2009 Ősz

Hírlevél2009ősz.pdf — PDF document, 6848Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Az   ősz   nem   mindenki   számára 
kedvelt   évszak.   Az   iskolapadba 
kényszerülő diákok az önfeledt  nyári 
hónapoktól   búcsúznak.   A   nappalok 
rövidülése
 
egyre
 
többek 
kedélyállapotára  nyomja  rá  bélyegét. 
Idővel a fűtésszezon is beköszönt, és 
kivált   a   jelen   helyzetben   okoz   sok 
családnak nehézséget a növekvő rezsi. 
Vannak   persze,   akiket   kárpótolnak   a 
beérő   gyümölcsök,   a   nagyszerű 
kirándulások  élménye.   De   ha   az   ősz 
természetben   is  megérthető   üzenetén 
gondolkozunk   el,   ezeknél   sokkal 
nyomasztóbb   kérdéssel   van   dolgunk: 
az elmúlással. A tavaszi rügyfakadás, 
majd   kinyílás   utáni   pompájuktól 
lassan búcsút kell mondania a sárguló, 
elszáradó   leveleknek.   És   bizony, 
lehullásuk,   éltető   tövüktől   való 
elszakadásuk   végzetes   következmé-
nyét  nem  kerülhetik  el.   Így válik  az 
ősz melankolikus, a saját mulandósá-
gunkat kiábrázoló évszakká. 
De...
Amit ebben látunk, az az  emberi  élet 
iránya.   Isten   Jézus   Krisztusban 
nekünk   ajándékozott   életnek   döntő 
fordulópontja van. A golgotai kereszt 
és   az   üres   sír   azt   hirdeti:   Jézus 
Krisztus   a   bűn   és   annak   következ-
ményén, a halálon aratott győzelmet. 
A  sírba   hullás   után   az   élet,   az   örök 
élet   következik   –   és   ebben   részesít 
bennünket   Urunk.   A   teológiai   –   ám 
valóságos   –   hittételt   az   egykori 
evangélikus
 
diakonissza-költőnő 
fogalmazza   meg   sokunknál   sokkal 
szebben versében.
Túrmezei Erzsébet: Hulló levél
Lehulló levelek
a létük erejit,
életüket a földbe lehelik.
Minden gyökér 
alámegy életér'.
Újult erőt a föld mélyébe' kér.
S ha kikelet 
sarjad a föld felett,
feltámadnak lehullott levelek.
Erejük át
járja, futja a fát,
új lét fényében füröszti magát.
Lehullok én
majd őszöm kezdetén,
s követ síromba új életremény.
Fényes tavasz
fölkelt, besugaraz.
Örökéletnek pirkadatja az.
Örökre él,
újult erőre kél
Krisztus szívén a lehullott levél.
Húsvéti úrvacsorás istentisztelet
Április   12-én,   húsvét   vasárnapján 
Bartucz István lelkésztestvérünk szol-
gált   gyülekezetünkben,   hogy   úrva-
csoravétellel   is   megünnepelhessük 
Krisztus Urunk feltámadását.
Húsvéti gyermekklubok
Április 18-án Sárszentmiklóson, 19-én 
Nagylókon   húsvéti   gyermekklubba 
hívtuk össze hittanosainkat, hogy sok 
játékkal,   énekkel,   továbbá   kézműves 
foglalkozással,   és   természetesen   a 
feltámadás   bibliai   beszámolójával   az 
ő   számukra   is   közel   hozzuk   húsvét 
üzenetét.
Keresztelés
Május   17-én   megkereszteltük  Szabó 
Fannit
,  Szabó   Norbert  és  Szaniszló 
Rita második gyermekét. Isten segítse 
meg továbbra is a kislányt és szüleit – 
ahogyan eddig is tette!
Egyházkerületi csendesnap
Május 23-án, Veszprémben a Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerü-
let tartotta egyházkerületi csendesnap-
ját. „Válságban az ember? Válságban 
a társadalom? Válságban az egyház?
” 
Ezekre   a   kérdésekre   kerestük   a 
választ.   Mindannyiunk   számára 
biztató volt a nap mottója, a megoldás 
kulcsa: „Emeljétek fel a fejeteket...!”
Pünkösdi keresztelő
Május   31-én,   Pünkösd   vasárnap 
megkereszteltük   két   nagylóki 
kistestvérünket:   a   hat   éves  Répási  
Esztert
  és   az   öt   éves  Répási   Nórát
Isten   áldja   meg   őket   szüleikkel, 
keresztszüleikkel  együtt a gyülekezet 
közösségében!
HÍRLEVÉL
2009. Ősz
HÍRLE
VÉL
Sárbog
árd-Sárszentmiklósi 
Evangé
likus Egyházközség
2009. Ősz
HULLÓ LEVÉL
HÍREK
background image
Egyházmegyei csendesnap
Június 1-én, Pünkösdhétfőn Tordason 
csendesnapra   gyűlt   össze   a   Fejér-
Komáromi  Egyházmegye  népe,  hogy 
együtt ünnepeljük – és éljük át újra – 
a Szentlélek kiáradását. A nap témája 
a gyülekezetépítés volt: ennek bibliai 
alapjait   és   gyakorlati   kérdéseit 
taglaltuk sokszor interaktív formában. 
Hangverseny   és   az   ifjúság   színelő-
adása tette teljessé a programot.
Gyülekezeti kerti parti
Június 27-én kerti partit szerveztünk, 
hogy kötetlen keretek között süssünk, 
beszélgessünk.   Szalonna,   virsli, 
hagyma,   saláták,   sütemény...   Mind-
ehhez nagyszerű környezet  a miklósi 
közösségi ház szép kertje.
Nyári hittanos tábor
Július első hetében a tavaly megújult 
sárszentmiklósi   közösségi   házban 
rendeztük   meg   hittanosaink   nyári 
gyermektáborát,   amely   iránt   idén   is 
élénk   volt   az   érdeklődés.   A   ház, 
hajlék   bibliai   képeit   jártuk   körbe. 
Tanultunk   az   örök   hajlékról; 
szívünkről,   mint   Jézus   lakóhelyéről; 
Jézus „hajléktalan” sorsáról, amellyel 
vállalta   a   szenvedést,   kivettetést 
megváltásunkért;  a templomról,  mint 
Isten   házáról   –   vagyis   a   Vele   való 
találkozás egyik, különleges helyszín-
éről; valamint arról, hogy a Krisztus-
hívő   gyermekeknek   küldetése   van 
családjukban,   barátaik   között   is, 
hiszen   oly   sok   szív   és   otthon   várja 
még az Igazi Gazdáját.
Szószékcsere
Július 27-én szószékcsere  alkalmával 
Schermann   Gábor  tatabányai   lelkész 
szolgált   közöttünk   úrvacsorás   isten-
tiszteleten.
Tábortalálkozó és szülői értekezlet 
A Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangé-
likus   Egyházközség   2009   nyarán   is 
megszervezte a hittanos kisdiákjainak 
a   nyári   hittan   tábort.   A   közösség 
vezetői  a tanév  kezdése  előtti  utolsó 
hétvégén   találkozót   szerveztek   a 
táboros   diákoknak.   Ez   alkalommal 
nem   csak   a   gyerekeket,   de   azok 
szüleit is meghívták.
A   délutáni   program   a   gyerekek 
számára  oly kedvelt  szalonnasütéssel 
kezdődött.   A   tavasszal   felújított 
sárszentmiklósi   templom   kertben   a 
gyerekek   újra   birtokba   vették   a 
nemrég   nekik   felépített   játszósarkot. 
A   templomban   elcsendesedve   a 
gyerekek   átismételték   a   nyári 
táborban   tanultakat,   és   lelkesen 
énekeltek.   A  nagyobbak   emlékezetét 
a   falra   kivetített   dalszöveg   is 
segítette,   a   dallamot  Böjtös   Attila 
gitáron kísérte.
A   találkozón   a   szülők   betekintést 
kaphattak,   mivel   is   foglalkoztak   a 
gyerekek   a   táborban.   A   rendezvény 
egyben   egy   szülői   értekezletet   is 
jelentett.   A   gyerekek   nagy   örömmel 
szaladtak ki a templomkertbe játszani, 
amíg   szüleik   a   hittan   oktatás 
gyakorlati kérdéseiről beszélgetett a
gyülekezet   vezetőjével.   A   gyermek-
munkában   Sárbogárdon   már   bevált 
gyermekistentiszteletet
 
szeretnék 
megvalósítani   a   Sárszentmiklósi 
városrészben is.
A   gyülekezet   rövidesen   birtokba 
veheti   a   Baross   utcai   új   gyülekezeti 
központját,   ahol   a   korábbinál   sokkal 
jobb feltételek adódnak a gyülekezeti 
közös munkára.
Resch Gábor
EPOT - 2009
Az Evangélikus Presbiterek Országos 
Találkozója   került   megrendezésre 
2009. szeptember 12.-én a pestszent-
imrei  sportkastélyban,  melyen  gyüle-
kezetünk öt tisztségviselője vett részt. 
A   rendezvényre   mintegy   1200   fő 
érkezett a három egyházkerületből.
A   program   reggel   kilenc   órától 
délután   öt   óráig   tartott,   nagyon 
tartalmasan,   felvetve   a   legfontosabb 
kérdéseket,   problémákat   az   evangé-
likusok életéből.
A rendezvény jelmondata, igemottója: 
Isten   munkatársai   vagyunk”   (1Kor 
3,9.)
A nyitó áhítatot  Gáncs Péter, a Déli 
Egyházkerület   püspöke   tartotta.   A 
futballmérkőzés   félidejéhez   hasonlí-
totta a rendezvényt igen szellemesen, 
mert  2006-ban volt  az egyházban  az 
utolsó tisztújítás és a következő 2012-
ben   lesz,   tehát   három   év,   a   hatnak 
éppen   fele   telt   el.   Félidőben   számot 
vethetünk, hogy a csapat jól focizik-e, 
vagy a második félidőben taktikát kell 
változtatni   a   nyerés   érdekében,   nem 
szükséges-e esetleg cserét eszközölni.
Prőhle   Gergely  országos   felügyelő 
számadatokkal   világította   meg   az 
egyházban végbemenő folyamatokat - 
Honnan-hová   evangélikus   egyház” 
címmel.   Megállapította,   hogy   orszá-
gosan a  keresztelések  száma,   konfir-
mációk   száma,   házasságkötések 
száma egyaránt csökkent.
Mindkét   napszakban,   délelőtt   és 
délután   is   kerekasztal   beszélgetés 
volt,   mely   során   kérdéseket   lehetett 
feltenni,   melyek   egy   részére   a 
helyszínen választ  kaphattunk,  másik 
részét   az  Evangélikus   Élet  c. 
hetilapban válaszolnak meg.
Az Evangélikus Élet 2009. szeptember 20-i, az 
EPOT-ról   tudósító     számának   címlapja   –   a 
képen gyülekezetünk két tagja.
A   délutáni   „Pódiumbeszélgetésen” 
lelkészünk,  Böjtös Attila  is részt vett 
és   kifejtette   véleményét   a   tervezett 
presbiterképzéssel
 
kapcsolatban, 
HÍRLEVÉL
2009. Ősz
background image
melyben   hangsúlyozta   az   elméleti 
képzés,   a   bibliai   ismeretek   fontossá-
gát.
A   rendezvény   záró   áhítatát   Ittzés 
János   elnök-püspök   tartotta,   aki   úti 
áldással   bocsátotta  el   a   jelenlévőket, 
hangsúlyozva  az  1. Korinthusi  levél-
ből  származó  igét:  ISTEN MUNKA-
TÁRSAI VAGYUNK!
Lengyel József
Újabb keresztelés
Szeptember   27-én   megkereszteltük 
Bőjtös Bertalan Attila kistestvérünket, 
szülei   harmadik   gyermekét.   Legyen 
számára   hitbeli   fogódzó   az   a   tény, 
hogy   keresztségében   Isten   szeretett 
gyermekévé fogadta!
Parókiaszentelés
Amikor   az   első   olvasók   kezükbe 
veszik   a   Hírlevél   jelen   számát, 
néhány   óra   telt   csak   el   a   sárbogárdi 
építkezés   első   ütemét   lezáró 
parókiaszentelés  óta.  Bár a szerkesz-
téskor   még  előttünk  áll   az   esemény, 
emberi számítás szerint – de csak így! 
– tehetjük múlt időbe, hogy az ünnepi 
istentiszteleten Ittzés János, a Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerü-
let püspöke szolgált, míg a gyülekezet 
énekkara   és   hittanosai   is   közremű-
ködtek.   Az   ünnepi   közgyűlés   és   az 
elkészült   lelkészlakás   megtekintése 
után jóízű pörkölt és ízes sütemények 
várták a résztvevőket.
Reformáció hete
Október utolsó hete hagyományosan a 
reformáció   hete:   a   református 
testvérekkel   közösen   tartjuk   estéről 
estére alkalmainkat, hogy aztán 31-én 
ki-ki  a maga  templomában  emlékez-
zen   az   egyház   majd'   fél   évezredes 
reformációjára,   és   könyörögjön   mai 
helyreállításáért.
Gyülekezeti munkatársképző
Nagyon   értékes   alkalom   az   a 
gyülekezeti   munkatársképző   tanfo-
lyam,   amelyet  Szebik   Imre  nyugdíja 
püspök   szervez   immáron   harmadik 
éve.   Azoknak   ajánljuk,   akik   a 
látogatás,   lelkigondozás   területén 
szeretnének   szolgálni,   és   az   ehhez 
szükséges   alapvető   ismereteket 
készek elsajátítani. A tanfolyam  idén 
egy,   jövő   tavasszal   pedig   két 
hétvégén át tart Piliscsabán, a Béthel 
evangélikus   missziói   otthonban.   A 
képzést   Evangélikus   Egyházunk   a 
résztvevők   szállás-   és   étkezési 
költségének   átvállalásával   támogatja. 
Az   első   képzési   hétvége   november 
15-17-én   lesz.   Jelentkezni   lehet   a 
gyülekezet   vezetőségénél   –   minél 
hamarabb!
Szeptembertől az iskolához és óvodá-
hoz   hasonlóan   gyülekezeti   keretek 
között is elindult a gyermekekkel való 
foglalkozás   vasárnapi   istentisztelet 
alkalmával.   Eddig   egy   gyülekezeti 
házaspár   végezte   ezt   a   nemes 
feladatot. A tanév kezdetével azonban 
én   is   felkérést   kaptam,   hogy 
bekapcsolódjam   a   gyermekmunkába. 
Lelkesen és izgatottan vártam az első 
istentiszteletemet, amely rám is mély 
benyomást   tett.   Elgondolkodtam 
azon,   hogy   ezek   a   kis   emberkék 
milyen érzékenyen, komolyan követik 
hétről-hétre   ezeket   a   bibliai   történe-
teket. Tágra nyílt szemmel  várják az 
újabb leckéket, aranymondásokat. 
Nagyon   jók   ezek   az   alkalmak,   mert 
ezáltal  megtapasztalják  Isten szerete-
tét és közelségét. Köszönöm Istennek 
és gyülekezeti közösségünknek, hogy 
én   is   részese   lehetek   e   gyermekek 
érdeklődő szeretetének.
Aki megérti az Igét, annak jó dolga  
lesz
.” (Péld 16,20)
Gazsóné Kata
Közeledik reformáció. Hogy gondola-
taink   lassan   az   egyház   közel   ötszáz 
évvel   ezelőtti   helyreálllítása   felé 
forduljanak,  és felismerjük,  hogy ma 
is   Isten   megújító   erejére   van 
szükségünk, figyeljünk Luther Márton 
néhány   gondolatára.   (A   gyűjtemény 
az Evangélikus Életben jelent meg.)
*
Keresztyén   mivoltunk   ebből   a   két 
dologból   áll:   hitből   és   szeretetből. 
(Luther egyik igehirdetéséből,1527) 
Amikor   a   mi   Urunk   és   Mesterünk, 
Jézus   Krisztus   azt   mondta:   Térjetek 
meg stb. (Mt 4,17), azt  akarja,  hogy 
híveinek egész élete a földön állandó 
megtérés legyen. (A 95 tétel 1. tétele )
*
Ha csak egyetlenegy ember van is, aki 
iránt   barátságtalan   érzülettel   vagy, 
HÍRLEVÉL
2009. Ősz
TÁGRA NYÍLT 
SZEMEK
REFORMÁCIÓ 
FELÉ...
ESEMÉNYEK
background image
semmit   sem   érsz,   még   ha   csodákat 
tennél is! (1518–1519)
*
Nem   mi   vagyunk   azok,   akik   fenn 
tudnánk   tartani   az   egyházat.   A   mi 
őseink   sem   voltak   azok.   De   az 
utódaink sem lesznek azok. Hanem az 
volt,   marad   és   lesz   is   az,   aki   ezt 
mondja:   „Íme,   én   veletek   vagyok 
minden   napon   a   világ   végezetéig!” 
(Luther az antinomisták ellen,1539)
*
Minden   keresztyén,   aki   igaz 
bűnbánatot   érez   bűnei   miatt,   teljes 
bocsánatban   részesül   a   büntetés   és 
vétkes adósság alól; az a búcsúlevelek 
nélkül is az övé.
Minden   igaz   keresztyén,   életében 
vagy   halálában,   Isten   ajándékából, 
bűnbocsátó levelek nélkül is részesül 
Krisztus   és   az   egyház   minden   lelki 
javából. (A 95 tétel 36–37. tétele)
*
Nem   vagyok   olyan   elvakult,   hogy 
gondolataimat   mindenki   fölé 
helyezzem.  De nem  is vagyok olyan 
elnéző,   hogy   Isten   igéjét   emberi 
kitalálások   mögé   tegyem.   Jézus 
Krisztus   él  és   uralkodik,  tegnap,  ma 
és mindörökké! Ámen. (Luther felleb-
bezése   támadói   ellen,   Wittenberg, 
1518)
*
Az   evangélium   annyi,   mint 
„örvendetes   tanítás”,   „vigasztaló   jó 
hír”.   Mintha   egy   gazdag   ember   egy 
szegény   koldusnak   ezer   aranyat 
ígérne. Ez „evangélium”,  azaz jó hír 
lenne néki, amit  szívesen hallana, és 
szívből   örülne   annak.   De   micsoda   a 
pénz   és   vagyon   ahhoz   a   vigasztaló, 
kegyelemmel   teljes   prédikációhoz 
képest,   hogy   Krisztus   könyörül   a 
nyomorultakon,   és   olyan   királyunk 
akar   lenni,   aki   a   halottakat,   a 
bűnösöket   és   mindazokat,   akik   a 
törvény alatt, fogságban vannak, örök 
életre és megigazulásra segíti!
(Luther egyik igehirdetéséből,1544)
*
Az egyház  valóságos és igazi  kincse 
Isten   dicsőségének   és   kegyelmének 
legszentebb evangéliuma. (A 95 tétel 
62. tétele, Wittenberg, 1517)
*
A   tévtanítás   ellen   sohasem   lehet 
erőszakkal  védekezni. Másfajta fogás 
kell   hozzá;  másfajta   harc   és  ügy  ez, 
mint   a   kard   ügye.   Itt   Isten   igéjének 
kell   küzdenie!   Ha   ez   nem   viszi 
véghez,   akkor   a   világ   hatalma   sem 
viheti véghez, még ha vérrel árasztaná 
is el a földet. A tévtanítás lelki dolog, 
nem   lehet   semmiféle   fegyverrel 
elpusztíttatni,   semmilyen   tűzzel 
elégetni,   sem   vízbe   fojtani.   Egyedül 
Isten   igéje   az,   amely   legyőzi.  (A 
világi felsőbbségről,1523)
HÍRLEVÉL
2009. Ősz
Vasárnapi istentisztelet
Sárbogárd (Baross u.2.)   09.00
Sárszentmiklós(Közt.u.200.) 10.30
Nagylók (ref. templom, hónap 
páros vasárnap 15.00)
Mezőfalva (ref. imaház, hónap 3. 
vasárnap 14.00)
Rendszeres  alkalmak
Férfikör: kedd  18.00 
Sárszentmiklós (kéthetenként)
Asszonykör: kedd 18.00 Sárbogárd 
(kéthetenként)
Énekkar:  szerda  18.00 Sárbogárd 
Baba-mama klub: kedd 9.00 
Sárszentmiklós (kéthetenként)
Bibliaórák: csütörtök 16.00 
Nagylók,  bibliakör; péntek15.30 
Ref. Id. Otthona
Imakör: szerda 17.30
Fafaragó klub: időpont egyeztetés 
alatt
Gyöngyhalászat: péntek 18.00 
Sárszentmiklós (kéthetenként)
Gitársuli: időpont egyeztetés alatt
Hittan
Kipp-Kopp Óvoda: kedd 9.00
Nagylóki Óvoda:péntek  11.00   
Mészöly G. Ált. Isk.: hétfő 11.50 
(1.o.); kedd 11.50 (2-3.o.)
Szent István Ált. Isk:szerda  12.50
Sárszentmiklósi Ált. Isk: szerda 
12.00 (alsós); csütörtök 12.45 
(felsős)
Nagylóki Ált. Isk: péntek 11.50 
(1.o.); 12.40 (3-4.o.)
Kossuth Zs. Ált. Isk: péntek  14.10
Petőfi S. Gimn.: kedd 09.00 
(12.o.); csütörtök 14.00 (7-9.o.)
Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség
700 Sárbogárd, Posta u. 5.   http://sarbogard.lutheran.hu
Bőjtös Attila gyülekezeti mtárs    0620-824-6760  Attila.Bojtos@lutheran.hu
Szeretettel köszönjük meg azok munkáját, akik tevékenyen járultak hozzá a 
sárbogárdi   építkezés   első   ütemének   befejezéséhez,   és   az   azóta   történt 
előrehaladáshoz.   Köszönjük   a   kivitelező  Fodor   és   Molnár   Építőipari   és 
Szolgáltató Kft. korrekt és igényes munkáját,  Kiss László  műszaki ellenőr 
mindenre   kiterjedő   figyelmét   és   lelkiismeretes   segítését.   Köszönjük   a 
gyülekezet  adakozó tagjainak az anyagi hozzájárulást és az imádságokat. 
És köszönjük mindazon, a gyülekezethez nem tartozó emberek segítségét, 
akik bármilyen módon támogattak bennünket. Szeretettel kérjük és várjuk a 
folytatást. És köszönjük Istenünknek újra megnyilvánuló kegyelmét!
Az Egyházközség Presbitériuma 
Figyelem!
Gyülekezetünk
 
honlapja 
megújult!   Rajta   nyomon 
követhetők a sárbogárdi építkezés 
jegyzetekkel,
 
képekkel 
kiegészítve,  képes   beszámolók  a 
legfrissebb   hírekről,   tudakozódni 
lehet   a   közeljövő   eseményeiről, 
és   még   sok   egyéb   is 
megtalálható. 
Kedves Testvérek!
Hírlevelünkbe   csekkszelvényt 
mellékeltünk, melyeken keresz-
tül szívesen várjuk adományai-
kat, vagy az esetlegesen még be 
nem   fizetett   egyházfenntartói 
járulékot.   Kérjük,   a   „megjegy-
zés”   rovatban   tüntessék   fel   a 
befizetés jogcímét. Természete-
sen   személyesen,   ill.   banki 
átutalással   is   rendezhetők   a 
felajánlások   –   sőt,   erre   biztat-
nánk az adakozókat.  
Köszönjük!
Gyülekezetünk   bankszámla-
száma: 
10402946-00013533-00000005
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930