért   veszünk 
úrvacsorát,   hogy   lekopírozzuk 
elődeink   gyakorlatát.   Nem   is 
elvárásból  térdeplünk   az  oltárhoz. 
Hanem   azért,   mert   az   úrvacsora 
ajándékához Krisztus az üdvösség 
ígéretét   kapcsolta.   Ezért   belső 
igényből   szeretnénk  e   szentséggel 
gyakrabban   élni.   Gyakrabban, 
hogy istentiszteleti életünk szerves 
HÍRLEVÉL
                                                                  2013. Húsvét
Hit -és erkölcstan:
döntéshelyzetben a 
szülők!
Gyűjtés oltárra, 
oltárterítőre
Úrvacsorás 
istentiszteletek
background image
részévé,   ismert   és   megbecsült 
elemévé,   és   mint   látható 
evangélium: a vasárnap  csúcspont-
jává   váljék.   Azzá   legyen,   amivé 
Krisztus adta nekünk.
Minden   hónap   2.   vasárnapján 
megterítjük az Úr asztalát. Várunk 
minden,   bűnbocsánatra   szoruló 
testvérünket!
A   sárbogárdi   istentiszteleten 
havonta   egyszer   hittanos   családi 
istentisztelet   tartunk.   Miben   más 
ez   az   alkalom?   Az   istentisztelet 
ugyan   követi   az   evangélikus 
istentiszteleti   rendet,   de   sokkal 
kötetlenebb   formában.   Az   énekek 
hittanórán   tanult   gyermekénekek, 
az   igehirdetés   a   gyermekek 
nyelvén szólal meg, a szolgálatban 
egy-egy   család   működik   közre 
igeolvasásban,   imádság   felolvasá-
sában. Mindeközben a gyermekek 
lassanként   megtanulják   a 
Miatyánkot, az Apostoli Hitvallást, 
a bűnvallás és feloldozás igéit, és 
egy-egy   énekeskönyvi   ének   is   a 
fülükbe   kerül.   Hogy   amikor 
felnőnek,   már   otthonosan 
mozogjanak a felnőtt istentiszteleti 
rendben, és ők is magukkal hozzák 
leendő   gyermekeiket   a   leendő 
gyermekistentiszteletre... ;)
Nem   a   sokszor   félreértett   bibliai 
nyelveken való szólás gyakorlására 
gondolok,   hanem   arra   az   angol 
nyelvre,   amelynek   művelése   sok 
tanulást igényel.
Gyülekezetünk ad otthont a lassan 
már fél éve működő angol klubnak. 
Tagjai   felekezeti,   egyházi 
kötődéstől   vagy   nem   kötődéstől 
függetlenül találkoznak kéthetente. 
A   társalgás   angol   nyelven   folyik 
egy-egy,   valaki   által   felvezetett 
témáról.   Beszéltünk   már   a 
nyelvtanulásról,
 
házasságról, 
egészséges
 
életmódról, 
történelemről,   ünnepekről,   de 
érkeztek   hozzánk   Angliában 
dolgozó,   vagy   angolul   beszélő 
vendégek. A klubban megvalósul a 
szinte lehetetlen: nyugdíjas és diák 
egyaránt „egy nyelven beszél”.
A   klub   alkalmai   kéthetenként, 
hétfőn,   18   órakor   kezdődnek. 
Minden újonnan érkezőt, az angol 
nyelvet szeretőt, tanulót és tanítót 
szeretettel várunk! 
Még az angolnál is egyetemesebb 
nyelven,   a   zene   nyelvén 
tanulóknak   is   van   rendszeres 
találkozója a sárbogárdi gyülekeze-
ti házban.
Immáron   két   kis   csoportban 
tanulnak   gyermekek   a   hathúros 
hangszeren egyházi- és gyermekda-
lokon   keresztül.   Elsajátítják   a 
gitározás alapjait ahhoz, hogy akár 
maguk   örömére,   hobbi   szinten 
zenéljenek,   akár   zeneiskolában 
tanulják   a   zenét.   Már   felnőtt   is 
jelezte   gitártanulási   szándékát. 
Igyekszünk   megteremteni   annak 
lehetőségét, hogy aki érdeklődik, a 
járhasson is gitársuliba.
Gyülekezetünk   faragó   körét   már 
nem kell bemutatni. Most a tavaszi 
faragó   kurzus   felhívását   tesszük 
közzé:
Közös alkotás öröme tavasszal
 
A fafaragó kör résztvevői számára 
véget ért a téli szünet. Március 25-
én   hétfőn   15.30-kor   együtt 
megtekintjük   a   templomban   a 
nemescsói   ifjúsági   csoport   Passió 
előadását.   Ezt   követően   a 
gyülekezeti   házban   a   faragáshoz 
szükséges szerszámaink kezünkben 
életre   kelnek.   Tavaszra   tervezett 
műveink: fali papírzsebkendő tartó 
faragott   díszítéssel,   sulykoló 
díszítő   motívummal.    További 
találkozásaink   már   hagyományo-
san   csütörtökönként   17   órától   19 
óráig lesznek.  Második  alkalmun-
kat április 4-én csütörtökön tartjuk. 
Tapasztalt,   valamint   újonnan 
érdeklődő   szakkörösöket   egyaránt 
szívesen látunk!
Váraljai Péter és Váraljainé Melis  
Orsolya
Alapítványunk,   a   Béldi   Károly 
Evangélikus   Alapítvány   kuratóri-
uma elkötelezett abban a tekintet-
ben, hogy támogassa a gyülekeze-
tünkben  folyó  munkát:  felszerelés 
vásárlását,   gyermekek   nyári 
táboroztatását. Egyúttal megköszö-
ni  az  adófizető állampolgároknak, 
hogy a korábbi években az adójuk 
1%-ával   támogatták   az   Alapít-
ványt.   Kérjük   a   támogatásukat 
2012-ben is. 
Adószámunk: 18499429-1-07
Lengyel József
kuratóriumi elnök
Gyülekezetünk   honlapján   nyomon 
követhetők   a   legfrissebb   esemé-
nyek:
http://sarbogard.lutheran.hu/
HÍRLEVÉL
                                                                  2013. Húsvét
Hittanos családi 
istentisztelet
English Club – 
nyelveken szólunk!
Gitársuli
Fafaragó hírek
Béldi Alapítvány
Gyülekezetünk 
honlapja
background image
HÍRLEVÉL
                                                                  2013. Húsvét
background image
HÍRLEVÉL
                                                                  2013. Húsvét
Nagyhét istentiszteleti rendje
Sárbo-
gárd
Sárszent-
miklós
Nagy-
lók
Nagycsütörtök* 
(márc. 28.)
18:00
16:30
-
Nagypéntek 
(márc. 29.)
18:00
16:30
-
Nagyszombat 
(márc. 30.)
18:00
16:30
-
Húsvét ünnepe* 
(márc. 31.)
9:00
10:30
-
Húsvét 2. napja 
(ápr. 1.)
9:00
10:30
15:00
* úrvacsorás istentisztelet
Vasárnapi istentiszteletek
S
árbogárd (Baross u.2.)   9.00
Sárszentmiklós(Közt.u.200.) 10.30
Nagylók (ref. templom, hónap páros vasárnap 15.00)
Rendszeres  alkalmak
Gyülekezeti bibliaóra: kedd  17.00 Sárbogárdi 
gyülekezeti ház
Konfirmandus óra: szerda 15.00 Sárbogárdi gyülekezeti 
ház
Gitársuli: csütörtök 16.00 / 17.00  Sárbogárdi gyülekezeti 
ház
Fafaragó kör: csütörtök 17.00 Sárszentmiklósi 
gyülekezeti ház
Bibliaóra: péntek 9.30 Ref. Id. Otthona
Ének-zenekar:  péntek 17.00 Sárbogárdi gyülekezeti ház
Hittan
Mészöly G. Ált. Isk.: kedd 11.50 (3.o.); kedd 12.35 (4-
5.o.)
Kipp-Kopp Óvoda: szerda 8.15
Sárszentmiklósi Ált. Isk: szerda  12.45 (1-2.o); 13.45 
(6.o)
Nagylóki Óvoda:péntek  11.00  
Nagylóki Ált. Isk: péntek 11.50 (1.-2.o.); 12.40 (3-4.o.) 
Petőfi S. Gimn.: péntek 13.50 (5-6.o.)
Zengő Óvoda: péntek 7.45
Köszönet!
Gyülekezetünk   nagyon   rászorul   a   tagjainak   tágkeblű 
adományaira. Szeretettel köszönjük az eddigi, és továbbra is 
várjuk jövőbeli adományaikat, amelyeket személyesen, banki 
átutalással,   vagy   a   mellékelt   csekkszelvényen   keresztül 
ajánlhatnak fel Kérjük, a „megjegyzés” rovatban tüntessék fel 
a befizetés jogcímét (adomány, egyházfenntartói járulék, stb).
Gyülekezetünk bankszámla-száma: 
10402946-00013533-00000005
Sárbogárd-Sárszentmiklósi  Evangélikus Egyházközség
7000 Sárbogárd, Baross u. 2.   http://sarbogard.lutheran.hu
Bőjtös Attila gyülekezeti mtárs    
0620-824-6760    Attila.Bojtos@lutheran.hu
Húsvéti gyermekklub
Bibliai történet
Éneklés
Játék 
Kézműves
Finomságok
Április  6. (szo.) 9.00 Sárbogárdi közösségi ház
Április 7. (vas.) 15.00 Nagylóki Általános Iskola
Gyere el, hozzál egy kis üdítőt, ropogtatnivalót!
Minden kedves 
Testvéremnek áldott 
nagyheti készülődést és 
örömteli húsvéti 
ünnepet kívánok!
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930