Hírlevél2011húsvét.pdf

Hírlevél2011húsvét.pdf — PDF document, 903Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Az úrvacsorai közösség 
„SIMON,   JÓNÁNAK   FIA,   SZE-
RETSZ-E   ENGEM?”   Először   még 
talán   lelkesen   válaszolt   Péter, 
másodszor   már   kicsit   bosszúsan, 
harmadszor   pedig   szomorúsággal 
vegyes   alázattal.   Ám   háromszor 
kapta meg a küldő igét is: „őrizd az 
én juhaimat (…), legeltesd őket (…), 
őrizd őket...” A végén értette meg a 
korábbi szavakat és eseményeket. Ő, 
aki   háromszor   nemet   sziszegett 
(„nem   ismerem   ezt   az   embert”), 
most   háromszor   mondhatott   igent 
Jézusnak és Jézusra.
Olyan volt ez, mint valami gyónás és 
feloldozás.   Rendhagyó.   Rendkívüli. 
Mert   a   Jézussal   való   találkozás 
mindig rendhagyó és rendkívüli. 
A   Gulágon   raboskodó   foglyok 
száraz   kenyeret   és   becsempészett 
mazsolát   adtak   egymásnak:   „ez   az 
én testem, ez az én vérem.”
Egy börtönben e rabok egymás üres 
kezét   érintették   meg:   „ez   az   én 
testem, ez az én vérem.”
A   páska   ünnepei   voltak   ezek. 
Csodák csodája: ugyanúgy átélték a 
szabadulást, mint egykor az Egyip-
tomból menekülő zsidók. 
A   találkozás   mindig   rendhagyó   és 
rendkívüli.   Akkor   is,   ha   a 
templomban térdepelve, akkor is, ha 
betegágyon,   akkor   is,   ha   sportcsar-
nokban   vesszük   magunkhoz   Krisz-
tus testét és vérét. 
Szavak   nélkül   is   szembesülünk   a 
kérdéssel: „szeretsz-e engem?” 
És megannyi „nem” után újra és újra 
igent mondhatunk.
Fabiny Tamás
Amíg   ott   voltak,   eljött   szülésének 
ideje,   és   megszülte   elsőszülött   fiát. 
Bepólyálta, és jászolba fektette.
A katonák levetkőztették, bíborszínű 
köpenyt   adtak   rá,   és   tövisből   font 
koronát tettek a fejére. 
És   hirtelen   mennyei   seregek 
sokasága   jelent   meg   az   angyallal, 
akik   dicsérték   az   Istent,   és   ezt 
mondták:   Dicsőség   a   magasságban 
Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez   jóakarat.  Azok   ismét 
felkiáltottak:   „Feszítsd   meg!” 
Pilátus   megkérdezte   tőlük:   „De   mi  
rosszat   tett?”   Azok   annál   jobban 
kiáltották: „Feszítsd meg!”
A   bölcsek   bementek   a   házba,   és 
meglátták   a   gyermeket   anyjával, 
Máriával, és leborulva imádták őt. 
katonák térdet hajtva gúnyolták őt: 
Üdvöz légy, zsidók királya!
A   bölcsek   kinyitották   kincsesládái-
kat, és ajándékot adtak neki, aranyat, 
tömjént és mirhát. A katonák azután 
leköpték, elvették tőle a nádszálat és 
a fejéhez verték.
Mária pedig mindezeket a dolgokat 
megőrizte és forgatta a szívében. A 
pásztorok  pedig  visszatértek,  dicső-
ítve   és   magasztalva   az   Istent 
mindazért, amit éppen úgy hallottak 
és   láttak,   ahogyan   ő   megüzente 
nekik.  Miután   kigúnyolták,   levették 
róla   a   köpenyt,   felöltöztették   saját 
ruhájába, és elvitték, hogy keresztre 
feszítsék.
Németh Zoltán
Uram,   ezen   a   titokzatos   napon 
nehezen   találom   a   szavakat. 
Nemcsak a harangok némultak el, de 
elakad   a   máskor   talán   túl   könnyen 
megszólaló, prédikáló hang is. 
Mit   mondhatnék?   Hiszen   ma   te   is 
néma   vagy.   Talán   bölcsebb   elhall-
gatni a „már nem” és a „még nem” 
közötti,   légüresnek   vélt   térben   és 
időben...
Egyáltalán, mitől ünnep ez a nap?
Csaknem   perverz,   morbid   gondolat 
azt   „ünnepelni”,   hogy   „eltemettet-
tél”...
HÍRLEVÉL
2011. Húsvét
Nagycsütörtök
HÍRLEVÉL
HÍRLEVÉL
Sárbogárd-Sárszentmiklósi 
Sárbogárd-Sárszentmiklósi 
Evangélikus Egyházközség
Evangélikus Egyházközség
2011. Húsvét
2011. Húsvét
Nagypéntek
Nagyszombat
background image
De hiszen még a sírban sem hagyunk 
nyugodni!   Tér   és   idő   keresztjére 
feszített,   türelmetlen,   izgága   hitünk 
fantáziája „alászállít a poklokra”...
Miért   nem   hagyunk   pihenni,   lega-
lább ezen az egyetlen napon?!
Miért rettegünk a csöndtől?
Miért   nem   hagyjuk   kicsengeni, 
visszhangozni   szívünkben   a   nagy-
pénteki   passió   hátborzongatóan 
fenséges záróakkordját: „Elvégezte--
tett”...
Miért   törjük   össze   a   termékenyítő, 
szent   csöndet,   a   következő   tételt 
előkészítő, drámai szünetet?
Ez   a   szombat   nem   egy   a   szürke 
szombatok   között.   Ez   nem   az   üres 
tétlenség   szabad   szombatja.   Ez 
nagyszombat,   a   szombatok 
szombatja. Csak azzal a legeslegelső 
sabbáttal   mérhető   össze,   amikor   a 
Teremtő,   elvégezve   alkotó   munká-
ját, megpihent. Sőt, mi több: „meg-
áldotta   és   megszentelte   a   hetedik 
napot”.
Az újjáteremtés csodájára felkészítő 
nagyhét hatodik napján elvégeztetett 
a   bűn   és   halál   rabságába   zuhant 
teremtmény,   az   ember   megváltá-
sának a műve.
A   mai   nappal   a   feltámadás 
ünnepének   előszobájába   érkeztünk. 
Mielőtt   továbblépnénk,   ideje,   hogy 
megálljunk   az   ünnepi   készülődés 
rohanásában.   Nézzünk   a   tükörbe: 
elcsöndesedve   vizsgáljuk   meg   ma-
gunkat   a   remélt   nagy   találkozás 
előtt.
S   mielőtt   újra   felszakadna   a   szó 
ajkunkról, nyíljék meg a szívünk, a 
szemünk és a fülünk. Nagyszomba-
ton   jó   eséllyel   mi   is   átélhetjük 
Dietrich Bonhoeffer élményét:
„A csend köröttünk mélyen szerteárad
Hadd halljuk azt a tiszta éneket,
amely betölti rejtett, szép világod,
hol téged dicsér minden gyermeked.”
Gáncs Péter
Pilinszky János: Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve – 
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.
Karácsonyi gyermekklubok
A   tavasz   közepén   talán   már 
távolinak tűnnek a téli emlékek, de a 
legutolsó   Hírlevélben   még   nem 
tudósíthattunk   a   hagyományos,   de 
sohasem   megszokott   karácsonyi 
gyermekklubokról,   amelyeket   az 
ünnep   előtt   tartottunk   Sárbogárdon 
és Nagylókon. 
Nyitott szín Sárbogárdon
Szintén tavaly év végére készült el, 
de a felületkezeléssel csak a közel-
múltban   vált   befejezetté   a   nyitott 
szín Sárbogárdon. Zord időben autót, 
forró   napsütésben   beszélgetéseket, 
bibliaórákat   lehet   alatta   tartani. 
Gyermekek,   fiatalok   ping-pong-
ozásakor is védelmet nyújt majd az 
eső elől.
Ökumenikus imahét
A január 17-22 között megrendezett 
idei   ökumenikus  imahét  „...kitartot-
tak az apostoli tanításban” c. témáját 
a keresztyénség bölcsőjének számító 
Jeruzsálemben  dolgozták ki  a  helyi 
keresztyén   felekezetek.   Világ 
keresztyéneinek   egységéért   tartott 
imaesteken   a   tavalyihoz   hasonlóan 
sárbogárdi   és   sárszentmiklósi 
helyszíneken,   három,   ill.   hat   estén 
keresztül gyűltünk össze, és tanultuk 
a   keresztyén   közösség   négy 
alappillérét:   az   igehallgatást,   az 
anyagi   közösségvállalást,   a   kenyér 
megtörését   (úrvacsorát),   és   az 
imádságot.   Bár   elmondhatnánk 
valamikor:  egységünk  mind  a  négy 
pilléren nyugszik!
HÍRLEVÉL
2011. Húsvét
Hírek
Húsvét
background image
A miklósi templom ablakcseréje
A   gyülekezeti   összefogás   és 
áldozatvállalás   újabb   szép   példája 
volt   a   miklósi   templomunk   ablaka-
inak cseréje. Váraljai Péter presbiter 
már   a   tavalyi   templomjubileum 
díszközgyűlésén   felajánlotta,   hogy 
munkájával   hozzájárul  az   elkorhadt 
fa   ablakok   kicseréléséhez.   A 
gyülekezet   számos   tagja   pedig 
gyűjtés   során   ajánlotta   fel   a 
negyedmilliós   anyagköltség   egy 
részét,   míg   a   fennmaradó   összeget 
helyi vállalkozók adták össze. 
Komposztáló Miklóson
A   néhány   évvel   ezelőtti   miklósi 
épületrendezés   (templom   és 
közösségi   ház   megújítása)   nyomán 
megmaradt   tégla   ára   fedezte   azt   a 
fakerítést- és komposztálót, amelyet 
Váraljai Péter presbiter készített el. 
Hittanverseny
Talán még többen emlékeznek arra, 
hogy   néhány   hittanossal   részt   vet-
tünk a tavalyi Országos Evangélikus 
Hittanversenyen   úgy,   hogy   az 
egyházmegyei  verseny megnyerésé-
vel   kivívtuk   a   jogot   az   országos 
döntőben   való   részvételre,   ahol   a 
középmezőnyben végeztünk. Idén is 
sikerült   ez   a   szép   eredmény:   a 
piliscsabai   országos   döntőben   14 
megyei   győztes   csapat   közül   a 
hetedik   helyen   végzett   gyülekeze-
tünk   csapata.   Akik   hónapok 
leforgása   alatt   mintegy   tíz   szombat 
délelőtt-jüket
 
vagy
 
péntek 
délutánjukat   áldozták   fel   a 
felkészülésre,   és   így   a   dicséretre 
méltó   eredmény   részesei   voltak: 
Asbóth Adél, Asbóth András, Csőgör 
Klaudia,   Gazsó   Anna
  és  Resch 
Annamária.   Gratulálunk   a   szép 
eredményhez,   és   kívánjuk,   hogy   a 
fejbe   és   szívbe   vésett   bibliai 
történetek   és   a   közösség   élménye 
egész életükre elkísérjék őket. 
LMK Sárszentmiklóson
Április   14-én   egyházmegyénk 
lelkészi   kara   Sárszentmiklóson 
tartotta   havi,   esedékes   munkaérte-
kezletét.   A   szép   templomkert,   a 
mindig   megújuló   templom   és   a 
gyülekezet   vendégszeretete   a 
zordabb   időjárás   ellenére   is 
kellemessé tette az együttlétet.
Húsvéti gyermekklubok 
Meghívó a Hírlevélben!
Gyülekezeti kirándulás
Május   7-én   családi/gyülekezeti 
kirándulást tervezünk Rácalmásra, a 
III.   Almavirág   Fesztiválra.   Rendkí-
vül   gazdag,   egész   napos   program, 
főzőverseny,   sportműsorok,   gyer-
mekprogramok,   nordic   walking, 
egészségmegőrző   programok,   nép-
tánc, könnyűzene, kézműves, és még 
rengeteg   más,   köztük   fafaragó 
kiállítás, Váraljai Péter munkáival.
Egyházkerületi missziói nap
Idén   Zalaegerszeg   ad   otthont   a 
kerületi   missziói   napnak   május   28-
án.   A   nap   témája:   „Szabadságra 
vagytok elhíva
” (Gal 5,13).
Ökumenikus hittanos kirándulás
Ilyen   még   nem   volt!   A   római 
katolikus, református és evangélikus 
hittanosok   közös   kiránduláson 
vehetnek   részt,   amelynek   célja   egy 
vidám   nap   eltöltése   Székesfehérvá-
ron.   Az   anyagi   fedezetet   a   tavalyi 
ökumenikus   imahét   gyűjtése   adja. 
Az   autóbuszos   kirándulás  program-
járól   majd   később,   de   elöljáróban 
annyit,   hogy   nagyon   jónak 
ígérkezik!
Konfirmáció és pénztáros iktatása
Két   fiatal   készül   a   konfirmációra. 
Resch   Gábor   és   Kovács   Dániel 
állhatnak az oltár elé, hogy a minden 
reménység
 
szerint
 
sikeres 
konfirmációi   vizsga   után   vallást 
tegyenek   hitükről,   és   először 
vegyenek   úrvacsorát.   A   vizsga 
június   11-én,   szombaton   lesz,   a   rá 
következő   napon   pedig,   pünkösd 
vasárnapján a konfirmációi istentisz-
telet.   Tovább   növeli   a   vasárnap 
fontosságát   az   is,   hogy   a   nemrég 
megválasztott új pénztáros, Lengyel 
József beiktatása is ekkor történik. Ő 
váltja   Molnár   Györgyné   testvé-
rünket,   aki   éveken   át   hűséggel 
végezte a pénztárosi teendőket.
Egyházmegyei csendesnap
Június 13-án egyházmegyei csendes 
napot   tartunk   Bokodon.   A   nap 
programjai között minden korosztály 
megtalálja   a   számára   leginkább 
megfelelőt.   Szánjuk   rá   a 
pünkösdhétfőt   evangélikus   testvé-
reinkkel   való   találkozásra,   az 
Egyház   születésének   közös   ünnep-
lésére!
Figyelem!  A   csendesnap   miatt   a 
pünkösdhétfői  istentiszteletek  itthon 
elmaradnak,   pontosabban:   Bokodon 
kerülnek megtartásra!
HÍRLEVÉL
2011. Húsvét
Események
background image
Püspökbúcsúztató
Június   18-án   búcsúztatjuk   el   Ittzés 
János   püspök   urat,   aki   tíz   éven 
keresztül hordozta a vállán egyház-
kerületünk   vezetésének   terhét. 
Nyugdíjba   vonuló   püspökünktől 
Győrött,   hálaadó   istentisztelet 
keretében köszönhetünk el. Kérem a 
testvéreket,   részvételi   szándékukat 
mihamarabb jelezzék!
Püspökiktatás
Egy héttel a búcsúztató után, június 
25-én,  már  az  új  püspök,  Szemerei 
János   beiktatása   lesz   szintén 
Győrött. A részvételi szándékot itt is 
kérem   jelezni,   hogy   tudjuk,   milyen 
járművel,   vagy  járművekkel  tervez-
zük az utazást!
Nyári hittantábor 
Ha elkezdődik az iskolai szünet, már 
várható   a   hittanos   tábor.   Idén   sem 
lesz   másképp:   július   4-8   között 
várjuk   hittanosainkat   Sárszentmik-
lósra. 
Fafaragó tábor 
A tavalyi fafaragó tábor is kívánja a 
folytatást:   Váraljai   Péter   faragói 
július   18-22   között   táboroznak 
szintén Sárszentmiklóson.
Ittzés   János,   a   Nyugati   (Dunántúli) 
Egyházkerület   püspöke   nyugdíjba 
vonulása   miatt   kerületünk   népe 
püspökválasztást   tartott.   Egyházi 
törvényeink   értelmében   gyülekeze-
teink   közgyűlése   dönt   a   püspök 
személyéről.   Mivel   nemcsak 
egyházkerületünk,   hanem   egész 
egyházunk   sorsát   meghatározó 
kérdésről volt szó, ezért a választást 
megelőző   hónapok   során   számos 
alkalmat   teremtettek   számunkra   a 
két   püspökjelölt:   Bencze   András 
székesfehérvári   lelkész,   püspökhe-
lyettes,   valamint   Szemerei   János 
kaposvári lelkész, esperes megisme-
résére.   A   jelöltek   bemutatkozó 
írásait   minden,   istentiszteletre 
látogató   testvérünk   olvashatta. 
Egyházunk   hetilapjában,   az   Evan-
gélikus Életben, valamint honlapján 
bővebb interjúkat is lehetett olvasni. 
A   püspökjelöltek   ezen   kívül   több 
helyszínen
 
személyesen
 
is 
bemutatkoztak,   vázolták   elképzelé-
seiket   a   püspöki   szolgálatról, 
fórumbeszélgetések   során   álltak   az 
érdeklődők kérdései elé. Gyülekeze-
tünkben   ezenkívül   rendhagyó 
bibliaóra   keretében   beszélgettünk 
arról,   mi   milyen   püspököt   szeret-
nénk,   milyen   várakozásoknak 
kellene   megfelelnie   az   új   püspök-
nek,   hogy   mindannyian   legjobb 
tudásunk   szerint,   jó   lelkiismerettel 
dönthessünk.   Március   20-án 
püspökválasztó   részközgyűléseket 
tartottunk,   és   ezek   eredményeinek 
összesítéséből   nagy   többséggel 
Bencze   Andrást   választottuk   meg. 
Az   egyházkerület   egészét   tekintve 
azonban   nem   ő,   hanem  Szemerei 
János
  kapta a szavazatok többségét 
(70-et   46   ellenében),   így   ő   lett 
Egyházkerületünk   új,   megválasztott 
püspöke. Beiktatása 2011. június 25-
én, Győrött lesz. Imádkozzunk, hogy 
új   püspökünk   a   Lélek   vezetésében, 
bölcsességgel,   pásztori   szeretettel 
végezhesse szolgálatát!
Evangélikus Presbiterképzés,
ahogy egy résztvevő átélte
Egy   őszi   és   egy   tavaszi   hosszú 
hétvégét   tölthettünk   Révfülöpön   a 
Balaton   északi   partján   az   Ordass 
Lajos   Evangélikus   Oktatási   Köz-
pontban.   Az   ország   különböző 
területein élő evangélikus gyülekeze-
tekből   érkeztünk.   Azzal   az 
elhatározással,   hogy   szeretnénk   új 
lendületet   kapni,   Krisztus   –   hitben, 
ismeretben   gazdagodva,   missziói 
lelkülettel,   odaszánással   folytatni 
presbiterként hivatásunkat. 
Ősszel   110-en   indultunk.   Sok-sok 
előadáson való aktív részvételt, házi 
dolgozatot, tesztírást követően 67-en 
kaphattuk   kézbe   presbiteri   okleve-
lünket   Luther   Márton   :  Jer, 
örvendjünk,   keresztyének  …   című 
áhítatos   könyvével   együtt.   Ősszel 
még   többnyire   ismeretlenül 
méregettük   egymást   a   nyitó 
úrvacsorával egybekötött istentiszte-
leten.   A   tavaszi   hétvégén   már   régi 
ismerősökként,   lelki   testvérekként 
köszönthettük egymást. 
Hálával   gondolok   vissza   a   képzés 
szervezőinek   hátér   szolgálatára,   az 
alaposan   felkészült   előadók 
látványosabb   szolgálatára,   fórum-
szerű és személyes beszélgetésekre. 
Ezeken   keresztül   hitben,   teológiai 
látásban,   ismeretben   egyaránt 
formálódunk. 
A
  következő
  tantárgyakba 
nyerhettünk betekintést előadóinkon 
keresztül:
-Misszió: dr. Garádi Péter
-Hitvallási   iratok,   egyháztörténet: 
Tubán József
-Ökumenika,   egyházismeret,   liturgi-
ka: dr. Hafenscher Károly
-Ószövetségi   alapismeretek:   Vető 
István
-Újszövetségi   alapismeretek:   ifj.   dr. 
Fabiny Tibor
-Gyülekezetépítés: Gregersen Labossa 
György.
Hiszem,   hogy   egyéni   életünkben, 
hivatásunkban,   gyülekezeteinkben, 
valamint   egyházunk   életében 
egyaránt   reményteljes   jövőnek 
nézünk elébe! Csak bátorítani tudom 
a   jelenlegi,   s   a   leendő   presbiter 
testvéreket   e   képzésben   való 
részvételre.   Ősztől   erre   újabb 
lehetőség nyílik. 
Befejezésül   hadd   álljanak   itt 
gondolatébresztőként  dr.   Garádi 
Péter előadó szavai:
„  A   misszió   feltételei   a   missziót 
végző vonatkozásában:
HÍRLEVÉL
2011. Húsvét
Presbiterképzés
Püspökválasztás
background image
-ismerni a Küldőt
-napi kapcsolatban lenni Vele
-meghallani Őt, a Küldő szavát
-engedni a küldésnek
-folyamatosan tanulni, készülni
-elfogadni az eszköz szerepet
-minden   Istentől   kapott   talentumot 
mozgósítani
-társakat keresni, elfogadni
-közösen szolgálni
-bizonyságot   tenni,   beszámolni   a 
missziót   irányító   Szentlélek 
munkájáról.”
Váraljainé Melis Orsolya
Új lendülettel a fafaragókör
A   későn   érkező   tavaszt   rügyező 
ágakon pihenő madarakkal próbáltuk 
meleg   cserépkályha   mellett 
előcsalogatni. Az áttört faragás előtt 
Isten Igéje melengeti át szívünket a 
Fiúk   a   Bibliában”   című   sorozat 
hallgatásán keresztül. 
A   koncentrált   figyelmet   igénylő 
alkotás   közben   a   parókia   kertje   is 
szépül.   A   fiúk   jókedvűen   ásnak, 
füvet nyírnak, tuját kapálnak, öntöz-
nek. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy idén 
a  Praktiker  Áruház  kisebb csomag-
gal támogatott bennünket. A csomag 
fúrókat,   kalapácsokat,   szorítókat, 
késeket tartalmazott. 
Április   8-án   pénteken   Dunaújvá-
rosban a Sándor Frigyes Zeneiskola 
alapítványa szervezésében a saját és 
a   faragókör   tagjainak   munkáiból 
állítottunk ki faragásokat. A kiállítást 
Bőjtös   Attila  nyitotta   meg,   majd   a 
zeneiskola
 
növendékeinek 
színvonalas
 
koncertjében 
gyönyörködhettünk. 
A   következő   kiállítás   Rácalmáson 
lesz   május   7-én   szombaton   egy 
családi   nap   keretén   belül   a 
Jankovich   –   kúria   területén.   A 
gazdag   programmal   készülő 
alkalomra   mindenkit   szeretettel 
várnak. 
Váraljai Péter
Amióta   Ittzés   János   püspök   úr 
mindkét szentség, a keresztelés és az 
úrvacsora   kiszolgáltatására   is 
kiterjesztette  Bőjtös   Attila  gyüleke-
zeti   munkatárs   szolgálatát,   azóta 
gyülekezetünkben   rendszeressé   vált 
a korábban sokszor csak „nagyünne-
pekre” szorítkozó úrvacsora. Minden 
hónap   2.   vasárnapján   úrvacsorás 
istentiszteleteket   tartunk.   Jézus 
Krisztus   azért   ajándékozta 
tanítványainak   az   úrvacsorát,   hogy 
éljenek vele; hogy a kenyér és a bor 
látható   jegyeiben,   látható   igehir-
detésében   találkozásunk   legyen   a 
földi   „anyagba”   belealázkodó 
mennyei   Krisztussal.   Éljünk   vele 
minél   gyakrabban,   méltóan   –   tehát 
magunkat   méltatlannak   tartva   –,   és 
elsősorban: hittel!
Hamarosan   elkészül   egyházkerüle-
tünk   összes   gyülekezetét   bemutató 
kötet,   amelyben   fellelhető   lesz   a 
gyülekezetek   története,   presbiterei-
nek   névsora,   valamint   néhány   kép 
templomaikról. A vaskos kötet CD-
mellékletén sok száz, talán több ezer 
kép lesz található. A kötet várható, 
rendkívül kedvezményes ára 2.000,-
Ft   azok   számára,   akik   most,   és 
nagyon hamar  adják  le a  rendelést. 
Várható   megjelenés:   idén   június. 
Nem   szabad   lemaradni   róla:   mi   is 
benne vagyunk!
Alapítványunk minden kedves adó-
zónak köszönetet mond, akik adójuk 
1 %-ával segítették az alapítvány 
működését! Kérjük, hogy 2011-ben 
is támogassák alapítványunkat, fela-
jánlva az adó 1 %-át.
Adószámunk: 18499429-1-07
A korábbi években rendelkezé-
sünkre álló pénzeszközöket a gyüle-
kezet építésére, fejlesztésére hasz-
náltuk fel, úgymint 2009. évben az 
új sárbogárdi gyülekezeti központ 
függönyeinek, függönytartóinak 
megvásárlására, 52400 Ft értékben. 
2010. évben a fafaragó kör szakmai 
kirándulására 36700 Ft értékben, 
valamint a gyülekezeti központ 
irodabútorainak megvásárlására 120 
000. Ft értékben.
A kuratórium nevében: 
Lengyel József 
HÍRLEVÉL
2011. Húsvét
Fafaragó
Úrvacsorai 
istentiszteletek
Egyházkerületünk 
története
Béldi Károly 
Evangélikus 
Alapítvány
background image
HÍRLEVÉL
2011. Húsvét
Húsvéti gyermekklub
Bibliai történet
Éneklés
Játék 
Kézműves
Finomságok
Április  30. (szo.) 9.00 Sárszentmiklósi közösségi ház
Május 1. (vas.) 15.00 Nagylóki Általános Iskola
Gyere el, hozzál egy kis üdítőt, ropogtatnivalót!
Vasárnapi istentisztelet
Sárbogárd (Baross u.2.)   09.00
Sárszentmiklós(Közt.u.200.) 10.30
Nagylók (ref. templom, hónap páros vasárnap 15.00)
Mezőfalva (ref. imaház, hónap 3. vasárnap 14.00)
Rendszeres  alkalmak
Gyülekezeti bibliaóra: kedd  16.45. Baross u.
Énekkar:  péntek 17.30 Baross u.
Bibliaóra: péntek 15.30 Ref. Id. Otthona
Fafaragó klub: tavasszal folytatódik
Gitársuli: szerda 16.30
Konfirmandus óra Sárszentmiklós (Közt.u.200.) vasárnap 11.30
Hittan
Kipp-Kopp Óvoda: kedd 8.30
Zengő Óvoda: szerda 8.00
Nagylóki Óvoda:szerda  11.00   
Mészöly G. Ált. Isk.: hétfő 12.45 (1-2.o.); kedd 11.50 (3-4.o.)
Szent István Ált. Isk:péntek 12.40
Sárszentmiklósi Ált. Isk: péntek  13.45 (4.o)
Nagylóki Ált. Isk: péntek 11.50 (1.o.); 12.40 (3-4.o.)
Kossuth Zs. Ált. Isk: kedd  14.00
Petőfi S. Gimn.: szerda 14.00 (5-7.o.)
Őrtorony a Sárvíz mellett
Megjelent a sárszentmiklósi evangélikusság 
történetét bemutató kiadványunk! 55 oldal, 70 
színes kép, gazdag forrásanyag, múltból a 
jelenig. Ára: 1.000,-Ft. Megvásárolható a 
lelkészi hivatalban (Baross u. 2), vagy telefonos 
egyeztetés útján bárhol.
Tel: 0620-824-6760 (Bőjtös Attila)
Köszönet!
Szeretettel   köszönjük,   és   továbbra   is   várjuk   adományaikat 
személyesen, banki átutalással, vagy a mellékelt csekkszelvényen 
keresztül.   Kérjük,   a   „megjegyzés”   rovatban   tüntessék   fel   a 
befizetés jogcímét (adomány, egyházfenntartói járulék, stb).
Gyülekezetünk bankszámla-száma: 
10402946-00013533-00000005
Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség
700 Sárbogárd, Posta u. 5.   http://sarbogard.lutheran.hu
Bőjtös Attila gyülekezeti mtárs    
0620-824-6760  Attila.Bojtos@lutheran.hu
Nagyhét istentiszteleti rendje
Sárbo-
gárd
Sárszent-
miklós
Nagy-
lók
Nagycsütörtök* 
(ápr. 21.)
18:00
16:30
15:00
Nagypéntek 
(ápr. 22.)
18:00
16:30
-
Nagyszombat 
(ápr. 23.)
18:00
16:30
-
Húsvét ünnepe* 
(ápr. 24.)
9:00
10:30
-
Húsvét 2. napja 
(ápr. 25.)
9:00
10:30
15:00
* úrvacsorás istentisztelet
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031