2009 Karácsony

Hírlevél2009karácsony.pdf — PDF document, 2661Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Füle Lajos: Akkor
Fényben fürdött fenn a Tejút...
A százezer csillag közül
e g y e t l e n e g y hajdan kivált,
kis Betlehem fölött megállt.
A k k o r testté lett az Ige,
népén az Úr megkönyörült.
Gyülekezeti ház szentelése
Előző   számunkban   már   előre   hírt 
adtunk a lélekemelő eseményről, most 
képpel gazdagítjuk az emlékezést!
Születésnapi templombúcsúztató
November 10-én utoljára csendült fel 
az  Erős   vár   a   mi   Istenünk  kezdetű 
énekünk   a   Posta   utcai   kis   templom-
ban. Arra emlékezve  gyűltünk össze, 
hogy   éppen   60   esztendővel   ezelőtt, 
ugyanezen   a   napon   ugyanezt   az 
éneket énekelték templomépítő eleink 
– az „istenháza” szentelésén.
Igen, az egykori kovácsműhelyből lett 
templom   éppen   hatvan   esztendeig 
adott   otthont   a   sárbogárdi   evangéli-
kusok gyülekezetének.  Hála  még  ma 
is élő,  a régi  templomszentelőn  még 
fiatal   lányként   részt   vevő 
testvérünknek,   személyes   emlékek   is 
megelevenedtek   a   régi   eseményről. 
Felolvastuk   a   korabeli   ünnepi 
közgyűlés   jegyző-
könyvét,   valamint 
Pálffy   Mihály  lelkész 
feljegyzéseit   is.   Ezek 
révén mi is részeseivé 
váltunk   az   akkor 
ünneplőknek.
Azonban   nemcsak 
születésnapot ünnepel-
ni   jöttünk,   hanem   a 
minket
 
szolgáló 
templomot   szeretettel 
elengedni   is.   Már 
készen áll a Baross utcai új, világos, 
tiszta,   modern   gyülekezeti   ház,   és 
várja,   hogy   a   gyülekezet   használja, 
éljen   benne.   És   hogy   érezzük   és 
jeképezzük   a   régi   és   az   új   lakhely 
közötti   lelki   folytonosságot,   néhány 
kedves falidíszt és az oltár keresztjét 
átvittük az új otthonba. Ott várt már 
minket   a   régi   olvasóállvány   is,   így 
sok   minden   emlékeztet   minket   az 
elmúlt évekre, évtizedekre.
Hálásak   voltunk   és   vagyunk 
Urunknak,   hogy   akkor   is   és   most   is 
gondoskodott arról, hogy gyülekezete 
a   neki   szentelt   templomban   dicsér-
hesse őt.
Adventi mézeskalács sütés
 
November  utolsó szombatján adventi 
mézeskalács   sütésre   hívtuk   hittano-
sainkat.   A   sárszentmiklósi   közösségi 
házban   minden   feltétel   adott   volt: 
fűtött   helyiség,   felnőttek   által 
előkészített alapanyagok, eszközök; a 
kiskonyhában   sütő.   A   gyermekek 
pedig   nagy   örömmel   éltek   velük,   és 
így   születtek   a   mézeskalács   formák: 
csillagok,  harangok,   szívek  és   egyéb 
karácsonyfára illő díszek. Csak éppen 
olyan   szemet-gyomrot   vonzóra 
sikerültek, hogy sok közülük meg sem 
érte   a   karácsonyt:   valamelyik 
résztvevő   elfogyasztotta.   De   azért 
maradt hazavinni való is!
Úrvacsora – adventi sorozat
Keresztyén hitéletünk egyik alappillé-
re   az,   hogy   úrvacsorát   veszünk.   A 
Jézus Krisztus által elrendelt szentség 
olyan   mély   titkokat   rejt,   amit   az 
emberi értelem nem, csak a hit ismer 
fel,   örvendezik   felette   és   él   belőle. 
Mégis:   tanulnunk   lehet   és   kell   az 
úrvacsoráról,   hogy   vételében   még 
gazdagabb   legyen   a   találkozás 
élménye Krisztus és közöttünk. Ezért 
választottuk a december 14-16 közötti 
HÍRLEVÉL
                                                         2009. Karácsony
HÍRLEVÉL
Sárbogárd-Sárszentmiklósi 
Evangélikus Egyházközség
2009. Karácsony
Hírek
A lényeg
background image
adventi   sorozatunk   témájául   az 
úrvacsorát,
 
hogy
 
meghívott 
evangélikus lelkészek:  Fehér Károly,  
Véghelyi Antal
 és Ittzés István e témát 
körüljáró   igehirdetéseit   hallgassuk 
meg. A háromestés sorozat  legfonto-
sabb gondolatait a Hírlevél Úrvacsora 
rovatában   szeretném   közkinccsé 
tenni.
Gyermekkarácsony 
A   Hírlevél   kézhezvétele   idejével 
szinte egy időben zajlott, illetve zajlik 
hittanosaink
 
gyermekkarácsonyi 
ünneplése. December 19-én Sárbogár-
don,   a   Baross   utcai   új   gyülekezeti 
házban,   advent   utolsó   vasárnapján 
pedig   Nagylókon   gyűlnek   össze 
gyermekeink,   hogy   most   nem   a 
szereplés   izgalmával,   hanem 
karácsony   örömüzenetét   a   maguk 
nyelvén   hallva   felszabadultan   ünne-
pelhessék Jézus Krisztus születését. A 
gyermekkarácsony   az   „Egy   régi 
karácsony” címet viseli. Móra Ferenc 
egyik   régi   karácsonyi   történetével, 
régi énekek felidézésével hittanosaink 
azt   tanulhatják   meg,   hogy   szüleik, 
nagyszüleik, őseik életében is milyen 
különleges   alkalmat   jelentett 
karácsony.   Egykor   majd   az   ő 
feladatuk   lesz,   hogy   gyermekeiknek 
továbbadják  karácsony történetét.  Az 
együttlétből   a   játék,   vetélkedő,   és 
szeretetvendégség sem maradhat ki.
Ökumenikus imahét
Bár   jövő   évi 
esemény,
 
karácsonyi 
ünnepkör   után 
már   nagyon 
hamar   elérkezik 
a   2010-es   öku-
menikus   imahét. 
Szeretnénk
 
testvéregyházainkkal 
együtt   ünnepelni   Krisztushoz 
tartozásunkat,   és   könyörögni   azért, 
hogy   meg   is   éljük   a   benne   lévő 
egységet. Az imahét bibliai főtémája: 
Ti   vagytok   erre   a   tanúk.   Lukács 
evangéliuma 24. fejezetének alapján.
A gyülekezeti ház szentelése óta eltelt 
alig több, mint másfél  hónap alatt  is 
szembetűnő   az   építkezés-szépítkezés 
jelei   az   épületen   és   azon   belül.   A 
sokáig   állványzattal   körbebástyázott 
torony   a   nemesvakolattal   elnyerte 
végleges   színét.   Napos   időben   már 
messziről   világító,   halvány   tojáshéj 
színű falaival  és a kék ég hátterével 
impozáns   látványt   nyújt.   Sokan 
kérdezik:   lesz-e   harang,   lesz-e 
toronysisak?   Nos,   a   terv   nem   tartal-
maz   sisakot,   és   ez   nem   a 
befejezetlenség   érzetét   kelti   első 
renden, hanem  az egész koncepcióba 
illeszkedését: az erős várat megjelení-
tő,   keskeny,   lőrésszerű   ablakok   a 
zömök  toronnyal   így szólaltatja  meg 
az   evangélikusok   ősi   köszönését: 
Erős vár a mi Istenünk! A harang sem 
szerepel   még   a   terveinkben,   de   a 
gyülekezet   elhatározásától   függően 
később   „lakót”   is   költöztethetünk   a 
toronyba.
Lassanként   a   „vár”   kapuja,   azaz 
bejárati   ajtaja   is   elkészül,   előtte   a 
lépcsőkkel.   Az   udvaron   hamarosan 
elkezdődik   a   parkolóhelyek   kialakí-
tása. Belül pedig a szenteléskor még 
híján   lévő   belső   ajtók   is   nyílnak-
csukódnak,   a   terem   hatalmas 
üvegablakain   ízléses   függöny 
szolgáltat némi diszkréciót a kívülről 
bepillantó,   fürkésző   szemek   elől.   A 
falakon   pedig   a   Posta   utcai   kis 
templomból   „átmentett”   faragott 
falitáblák teszik még bensőségesebbé 
az   istentiszteleteket   és   egyéb 
alkalmakat.
Hamarosan   befejődnek   az   idei 
munkálatok, a beköszöntött fagy már 
nem   engedi   meg   a   folytatást.   Mi 
azonban   nem   készülünk   téli   álomra: 
szeretnénk   a   hideg   időben   is 
melegséget   nyerni   a   falakon   belüli 
testvéri   közösség   szeretetéből, 
amelyet   szüntelenül   táplál   Urunk 
kegyelméből.   Szeretnénk   élni   abban, 
abból, ami van, gondozni az újat,   és 
lelkileg   erősödni,   erőt   gyűjteni   a 
folytatáshoz   is.   Mert   tavasszal 
szeretnénk   folytatni   az   építkezést   a 
következő   ütemmel:   a   félkész   előtér 
befejezésével, az épület még hiányzó 
kőburkolatának   felhelyezésével,   a 
kertrendezéssel,   a   végleges   kerítés 
elkészítésével.   És   már   most   tudjuk, 
hogy   Evangélikus   Egyházunk 
költségvetése   –   amelyből   a 
folytatáshoz   anyagi   támogatást 
remélünk   –   jövőre   még   szűkösebb 
lesz. Ne felejtsük el azonban mindazt 
a   csodát,   ami   eddig   történt:   a 
gazdasági válság kellős közepén épült 
Sárbogárdon   evangélikus   gyülekezeti 
ház.   Tanuljunk   meg   újra   imádkozni, 
hogy   az   elkezdett   munka 
folytatódhassék, és az előtér és majd a 
templom   elkészülésével   tervünk 
valósággá  válhasson. 
A   hírekben   már   említett   adventi 
igehirdetés   sorozat   néhány   megszív-
lelendő   gondolatát   gyűjtöttem   össze. 
Jó, ha végiggondoljuk ezeket minden 
úrvacsoravétel előtt!
Jézus nem egyszerűen beleilleszkedett 
az   ősi   zsidó   páskavacsora   rendjébe, 
hanem  addig el  nem  képzelhető  újat 
hozott:   az   évről-évre   várt   Messiás 
számára félretett, de aztán a még meg 
nem   érkezését   kifejezve   eltett 
kenyeret   veszi   a   kezébe,   töri   meg, 
adja tanítványainak, és erről mondja: 
„Ez   az   én   testem,   amely   értetek 
adatik.   Eljött   tehát   az,   akit   az   ősi 
páskavacsoránál   is   régóta   vártak:   a 
megváltó,   a   Messiás,   a   Krisztus,   és 
íme:   önmagát   adja   kenyérben   és 
borban.
HÍRLEVÉL
                                                         2009. Karácsony
Események
Tovább építkezünk!
Úrvacsora
background image
(Úrvacsora folytatása)
A kenyér és a bor a szereztetési Igék 
elhangzása   után   sem   változnak   át, 
nem   szűnnek   meg   földi   anyagokból 
lenni. Azonban az történik, mint ami 
karácsonykor, amikor Isten örök Igéje 
testet   öltött   Szűz   Mária   méhében, 
hogy   emberként   szülessék   a   világra; 
az   úrvacsorában   a   Krisztus   Igéje   ölt 
testet  a kenyérben és borban. Vagyis 
nem a föld elemeiből, a kenyérből és 
a borból jön létre a mennyei valóság, 
Krisztus teste és vére, mert ez valóban 
lehetetlen, hanem a mennyei valóság, 
Krisztus teste és vére ölt alakot a föld 
elemeiben,  a kenyérben  és a borban. 
Az   úrvacsorában   tehát   nem   alulról 
fölfelé   van   a   közlekedés,   hanem 
éppen   fordítva,   mint   a   Szentírásban 
mindig: fölülről lefelé. 
A   kenyérben   és   borban   nemcsak 
Krisztus teste és vére van jelen mint 
kenyér és bor, hanem  maga Krisztus 
is,   teste   és   vére   által,   valóságosan 
jelen van az úrvacsorában. Ezért van 
hitvallás   értéke   annak,   ha   az 
úrvacsorát ősi keresztyén hagyomány 
szerint   térden   állva   vesszük,   ezzel   a 
testtartással   is   kifejezve   Krisztus 
valóságos jelenlétébe vetett hitünket.
Luther   szerint   mindent   Krisztus   tesz 
az   úrvacsorában.   Az   úrvacsora 
liturgiáját   végző   lelkész   valójában 
nem   csinál   semmit.   A   lelkész   csak 
eszköz,   nem   az   ő   hatalma   hozza   le 
Krisztust   az   oltárra   a   szerzési   Igék 
elmondásakor!   Az   úrvacsora   olyan 
vendégség   –   mondja   Luther   –   ahol 
„Krisztus   a   házigazda,   Krisztus   a 
szakács, Krisztus a pincér, és Krisztus 
maga az étel és az ital.”
Jézus   Krisztus   jelen   időben   mondja: 
„Ha   nem   eszitek   az   Emberfiának 
testét  és nem  isszátok  vérét,  nincsen 
élet   bennetek!”  Most  nincs!   „Bár 
lélegeztek és dobog a szívetek: ha én 
nem vagyok bennetek, ha velem nem 
vagytok közösségben, nincs bennetek 
élet,   és   ha   nem   vagytok   énbennem, 
nem   vagytok   életben!   De   ha   most 
közösségben vagytok velem, ha most 
bennetek   lakom,   ha   most   énbennem 
vagytok, akkor életben vagytok, és a 
halál   ezen  nem  tud  változtatni,   mert 
az   élet   –   miként   föltámadásom 
bizonyítja – elmúlhatatlan.”
Az   úrvacsorában   a   megöletett,   de 
feltámadt Bárány lép be az életünkbe, 
és részesít bennünket  győzelmében – 
de szigorúan csak hitben. „Annyira a 
tied,   amennyire   hiszed!”   -   mondja 
Luther.
Az   úrvacsoravétel   előtti   önvizsgálat-
kor nem  elsősorban  a bűneinket  kell 
számba venni. A hívő ember tudja: ő 
bűnös!   Sokkal   inkább   arra   hívja   fel 
Pál   apostol   a   figyelmet   az 
önvizsgálatra   hívással,   hogy   vizsgál-
juk   meg:   valóban   hisszük-e   erősen, 
hogy   Krisztus   azt   adja   nekünk   e 
szentségben,   amit   ígért:   testét   és 
vérét,   és   vele   együtt   bűneink 
bocsánatát.   Más   szóval   azt   kell 
megvizsgálnunk,   hogy   hitünkkel 
valóban   rávetettük-e   bűneinket   Isten 
megfeszített   Bárányára,   hogy   az 
úrvacsorában
 
hozzánk
 
jövő 
Krisztustól valóban azt várjuk-e, hogy 
bűneinktől   szabadítson   meg,   és   ne 
csak   bűneink   következményétől,   a 
haláltól   és   más   örök   és   ideig   való 
büntetéstől!
Ha   nem   vagyunk   készek   a   bűneink 
elleni   harcot   Krisztus   erejével 
felvenni,   akkor   bizony   jobban 
tesszük,   ha   távol   maradunk   az 
úrvacsorától,   nehogy   ítéletet   együnk 
és igyunk magunknak. 
Manapság   rendkívül   színes   az 
újságok,   magazinok,   folyóiratok 
palettája.   Hadd   ajánljunk   mindenki 
figyelmébe   egy   igényes,   értékközve-
títő,   keresztyén   kiadványt,   a   Family 
magazint.  Váraljainé   Melis   Orsolya 
írása.
Family  Családi és Párkapcsolati 
magazin 
Miért van az, hogy napjainkban egyre 
gyakrabban,   szinte   tömegesen   sétál-
nak   bele   az   emberek   a   hűtlenség 
csapdájába?
Pedig   való   igaz:   senki   sem   vágyik 
családja   tönkretételére,   házastársa 
szívének   összetörésére,   gyermekei 
életre   szóló   megsebzésére.   A   válasz 
kulcsát   egy   általános,   az   egész 
természet   működésére   jellemző 
törvényszerűségben   látom:   a  kóroko-
zók a legyengült,  alacsony ellenálló-
képességű   szervezetben   okoznak 
betegséget. A mai házasságok jelentős 
része   ilyen.   Nem   a   pillanatnyi 
viharokról,   mosolyszünetekről   van 
szó.   Nagyon   sok   házasság   kiszárad, 
mint   az   aszály   idején   rendszeresen 
nem   öntözött   kert.   A   házasságot 
ugyanis nem elég megkötni, gondozni 
is   kell.   Konfliktusainkat   meg   kell 
beszélni,   félreértéseket   tisztázni   kell, 
egymás   szempontjait,   gondolkodás-
módját  meg kell  ismerni  és érteni,  a 
bántásokat   meg   kell   bocsátani.A 
kapcsolatot   táplálni   kell.   Ezen   a 
területen   kíván   segítséget   nyújtani   a 
magazin   tanácsadói   testülete   és 
szerkesztői   csapata.   Azt   sugározzák, 
hogy családban , házasságban élni jó 
dolog,   még   akkor   is,   ha   időnként 
nehézségeink   adódnak   egyik   vagy 
másik   terén.   Tapasztalt   szerzőik 
empatikus
 
szeretettel,
 
kellő 
szaktudással   felvértezve   kalauzolják  
olvasóikat   a   családi   élet   megannyi 
színterén.   A   magazin   rendszeres 
rovatai:   Kettesben;   Családban; 
Gyerekszoba; SüssFelNap! Családmű-
hely;   Mélybenéző;   Apa-kép-írás; 
Kitekintő; Konyhafortélyok.
Megjelenik negyedévente. Előfizetési 
díj   egy   évre:   2370   Ft.   Megrendelési 
cím:   Harmat   Kiadó   Budapest   1519,  
Pf.:477.  
Honlap cím: http://www.family.hu
Bár még nem fogytak el az óesztendő 
napjai,   emberi   számítás   szerint   a 
következő   statisztikával   zárhatjuk   az 
évet:
Megkereszteltük  Szabó   Fanni  és 
Bőjtös Bertalan Attila kistestvéreinket 
csecsemő korukban,  Répási Eszter  és 
Répási   Anna  testvérkéinket   kisgye-
rmek   korban.   Istenünk   ébresszen 
bennük   tudatos,   hitbéli   ragaszkodást 
–   válaszul   az   Ő   kimondhatatlan 
szeretetére.
Eltemettük  özv.   Kovács   Józsefné   sz. 
Tömböly Margit testvérünket 82, özv. 
Dezső   Jánosné   sz.   Marth   Jolán 
testvérünket   81   esztendős   korában. 
Könyörülő   Urunk   irgalmazzon 
elhunytakon   és   gyászolókon   egya-
ránt.
HÍRLEVÉL
                                                         2009. Karácsony
Ajánló
Érkezők és távozók
background image
Karácsonyi ünnepkör 
istentiszteleti rendje
Sárbo-
gárd
Sárszent-
miklós
Nagy-
lók
Karácsony este 
(dec.24.)
15.30
17.00
-
Karácsony 
ünnepe* (dec. 25.)
09.00
10.30
-
Karácsony 2. 
napja (dec. 26.)
09.00
10.30
15.00
Karácsony 
utáni vasárnap 
(dec. 27.)
09.00
10.30
15.00
Óév este (dec. 31.)
16.30
18.00
15.00
Újév  (jan. 1.)
9.00
10.30
-
Vízkereszt 
ünnepe (jan.6.)
15.30
17.00
* úrvacsorás istentisztelet
Túrmezei Erzsébet: Glória! Glória!
Mi lenne, mi lenne,
ha angyalének, örömhír nem zengne,
ha az a kicsiny jászol Betlehemben
nem várna engem?!
Sötétség... sötétség...
Vak éjszaka! A Hajnalcsillag késnék.
Láng se égne, hogy szívem melegítse,
fényre derítse!
Kárhozat, kárhozat!
Roskadva vinném keserű átkomat.
Vergődnék nyomorult halálraváltan
gonosz hínárban.
Glória! Glória!
Van kiben békességet találnia,
életet, fényt bűnös, sötét szívemnek!
Vár az a Gyermek!
Glória! Glória!
Testté lett Ige, Jézus, Isten Fia,
minden az enyém, mert megtaláltalak.
Téged áldalak.
Békesség! Békesség!
Ragyogó hajnal, sugárzó fényesség,
mióta szívem Teveled van tele!
Élet reggele!
HÍRLEVÉL
                                                         2009. Karácsony
Figyelem!
Gyülekezetünk
 
honlapja 
megújult!   Rajta   nyomon 
követhetők a sárbogárdi építkezés 
jegyzetekkel,
 
képekkel 
kiegészítve,   képes   beszámolók   a 
legfrissebb   hírekről,   tudakozódni 
lehet   a   közeljövő   eseményeiről, 
és   még   sok   egyéb   is 
megtalálható. 
Dicsőség!
Kedves Testvérek!
Szeretettel köszönjük, és továbbra is 
várjuk   adományaikat   személyesen, 
banki   átutalással,  vagy  a  mellékelt 
csekkszelvényen   keresztül.   Kérjük, 
a „megjegyzés”  rovatban  tüntessék 
fel  a befizetés  jogcímét  (adomány, 
egyházfenntartói járulék, stb).
Gyülekezetünk bankszámla-száma: 
10402946-00013533-00000005
Vasárnapi istentisztelet
Sárbogárd (Baross u.2.)   09.00
Sárszentmiklós(Közt.u.200.) 10.30
Nagylók (ref. templom, hónap 
páros vasárnap 15.00)
Mezőfalva (ref. imaház, hónap 3. 
vasárnap 14.00)
Rendszeres  alkalmak
Férfikör: kedd  18.00 
Sárszentmiklós (kéthetenként)
Asszonykör: kedd 17.00 Sárbogárd 
(kéthetenként)
Énekkar:  tavasszal folytatódik
Baba-mama klub: kedd 9.00 
Sárbogárd (kéthetenként)
Bibliaórák: csütörtök 16.00 
Nagylók; péntek 15.30 Ref. Id. 
Otthona
Imakör: szerda 17.30
Fafaragó klub: tavasszal 
folytatódik
Gyöngyhalászat: péntek 18.00 
Sárszentmiklós (kéthetenként)
Gitársuli: kedd 16.45 (kicsiknek), 
péntek 16.45 (nagyoknak)
Hittan
Kipp-Kopp Óvoda: péntek 9.00
Nagylóki Óvoda:péntek  11.00   
Mészöly G. Ált. Isk.: hétfő 11.50 
(1.o.); kedd 11.50 (2-3.o.)
Szent István Ált. Isk:szerda  12.50
Sárszentmiklósi Ált. Isk: szerda 
12.00 (alsós); csütörtök 12.45 
(felsős)
Nagylóki Ált. Isk: péntek 11.50 
(1.o.); 12.40 (3-4.o.)
Kossuth Zs. Ált. Isk: péntek  14.10
Petőfi S. Gimn.: kedd 09.00 
(12.o.); csütörtök 14.00 (7-9.o.)
Minden kedves Olvasónknak 
áldott, békességes, 
szeretetben gazdag 
karácsonyi ünnepeket és 
boldog újesztendőt kívánnak 
a lap munkatársai és a 
Hírlevél szerkesztője!
Sárbogárd-Sárszentmiklósi 
Evangélikus Egyházközség
700 Sárbogárd, Posta u. 5.   
http://sarbogard.lutheran.hu
Bőjtös Attila gyülekezeti mtárs 
0620-824-6760 
Attila.Bojtos@lutheran.hu
background image
Vajon   más-e   a   karácsony   mai 
megünneplése, mint volt mondjuk fél 
évszázaddal ezelőtt? Akik mindkettőt 
ismerik,   bizonyára   meg   tudják   vála-
szolni   a kérdést.  Hittanos  gyermeke-
ket kérdeztem  meg arról, hogy miért 
szeretik  karácsonyt,  hogyan ünneplik 
meg Krisztus születését.
„Azért   szeretem   karácsonyt,   mert 
jobb   adni,   mint   kapni.   Együtt   van   a 
család,   és   mert   megszületett   a 
kisded.” (Gazsó Anna 2.o)
„Én   azért,   mert   én   is   díszíthetem   a 
fát,   és   mert   együtt   van   a   család. 
Finomak   az   ételek,   és   nagyon   jó 
érzés,   amikor   látom   a   családtagjai-
mon, hogy boldogok és vidámak.  És 
mert   nagyon   szép   ajándékokat 
kapok.” (Bán Lúcia, 4.o)
„Azért, mert akkor mindenki boldog, 
meg   szeretek   karácsonyfát   díszíteni, 
meg szeretem, ha másokat meg tudok 
lepni. Meg hát akkor született Jézus! 
Szeretek   mézeskalácsot   stb.   sütni-
főzni.” (Tóth Nikolett 4.o)
„Mert   a   család   együtt   van   és 
mindenki   boldog.   Mert   apa  is   itthon 
van.” (Oszlánczi János 3.o)
„Mert a kis Jézus szülinapja. A család 
együtt   van.   Ajándékot   kapok.   Elme-
gyek  istentiszteletre.   (Rehány  Tamás 
3.o
)
„Elmegyünk   a   mamához,   és   kb. 
húszan   vagyunk.   A   Jézuska   szokott 
énekelni,   és   amikor   vége   van, 
kiosztjuk   az   ajándékokat.   Én   is 
szoktam   segíteni.”   (Ambrózi   Miklós 
3.o)
Karácsonyi emlékek
Akinek   ajándékként   sok   évtized   van 
az   emlékeiben,   többször   feltűnik   a 
gondoltaiban   a   karácsonyi   esték 
hangulata.
A   kisgyerekkor   a   titokzatos 
várakozás: ugyan milyen ajándék lesz 
a fa alatt?  A felnőtt életében már az 
ünnep  várása.  A kis Jézus  születésé-
nek az ünnepe, és annak, hogy mivel 
is ajándékozzam meg szeretteimet? 
Gyerekkoromban sok szeretetben volt 
részem.   Most   is   elcsodálkozom   a 
plafonig érő karácsonyfa emlegetésén. 
Nálunk nem a fa mérete volt a lényeg, 
hanem   a   szeretet   kinyilvánítása:   a 
kevés   pénzből   megoldani   a   szülők 
részéről az ajándékozást.
Édesanyám   éjszaka   készítette   el   a 
meglepetést, amikor mi gyerekek már 
aludtunk.   Egy   alkalommal   pólyát 
varrt  egy kisbabának,  teljes  párna és 
paplannal   együtt.   Hófehér   habos-
csipkés csoda volt. Bölcsőt pedig a fiú 
unokatestvérem   készített   hozzá.   A 
kedves   játékaimmal   még   a   kislány 
unokáim   is   játszottak.   Könyv   és 
társasjáték   mindig   szerepelt   az 
ajándékok   között.   A   mai   drága 
ajándékok még nem voltak az üzletek 
kínálatában.
Utána jött a háború. 1944. december 
6-án   értek   ide   az   orosz   csapatok. 
Karácsonyra   vásárolni   semmit   sem 
lehetett.  Fenyőfa  helyett   egy  nagyon 
szép   leandert   díszítettünk   fel. 
Szaloncukor   szintén   házilag   készült, 
úgy   főztük,   és   selyempapírba 
csomagoltuk. A szívünkben a Krisztus 
születésének   az   ünnepe   ugyanúgy 
megvolt,   mint   annak   előtte. 
Istentiszteletet nem lehetett tartani. A 
szüleimmel   a   fa   alatt   a   karácsonyi 
énekeket   áhítattal   énekeltük.   Csend 
volt,   a   fegyverek   hallgattak.   Orosz 
katonák voltak hozzánk elszállásolva. 
Szüleim   vendégül   hívták   az   éppen 
otthon   tartózkodó   fiút   az   ünnepi 
asztalunkhoz.   Édesanyám   töltött 
káposztát készített. Előttem van a fiú 
szomorú-kényszeredett   arca.   Azt 
mondta:   „Krepkij.”   Neki   erős   volt. 
Valóban   a   honvágy   lehetett   az,   ami 
nyomasztotta.
Felnőttként   a   kicsi   gyerekeimre 
emlékezve   megint   egy   másik   kará-
csonyestére   gondolok.   Este   isten-
tiszteletre mentünk. Hazafelé pedig az 
én   szüleimhez   vacsorára.   (Éppen 
tegnap   említette   az   egyik   fiam   a 
Nagymama   finom   kalácsát.)   Utána 
folytatódott   az   ünneplés   a   kicsiny 
karácsonyfa alatt énekléssel. Gyönyö-
rű volt látni  a kis gyerekeim  szemé-
ben az égő gyertyák fényét. Várakozó 
örömmel   keresték,   bontogatták   a 
névre   szóló   kicsiny   ajándékokat. 
Nekünk pedig a legnagyobb ajándék a 
Megváltó születése volt.
Áldott   ünnepeket   kívánva   az   egész 
szeretett gyülekezetemnek:
Szőnyegi Istvánné
Kedves   Gyerekek!   A   lap   túloldalán 
karácsonyi   rejtvényt   találhattok. 
Mindkét feladat helyes megfejtésének 
beküldőit   ajándékkal   jutalmazzuk.  
megfejtéseteket   legkésőbb   decem-
ber 31-ig  juttassátok el Bőjtös Attila 
bácsihoz. (Telefonon  is bemondhatjá-
tok!)  Sok sikert!
HÍRLEVÉL
                                                         2009. Karácsony
Karácsony – 
egykor és ma
Karácsonyi fejtörő
Régi, mai, boldog, szent, játékos Karácsony-
KARÁCSONYI MELLÉKLET
background image
HÍRLEVÉL
                                                         2009. Karácsony
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930