Hírlevél2011karácsony.pdf

Hírlevél2011karácsony.pdf — PDF document, 1833Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Megfeledkezik-e   csecsemőjéről   az 
anya,   nem   könyörül-e   méhe 
gyermekén?   Ha   mások   megfeled-
keznének   is,   én   nem   feledkezem  
meg   rólad!   Íme,   tenyerembe  
véstelek be […]
.(Ézs 49,15-16a)
A     régmúltban   fakadt  sebek   hegei, 
karcolások   nyomai   teszik   testünket 
ütött-kopottá. Bár az idők folyamán 
némelyik   már   alig-alig   látszik, 
némelyek   beszédesen   nyílnak   meg 
előttünk,  és  emlékeztetnek   bennün-
ket   egy-egy   régi   eseményre.   És 
mindeközben vallanak rólunk is.
A   szívem   „alatti”   például   ötéves 
korom   óta   hordok   egy   kör   alakú, 
időközben   kifehéredett   heget.   A 
biciklim kormányának vége „véste” 
bele,   amikor   a   nálamnál   nagyobb 
szomszéd   gyerekeket   üldöztem 
kerékpárommal:   a   nagy   igyekezet-
nek – no meg a földúton lévő nem 
várt   gödörnek   köszönhetően   – 
hatalmasat   bukfenceztem.   A   karika 
mellett   már   egy   frissebb   élmény 
lenyomata:   húsz   évvel   ezelőtti 
mellkasműtétem   hege   vonul   végig 
vagy   tizenöt   centi   hosszan. 
Miközben nézem ezt a sebet, sorra 
jutnak   eszembe   a   kórházban   töltött 
két   hónap   meglepően   élénken 
megmaradt emlékei: találkozások és 
beszélgetések   betegtársakkal   –   egy 
férfival, akinek a vállára fa dőlt; egy 
fiatal lány, aki a vasúti síneken esett 
el   olyan   szerencsétlenül,   hogy 
lebénult   a   fél   arca   –   ;   a 
pápalátogatásra   készülő   helikopter-
leszállópálya   építése,   amit   az 
ablakomból   néztem   végig;   a 
gumikesztyű, amit a tüdőm erősíté-
sére kellett felfújnom, az „Imádság 
műtét   előtt
”   című   résznél   kinyitott 
énekeskönyv – Édesapám hozta be a 
könyvet a kórházba. Befejezni nem, 
csak   abbahagyni   tudom   az 
emlékezést.   Régi   sebek,   amely 
beszédesen emlékeztetnek.
Isten is vall egy sebéről. „Tenyerem-
be véstelek  be
” – mondja népének. 
Ez   a   seb   is   beszédesen   nyílik, 
amikor rátekintünk. Arról vall, hogy 
az   örökkévaló   Isten   tenyerébe 
metszetten   ő   örökre   szólóan, 
kitörölhetetlenül   emlékszik   ránk. 
Több   ez,   mint   puszta   fejben 
tartatásunk: azt is jelenti, hogy egész 
életünk, sorsunk az ő kezében van. 
Még   csak   ki   sem   pottyanhatunk 
belőle, hiszen tenyerébe metszettsé-
günk   elválaszthatatlan   őhozzá 
tartozást   jelent.   A   lehető 
legmélyeb--ben   rejt   el   bennünket 
tenyerében.   Szívünket   mélyen 
megnyugtató biztonságot teremt ez: 
minden   körülménytől   függetlenül 
számolhatunk azzal, hogy ő számon 
tart, őriz bennünket, nyomon követi 
életünket,  ismeri  életünk napsütötte 
és   árnyékos   fordulatait   –   és   a 
tenyerébe   metszve   tart   bennünket 
kezében.   Nincs   miért   aggódnunk   a 
mai   időkben   sem.   Amikor   megté-
páznak   bennünket   a   világgazdaság 
viharai,   amikor   kiszolgáltatottnak 
érezzük   magunkat   a   pénz     rafinált 
forgatóval   szemben,   amikor     kicsi 
családi   fészkünket   is   megrázza   a 
válság:   mi   annak   a   tenyerébe 
vagyunk   belevésve,   akinek   kezét 
semmi és senki sem „rázhatja” meg. 
Amíg   csak   egy   arctalan   ügyfelek 
vagyunk   a   hiteltelen   „hitelesek” 
sorában,   addig   Isten   sorsunk, 
élethelyzetünk   minden   rezdülését 
ismerve őriz bennünket a tenyerébe 
metszett sebben.
Megindító   az,   hogy   Isten   a 
tenyerébe metsz bennünket. Hiszen a 
seb  fájdalommal  jár,  ráadásul  Isten 
tenyerének   sebe   nem   véletlen 
baleset eredménye. Ő maga döntött 
úgy, hogy belekóstol a fájdalomba – 
a   mi   fájdalmunkba.   Amikor   ránk 
emlékezik,   akkor   a   mi  nyomorúsá-
gunk   nagyon   is   közel   van   hozzá: 
rólunk az ő szenvedései is emléke-
iben   vannak.     Karácsony   Isten 
velünk   sorsközösséget   vállaló 
döntését   hirdeti:   Jézus   Krisztusban 
emberré   lett,   és   eljött   közénk. 
Vállalta   az   első   karácsony   minden 
emberi   nyomorúságát:   a   gyermek 
kiszolgáltatottságát,   a   születés   sze-
gényes   körülményeit.   Születése 
pedig a visszavonhatatlanul ráállítot-
ta megváltásunk irgalmatlanul nehéz 
útjára. Ennyire közel lép hozzánk az 
emberré lett Isten.
Mindennek   egyetlen   oka   volt: 
megszánt   bennünket!   Azért   jelölte 
meg  nyomorult  sorsú  gyermekeivel 
örökkévalóan   tenyerét,   és   azért 
vállalta a sebzettség fájdalmát, mert 
megkönyörült   rajtunk.   Ennek   az 
„érthetetlen   kegyelemnek”   az   oka 
valahol   Isten   személyének   legmé-
lyében   tapogatható   ki.   Isten 
lényének   legmélyebb   vonása   az 
irgalom,   amely   még   bűneink   felett 
érzett   jogos   haragjánál   is  nagyobb. 
A bensőm remeg érte, irgalmaznom 
kell   neki
.”-   tárja   fel   Isten 
HÍRLEVÉL
                                                         2011. Karácsony
HÍRLEVÉL
Sárbogárd-Sárszentmiklósi 
Evangélikus Egyházközség
2011. Karácsony
Tenyérbe metszetten
Számunk tartalmából:
Tenyérbe metszetten
Hírek, események
Őszi falevelek
Alapítványi hírek
Tisztújítás 2012
Gyülekezeti alkalmak
Ünnepi istentiszteleti rend
background image
kegyelmének   titkát   népe   számára 
Jeremiás   próféta   könyvében.   És 
megrendülve   idézi   egy   idős 
lelkészkolléga   az   iménti,   egykor 
napi   útmutatói   igeként   olvasott 
mondatot,   amikor   szívremegéssel 
(fibrilláció)   feküdt   a   kórházban... 
Isten   belseje   is   remeg   értünk, 
irgalmaznia   kell   rajtunk.   Mint   egy 
igazi édesanya: soha nem feledkezik 
meg   gyermekéről,   újra   és   újra 
megkönyörül rajta. 
Vajon   létezik-e   Isten   könyörülő 
szeretetének   megragadóbb   képe   és 
jobban   megtapasztalható   élménye, 
mint   az   édesanya   szeretet?   Az 
emberré lett Isten ilyen emberköze-
lien beszél a szívünkre: ahogyan egy 
igazi édesanya szereti gyermekét, ő 
is   úgy     szeret   minket,   akiket 
gyermekivé fogadott.  Hallottam egy 
édesanyáról,   akit   az   idős   korában 
elszenvedett   „sztrók”   mozgásképte-
lenné   és   gondozásra   szorulttá   tett. 
Mégis,   amikor   felnőtt   fia   érkezett 
hozzá   látogatóba   egy   reggel, 
mindenáron   ki   akart   kászálódni   az 
ágyból, hogy kávét készítsen neki... 
Mint   a   régi   időkben.   Van   párja   az 
anyai szeretetnek? Belefér a felejtés 
szeretetébe?
De   még   ha   az   anya   emberi 
gyengeségből,   időskori   leépülés 
miatt el is feledkezne  gyermekéről, 
Isten   akkor   sem   feledkezik   el 
rólunk!   Isten   örömhírt   vés 
szívünkbe:   tenyerébe   metszettsé-
günk   örömhírét.   Az   örökké 
emlékező   Isten  emlékeztet   bennün-
ket   a   karácsonykor   Jézus  Krisztus-
ban   megjelent   emberszerető 
irgalmára,   és   arra,   hogy   tenyerébe 
metszve   őriz   bennünket   az 
üdvösségre   minden   földi   válságos 
időn keresztül. Ámen
Bőjtös Attila
Gyülekezeti kirándulás 
Rácalmásra
Május 7-én a rácalmási Almafeszti-
válra tettünk kirándulást  a gyüleke-
zet  több tagjával,  családjával.  Szép 
idő   és   gazdag   program   várt 
bennünket   –   no   és   a   kézműves 
kiállítás   között  Váraljai   Péter 
fafaragásai is szerepeltek.
Konfirmandus tábor
Az   április   15-20 
közötti   napokat   Pilis-
csabán   töltöttük   gyü-
lekezetünk két konfir-
mandusával.   Az   or-
szág   több   gyülekeze-
téből gyűltek egybe a 
konfirmációra készülő 
fiatalok, hogy lelki és 
elméleti   készüléssel, 
keresztyén   közösség-
ben töltsék a nagyhét 
napjait.
Húsvéti gyermekklubok
Április   30-án   Sárszentmiklóson, 
május első napján pedig Nagylókon 
tartottunk   húsvéti   klubot   hittano-
saink számára. Fontos, hogy a saját 
nyelvükön hallják az örömhírt: Jézus 
feltámadásával legyőzte a halált, és 
örök életet szerzett nekünk!
Tavaszi hangverseny
Újra   ifjú   kórustagokkal   és 
zeneiskolai   növendékekkel,   nagy 
számú   érdeklődővel,   és   ének-   és 
zeneszóval   telt   meg   a   miklósi 
templom   május   26-án.   Már-már 
hagyománynak számít, hogy tavaszi 
hangversennyel szerepelnek templo-
munkban   a   Sárbogárdi   Zeneiskola 
sárszentmiklósi   tagozatának   növen-
dékei és a Sárszentmiklósi Ált. Isk. 
kórusa.   A   hangversenyen   gyüleke-
zetünk gitársulisai is bemutatkoztak.
Gitársulisok hangversenye
Június   8-án   gyülekezetünk 
gitáriskolájának   növendékei   adták 
elő a maguk és szüleik, valamint az 
érdeklődők   örömére   a   tanévben 
tanult darabokat. 
Konfirmáció
Két   fiatal   indult   tavaly   ősszel   a 
konfirmációi   felkészülésnek,   mind-
ketten   sikeres   vizsgát   tettek   június 
11-én.   Másnap,   pünkösd   ünnepén 
pedig   konfirmációi   istentiszteleten 
éltek először az úrvacsorával. Isten 
adja,   hogy  Kovács   Dániel  és   ifj. 
Resch   Gábor 
a   tanultakban 
megmaradjanak és növekedjenek, és 
Jézus szeretetéből élve, Hozzá hűen, 
a   gyülekezet   közösségében   éljék 
életüket!
Pünkösdi csendesnap
Június   13-án   egyházmegyei 
csendesnapra   látogattunk   Bokodra. 
Az   előadások   az   önkéntesség 
témakörét   járták   be:   hogyan   élte 
meg az első keresztyén gyülekezet, 
és   hogy   gyakorolhatjuk   azt   ma. 
Sokakat  megérintett  az  evangélikus 
fiatalokból   álló
 Keresztmetszet 
együttes koncertje.
HÍRLEVÉL
                                                         2011. Karácsony
Hírek
background image
Hittantábor
Július   4-8   között   nyári 
hittantáborban   ismerkedtünk   meg   a 
Szentlélek   gyümölcseivel:   szeretet-
tel, örömmel, békességgel, türelem-
mel, jósággal... Sok-sok játék, sport, 
kirándulás Dégre,  vízicsata...  nehéz 
lenne   felsorolni   mindazt,   amit 
mintegy   harmincan   átéltünk!   A 
nagylóki   gyermekek   augusztus 
utolsó   napjaiban   ízlelték   meg   a 
Lélek gyümölcse” tábort.
Fafaragó tábor
A  töretlen   népszerűségnek   örvendő 
fafaragó   tábor   résztvevői   míves 
tükörkeretet készítettek. A július 18-
22   között   tartott   táborukban 
nemcsak ők a fát, hanem Istenünk a 
résztvevők lelkét is faragta Igéjével, 
melyben   bibliai   mesterségeket 
bemutató történetekből szólalt meg. 
A   pécsi   szakmai   és   városnéző 
kirándulás   pedig   gyülekezetünk 
számos tagját is vonzotta.
Szószékcsere
Szeptember   25-én   egy   vasárnap 
erejéig   „szószéket   cseréltünk”   a 
nagyvelegi evangélikus testvérekkel: 
hozzánk  Bajuszné Orodán Krisztina 
nagyvelegi   lelkész   látogatott   el   és 
hirdette az evangéliumot. 
Vértanúk emlékezete
Október   6-án   a   Honvéd   Bajtársi 
Egyesület   által   az   aradi   vértanúk 
emlékére   szervezett   estjének 
gyülekezetünk   adott   otthont.   Példát 
kaptunk   mártír   eleinktől   az 
önfeláldozásra, a haza szeretetére.
A bennünk élő reménység
Október   18-án,   halottak   napjához 
közeledve,   rendhagyó   estén   vallott 
hat   felekezet   lelkésze,   képviselője 
arról,   hogy   hitvallásuk   alapján   és 
személyes   meggyőződésük   szerint 
hogy   gondolkoznak   halálról, 
elhunytakról,   a   halál   utáni   életről. 
Az   Önkormányzat   dísztermében 
helyet   kapott   alkalom   címe   „
bennünk élő reménység
” volt.
Egyházmegyei ifjúsági találkozó
Gyülekezetünkből három konfirmált 
fiatallal   vettünk   részt   a   csákvári 
egyházmegyei   ifjúsági   találkozón 
október 21-22-én. A mintegy hatvan 
fiatal   számára   előadás,   igehirdeté-
sek,   beszélgetés,   színelőadás   hozta 
közel az evangéliumot. 
Reformáció hete
Idén   is   a   miklósi   református 
testvéreinkkel   együtt   ünnepeltük   a 
lassan   fél   évezredes,   de   örök 
aktualitással bíró reformációt. Közös 
istentisztelet,   előadások   misszióról, 
zenéről,   az   őskeresztyénség 
istentiszteletéről   –   ezek   voltak   az 
október   23-26   közötti   esték 
eseményei.   Akik   pedig   közöttünk 
szolgáltak: Hegedűsné Erdődi Judit, 
Magyarné   Balogh   Erzsébet,   Jákob 
Zoltán
 és Bőjtös Attila.
HÍRLEVÉL
                                                         2011. Karácsony
background image
Rétszilasi ökumenikus 
hangverseny
November   6-án   a   sárbogárdi 
református   gyülekezet   énekkara 
adott   hangversenyt   Rétszilason 
ökumenikus istentisztelet keretében.
Adventi ajándékkészítés
Hittanosainkkal   már   advent   első 
hetében,  december   3-án  karácsonyi 
díszeket   készítettünk.   Kicsik   és 
nagyok   együtt   szorgoskodtunk,   és 
készültünk   a   már   azóta   nagyon   is 
közel   érkezett   nagy   eseményre: 
Jézus   Krisztus   születésének 
ünneplésére.
Adventi sorozat
December   13-15   között   adventi 
sorozaton hallottunk arról, miért jött 
el Jézus a földre. Kibomlott előttünk 
az   igehirdetésekből   a   jézusi 
kijelentések   gazdag   tartalma:   hogy 
bűnösöket   hívjon;   hogy   bővelkedő 
életet adjon; hogy tüzet bocsásson a 
földre.   A   három   estén   református 
igehirdetők   szolgáltak:
 Sándor 
Levente sárbogárdi, Czeilinger Antal 
gyönki   lelkész,   illetve  Varga   Zsolt 
sárbogárdi teológus hallgató.
Hittanos karácsony
Sárbogárdon   december   17-én   9 
órakor, Nagylókon 18-án 14 órakor 
tartjuk a hittanos karácsonyi klubot. 
Jézus   születése   történetének 
felidézésével,
 
ajándékozással, 
énekléssel,   közös   kézműves 
foglalkozással,   játékkal   szeretnénk 
megünnepelni
 
Isten
 
Jézus 
Krisztusban   megjelent   szeretetét. 
Várjuk hittanosainkat!
Ökumenikus imahét
Január 15-22 között szerte a világon 
imahetet   tartunk   a   keresztyének 
egységéért.   A   2012-es   Imahét 
imádságos   és   tanulmányi   anyagát 
Lengyelországban   élő   római 
katolikus,   ortodox,   ókatolikus   és 
protestáns   egyházak   képviselőiből 
álló   csoport   készítette.   Téma: 
...mindnyájan   el   fogunk   változni.” 
(1Kor 15,51)
Ebben   az   időszakban   az   eddigi 
kitartó   fafaragók   közé   új 
lelkesedéssel   is   csatlakoztak   még 
hárman. Az évszaknak megfelelően 
először   levél   formájú   medált 
faragtunk.   Miután   megérkeztek   új 
szerszámaink,   a   várva   várt 
nagyszabású   karácsonyi   ajándék 
falevél   tálak   tervezéséhez,   vésésé-
hez   fogtunk.   Örömmel   figyeljük, 
ahogyan a már tapasztaltabb faragó 
"kismesterek"   segítik   egy-egy 
fogásban a még kezdőket.
Alkalomról alkalomra  a közösség is 
formálódik,   a   baráti   kapcsolatok   is 
mélyülnek.   Őszi   lelki   sorozatunk 
Jézus   Krisztus   "Én   vagyok   ...  
mondásai   köré   fonódott:   az   Élet 
Kenyere;   a   Jó   Pásztor;az   Ajtó;   a 
világ Világossága; a Szőlőtő; az Út, 
az Igazság, és az Élet; a Feltámadás 
és az Élet. Néhány vasárnap a fiúk 
bekapcsolódtak   a   sárszentmiklósi 
Istentiszteleti   alkalmakba,   ezt 
követően   együtt   maradtunk   még 
faragni. Legutóbbi alkalommal egy-
egy kis állomás végigjárásával lelki 
úton   követhettük   újra   végig 
összefoglalásképpen   a   tanítást 
személyes kérdések segítségével. 
Áldott   ünnepeket   kívánunk   minden 
kedves   olvasónak   a   faragók 
nevében!
Váraljainé Melis Orsolya
Az   alapítvány  2006.  évben   alakult, 
minden   évben   gyarapítja   vagyonát, 
egyrészt adományokból, másrészt az 
állampolgárok   által   felajánlott 
személyi jövedelemadó 1%-ából. 
Az   alapítvány,   ahogy   az   alapító 
okiratban meghatározásra került, az 
egyházközség működését segíti elő. 
A  következő  adózási időszakban  is 
kérjük támogatóinkat, hogy egyrészt 
adományaikkal,   másrészt   személyi 
jövedelemadójuk
 
1%-ának 
felajánlásával
 
segítsék 
alapítványunk működését.
Adószámunk:18499429-1-07
Lengyel József
kuratóriumi elnök
HÍRLEVÉL
                                                         2011. Karácsony
Események
Őszi falevelek
Béldi Károly 
Evangélikus Alapítvány
background image
A jövő év elején, 2012 februárjában 
gyülekezetünkben   választásokat 
tartunk,   mivel   a   jelenlegi   egyházi 
választott   testület   hat   évre   szóló 
mandátuma   lejár.   A   tisztújítás 
menetrendje   a   következőképpen 
alakul:
Január-február:
 A
 gyülekezeti 
jelölőbizottság   ajánlásokat   gyűjt 
gyülekezeti   presbitériumi   tagokra, 
gyülekezeti   tisztségviselőkre   és 
küldöttekre   az   egyházmegyei 
közgyűlésbe.  Az   egyházmegyei 
jelölőbizottság ajánlásokat gyűjt a 
gyülekezetektől   az   esperes   és   az 
egyházmegyei   felügyelő,   valamint 
az   országos   felügyelő   személyére. 
Február   végén   mind   a   gyülekezeti, 
mind   az   egyházmegyei   jelölőbizot-
tság véglegesíti a jelöltlistát. 
Március:
 Gyülekezeti   választó 
közgyűlés  (gyülekezeti tisztségvise-
lők és presbiterek, küldött + póttag 
az egyházmegyei közgyűlésbe).
Március-április: A gyülekezeti tiszt-
ségviselők és presbitérium ünnepé-
lyes eskütétele és beiktatása.
Április:  A   gyülekezeti   presbitéri-
um alakuló ülése
 (az egyházmegyei 
elnökség megválasztása, a gyüleke-
zet szavazatának leadása)  – esetleg 
második forduló!
Az   alábbiakban   még 
néhány   fontos   tudnivalót 
olvashatnak:
A
 presbitérium 
választott 
tisztségviselőkből   és   presbiterekből 
áll,   akik   kötelesek   a   Szentírásban 
foglaltak   szerint   jó   és   példamutató 
életet   élni.   A   presbitérium   legfonto-
sabb feladatai:
-Részt   vesz   az   egyházközség   lelki, 
szellemi és anyagi életének szervezé-
sében,   irányításában   és   felügyeleté-
ben. 
-Eljár az egyházközségi lelkészi állás 
betöltésénél   a   törvény   előírásai 
szerint,   és   dönt   a   helyettes   lelkész 
javadalmazásáról.
-Előkészíti az egyházközségi közgyű-
lést, illetve a képviselő-testületi ülést. 
Végrehajtja a közgyűlés, határozatait.
-Tárgyalja   és   jóváhagyja   az   évi 
költségelőirányzatot, felülvizsgálja és 
jóváhagyja az egyházközségi számve-
vőszék   jelentése   után   az   éves 
beszámolót.
-Intézkedik   az   egyházi   épületek   és 
egyéb   ingatlanok   állagmegóvása, 
karbantartási   munkálatai   és   haszno-
sítása   ügyében,   dönt   a   kisebb 
beruházásokról,   beszerzésekről,   a 
közgyűlés által megállapított értékha-
táron belül.
-Ellátja   a lelkészi  díjlevéllel  kapcso-
latos feladatait.
Az  egyházközségi   felügyelő  az   a 
rendezett   életvitelű   konfirmált 
egyházközségi   tag,   akit   az 
egyházközségi   közgyűlés   arra   a 
feladatra választ, hogy – a lelkésszel 
együtt   –   az   egyházközség   vezetője 
legyen.
-Az egyházközségi  felügyelő  joga és 
kötelessége  ügyelni  az  egyházközség 
működésének   feltételeire,   segíteni   a 
gyülekezeti   munkát,   figyelemmel 
kísérni   és   irányítani   a   személyi, 
anyagi   és   jogi   természetű   ügyek 
intézését.
 
Kezdeményezi
 
az 
egyházközségi   tisztségviselők   és 
alkalmazottak javadalmának évenkén-
ti rendezését.
-A   felügyelő   munkájának   segítésére 
másodfelügyelő   választható,   aki   a 
felügyelő   helyettese   is.   Ahol   nincs 
másodfelügyelő,   a   felügyelő   helyet-
tese   a   gondnok,   ennek   hiányában   a 
jegyző.
A  gondnok  az   a  rendezett   életvitelű 
közgyűlési tag, akit az egyházközségi 
közgyűlés meghatározott időtartamra, 
de legfeljebb 6 évre az egyházközség 
anyagi és dologi természetű ügyeinek 
intézésére választ.
-Különböző   feladatok   elvégzésére 
feladatkörük   meghatározásával   több 
gondnok is választható. 
A  kántor  az   a   rendezett   életvitelű 
közgyűlési tag, akit az egyházközségi 
közgyűlés   választhat,   hogy   a   lelkész 
munkatársaként   az   egyházközség 
területén   az   egyházi   ének   és   zene 
vezetésének   szolgálatát   ellássa.   A 
kántor   választása   6   évre   szól, 
amennyiben   erről   az   egyházközségi 
közgyűlés másképp nem rendelkezik.
-Az  
egyházközségben
  folyó 
egyházzenei szolgálat kérdéseit külön 
törvény szabályozza. 
Az   egyházközségi  számvevőszéki 
elnök  az   a   rendezett   életvitelű 
egyházközségi   tag,   akit   az 
egyházközségi   közgyűlés   választ, 
hogy   a   3-7   tagú,   választott 
számvevőszékkel az egyházközség, az 
egyházközség   intézményeinek   és 
gazdálkodási   egységeinek   gazdálko-
dását   ellenőrizze,   arról   jelentést 
tegyen,   illetve   szükség   esetén 
eljárjon.
Az   egyházközségi  jegyző  az   a 
rendezett   életvitelű   közgyűlési   tag, 
akit   az   egyházközségi   közgyűlés 
választ,   hogy   a   közgyűlések,   képvi-
selő-testületi ülések, valamint a pres-
biteri ülések jegyzőkönyveit vezesse.
Az   egyházközségi  pénztáros  az   a 
rendezett   életvitelű   egyházközségi 
tag, akit az egyházközségi  közgyűlés 
választ,  hogy az egyházközség pénz-
kezelését   és   gazdasági   ügyintézését 
végezze.
Az   elmúlt   esztendőben   ezidáig   öt 
testvérünket   kísértük   utolsó   földi 
útjukra   a   feltámadás     reménységé-
ben.   Akik   előre   mentek:  özv. 
Jakubek Ernőné sz. Dudar Julianna 
(83), özv. Habermayer Györgyné sz. 
Piros Mária
  (90),  Veress Sándorné 
sz.   Lang   Julianna
  (82),  Erdélyi 
Mihály
  (52), és  Rehák Sándor  (75). 
Urunk   irgalma   takarja   el   emberi 
gyarlóságaikat,   és   részeltesse   őket 
az örök életben!
HÍRLEVÉL
                                                         2011. Karácsony
Akik elmentek...
Tisztújítás 2012
background image
Karácsonyi ünnepkör 
istentiszteleti rendje
Sárbo-
gárd
Sárszent-
miklós
Nagy-
lók
Szenteste 
(dec.24.)
15.30
17.00
-
Karácsony 
ünnepe* (dec. 25.)
09.00
10.30
15.00
Karácsony 2. 
napja (dec. 26.)
09.00
10.30
-
Óév este (dec. 
31.)
16.30
18.00
15.00
Újév  (jan. 1.)
9.00
10.30
-
Vízkereszt ünnepe 
(jan.6.)
15.30
17.00
-
* úrvacsorás istentisztelet
HÍRLEVÉL
                                                         2011. Karácsony
Kedves Testvérek!
Szeretettel köszönjük, és továbbra is várjuk adományaikat, 
egyház-fenntartói hozzájárulásukat személyesen, banki 
átutalással, vagy a mellékelt csekkszelvényen keresztül. 
Kérjük, a „megjegyzés” rovatban tüntessék fel a befizetés 
jogcímét (adomány, egyházfenntartói hozzájárulás, stb).
Gyülekezetünk bankszámla-száma: 
10402946-00013533-00000005
Minden kedves Olvasónknak áldott, 
békességes, szeretetben gazdag karácsonyi 
ünnepet és boldog újesztendőt kívánnak a lap 
munkatársai és a Hírlevél szerkesztője!
Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség
700 Sárbogárd, Baross u. 2.   http://sarbogard.lutheran.hu
Bőjtös Attila gyülekezeti mtárs    
0620-824-6760  Attila.Bojtos@lutheran.hu
Őrtorony a Sárvíz mellett
Még kapható a sárszentmiklósi evangélikusság 
történetét bemutató kiadványunk! 55 oldal, 70 
színes kép, gazdag forrásanyag, múltból a 
jelenig. Ára: 1.000,-Ft. Megvásárolható a 
lelkészi hivatalban (Baross u. 2), vagy 
telefonos egyeztetés útján bárhol.
Tel: 0620-824-6760 (Bőjtös Attila)
Vasárnapi istentisztelet
Sárbogárd (Baross u.2.)   09.00
Sárszentmiklós(Közt.u.200.) 10.30
Nagylók (ref. templom, hónap páros vasárnap 15.00)
Rendszeres  alkalmak
Énekes imaóra: kedd 17.00 Baross u. 2. (kéthetente)
Gitársuli: szerda 15.15 Baross u. 2.
Ének- és furulyakör:  szerda 17.00 Baross u. 2.
Fafaragó klub: tavasszal folytatódik 
Bibliaóra: péntek 10.00 Ref. Id. Otthona
Konfirmandus óra: péntek 14.00 Baross u. 2.
Gyülekezeti bibliaóra: péntek 17.00 Baross u. 2.
Hittan
Mészöly G. Ált. Isk.: hétfő 12.45 (3-4.o.); hétfő 13.30 (1-2.o.)
Kipp-Kopp Óvoda: kedd 8.00
Sárszentmiklósi Ált. Isk: kedd  12.35 (1.o); 13.15 (5.o)
Nagylóki Óvoda:szerda  11.00  
Nagylóki Ált. Isk: szerda 11.50 (1.-2.o.); 12.40 (3.o.) 
Petőfi S. Gimn.: szerda 13.50 (5-7.o.)
Zengő Óvoda: péntek 8.15
Szent István Ált. Isk:péntek 11.45
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031